fbpx

Statenvergadering 21 december 2012

//Statenvergadering 21 december 2012

Statenvergadering 21 december 2012

Aan het begin van deze vergadering stonden ook de Staten van Zeeland stil  bij het overlijden van gedeputeerde Sjoerd Heijning.  Commissaris van de Koningin Karla Peijs sprak een herdenkingswoord uit en er werd een minuut stilte in acht genomen.

 

Vervolgens kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.
Motie instandhouding justitiële diensten in Zeeland;
Ombuigingstaakstelling;
Provinciaal Cultuurbeleid 2013 – 2016.

 

 

Motie instandhouding justitiële diensten in Zeeland

 

Op initiatief van Tobias van Gent namen de Staten unaniem een motie aan waarin de zorg wordt uitgesproken over de reorganisatie van het justitieel apparaat in Zeeland. Niet alleen leidt dit tot een ernstig verlies aan werkgelegenheid, in een provincie die toch al kwetsbaar is omdat het verschillende krimpgebieden kent,  maar bovenal wordt de juridische infrastructuur bedreigd. Daardoor komt de toegang tot recht en rechtspleging en het veiligheidsgevoel voor Zeeuwse burgers en bedrijven in gevaar.  Als gevolg van de motie werd nog dezelfde dag namens de Provinciale Staten van Zeeland een brief verstuurd naar Den Haag. Hierin wordt een dringend beroep op het Kabinet gedaan om de strafrechtketen in Zeeland in stand te houden en af te zien van een mogelijk sluiting van de penitentiaire inrichting Torentijd, het kantoor van het Openbaar Ministerie in Middelburg en van de Reclassering in Zeeland.

2012-12-21 Motie behoud Zeeuwse Justitieketen (Door alle aanwezige partijen gesteund)
2012-12-21 Brief kabinet Justitieketen

Ombuigingstaakstelling

 

In juni van dit jaar waren de kerntaken en de kaders voor de ombuigingen al vastgesteld. Nu ging het om de besluitvorming over de concrete invulling van de bezuinigingen op de instellingen, nadat het afgelopen halfjaar was benut voor nader overleg met gemeenten en organisaties.

 

link naar de complete bijdrage

 

Provinciaal Cultuurbeleid 2013 – 2016

 

In de vergadering werd ook de beleidsnota provinciaal cultuurbeleid behandeld.  De VVD- fractie kan zich in grote lijnen vinden in deze notitie. De kadernota en het collegeprogramma zijn op goede wijze vertaald in dit cultuurbeleid, waarbij de nadruk ligt op Cultureel Erfgoed, Cultuur Educatie en Festivals. Wij onderschrijven ook het uitgangspunt dat cultuur moet bijdragen aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland. De VVD is ook tevreden met het feit dat er nu een structurele financiële dekking is, in tegenstelling tot voorgaande periode toen uitgaven voor cultuur ook uit incidentele middelen werden betaald. De behandeling van de nota leverde opnieuw een batterij aan moties en amendementen op, die vrijwel allemaal werden verworpen. Slechts de twee die de VVD  (mede) had ingediend werden aangenomen. Het betrof het  CDA-PvdA-VVD amendement om ook 40.000 euro te bezuinigen op de grote festivals met het argument dat ook deze een steentje moeten bijdragen aan de bezuinigingen.

Daarnaast werd de VVD-CDA-SGP motie om waarderingssubsidies voor de kleine vrijwilligersorganisaties in stand te houden door de hele Staten omarmd. Dit betekent dat vrijwilligersorganisaties die Zeeuws breed actief zijn op het gebied van Cultureel Erfgoed, zoals de  Stichting De Zeeuwse Streekdrachten,  het Zeeuwse Trekpaard of de Boerderijenstichting Zeeland, ook in de toekomst een beroep op de provincie Zeeland kunnen blijven doen voor een financiële ondersteuning voor hun waardevolle werk!

 

2012-12-21 Amendement verdeling cultuurbudget CDA PvdA VVD (2)

2012-12-21 VVD-motie Handhaven waarderingssubsidies VVD CDA SGP

Voor de totale bijdrage in de Statenvergadering:
2012-12-21 Reactie Beleidsnota provinciaal cultuurbeleid

 

 

Door |2017-03-02T14:40:25+00:0028-12-2012|

About the Author: