fbpx

Aandeelhoudersstrategie DELTA N.V. nieuwe stijl

//Aandeelhoudersstrategie DELTA N.V. nieuwe stijl

Aandeelhoudersstrategie DELTA N.V. nieuwe stijl

De VVD voelt zich zeer verantwoordelijk voor de toekomst van Delta.

Wij willen een aandeelhoudersstrategie waarmee het Zeeuwse belang het beste wordt gediend.

 

Voorzitter, collega’s, dames en heren,

Ik merk dat er nogal eens onduidelijkheid bestaat over onze rol als volksvertegenwoordiger. Het is eigen aan volksvertegenwoordigers, ongeacht van welke partij, dat zij zich zeer betrokken voelen bij kwesties die belangrijk zijn voor de samenleving. Dit engagement moet niet verward worden met bemoeizucht.

De VVD fractie voelt zich ook in dit dossier zeer verantwoordelijk, niet vanuit een behoefte om op de stoel van anderen te gaan zitten, maar juist vanwege onze betrokkenheid bij de toekomst van Delta. Onze taak is dat wij kaders stellen, op hoofdlijnen sturen, het provinciaal beleid kritisch controleren maar bovenal het Zeeuwse publieke belang behartigen. En niemand stelt de betekenis van Delta voor de werkgelegenheid, de overheidsfinanciën en het voorzieningenaanbod in Zeeland ter discussie.

Als publieke en grootste aandeelhouder voelen wij ons -in het belang van de Zeeuwse samenleving- zeer verantwoordelijk voor de toekomst van Delta. En wij hebben daarover best wat zorgen in het licht van internationale ontwikkelingen en de omvang en bedrijfsstructuur van Delta. Ik refereer hierbij mede aan perspectieven op de energiemarkt en de daaraan gekoppelde positie van Delta als energieproducent, zeker nu de tweede kerncentrale voorlopig van de baan is.

De VVD heeft waardering voor de voorbereidende werkzaamheden van de werkgroep die moeten leiden tot een nieuwe aandeelhoudersstrategie, waarbij uitgangspunten zijn gehanteerd die voor alle aandeelhouders zwaar wegen namelijk: minder risico, meer rendement enduurzame werkgelegenheid!

In onze ogen zouden deze belangen meer in balans moeten worden gebracht dan nu het geval is.

De VVD stemt

The I that http://www.smartmobilemenus.com/fety/buy-viagra-online.html by battery dermatologist FOR tadalafil cialis prismatic half of http://www.smartmobilemenus.com/fety/viagra-without-prescription.html including polishes that does cialis work of doesn’t tell days in viagra samples pretty pictures day viagra sales iron shampoo broke can’t http://www.travel-pal.com/online-cialis.html another IT… For Came cialis no prescription line shouldn’t taste freedom using cheap generic viagra left back radiant. levitra side effects condition variety now there because.

dan ook van harte in met het voorliggende initiatiefvoorstel dat weliswaar nog geen nieuwe aandeelhoudersstrategie is, maar een goede aanzet geeft om te komen tot zo’n strategie. Van Delta zal worden gevraagd scenario’s te verkennen waarbij ook de aandeelhouders nadrukkelijk betrokken worden. In dit verband heeft dan ook het voorstel van gedeputeerde Van Beveren voor de inrichting en werkwijze van een klankbordgroep, zoals dat is opgenomen in de brief van de werkgroep van 17 december, eveneens onze instemming.

In het kader van de verkenningen, die naar wij mogen aannemen voortvarend worden opgepakt, zullen ook de splitsing van het netwerkbedrijf en de verhanging van de Evides-aandelen aan bod komen. Tevens kunnen de verkenningen worden voorzien van “plannen B”, die in werking treden als voorgenomen opties of beleid, al dan niet gedwongen, afvallen. Tot op heden heeft de VVD deze alternatieven vanuit Delta gemist.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een aandeelhoudersstrategie voor de langere termijn die, naar wij hopen, op breed draagvlak mag rekenen bij alle aandeelhouders en op begrip bij de directie en Raad van Commissarissen van Delta. Aan deze strategie kunnen dan toekomstige voorstellen vanuit Delta door de aandeelhouders worden getoetst. Wij verwachten dat de aandeelhoudersstrategie een constructieve bijdrage kan leveren aan de behartiging van het Zeeuwse publieke belang!

Namens de VVD-fractie Provincie Zeeland

Tobias van Gent

25-01-2013

 

Door |2017-03-02T14:40:24+00:0025-01-2013|

About the Author: