Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de VVD fractie werkt van harte mee aan het vaststellen van het Beheerkader infrastructuur. Het is een doorwrocht stuk en ook al is de uitkomst hard, we gaan ermee akkoord dat deze benadering voor de komende jaren leidend wordt.

GS stellen voor het noodzakelijk onderhoud van de infrastructuur voor de komende 10 jaar een tekort vast van 12.8 miljoen euro. We spreken dan van een tekort op onderhoud dat op basisniveau wordt uitgevoerd. We voldoen aan de wet, maar dat is het dan ook.

Het bouwen en onderhouden van de provinciale infrastructuur is een kerntaak die de burgers direct raakt. Die burgers betalen daarvoor, onder andere via de Motorrijtuigenbelasting. Zij mogen er op rekenen dat zij waar voor hun geld krijgen in de vorm van goed onderhouden en veilige wegen. Als dit met de huidige middelen niet kan worden gegarandeerd, dan is het voor de VVD fractie hoog tijd dat er weer eens wordt gekeken naar de provinciale kerntaken en in relatie daarmee ook naar de niet-kerntaken.

GS leggen in hun voorstel een relatie met de extra inkomsten die worden verwacht n.a.v. het rapport van de commissie Jansen. De VVD fractie wil niet vooruitlopen op de behandeling van dit rapport op 6 april en de behandeling van de voorjaarsnota later dit jaar. Wel willen wij nu reeds als ons uitgangspunt uitspreken dat er voor het onderhoud van de provinciale infrastructuur ieder jaar voldoende middelen in de begroting dienen te worden opgenomen om het onderhoud zoals voorzien in het beheerkader infrastructuur te kunnen uitvoeren. Zeker als het vragen van een extra bijdrage aan de Zeeuwse burger om onze financiële problematiek op te lossen onontkoombaar is- en daar lijkt het op-, dan is dit wel het minste wat daar tegenover dient te staan.

En dan hebben we het nog niet over nieuw beleid en noodzakelijke nieuwe infrastructurele werken in de sfeer van wegen en waterwegen met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Maar zoals gezegd, die discussie moet later worden gevoerd.