Standpunten – Werken

/Standpunten – Werken
Standpunten – Werken2012-04-02T09:09:34+00:00

Zeeland is een provincie met unieke kansen. Gelegen tussen Randstad en Antwerpen, in een prachtige woonomgeving waar volop ruimte, rust en kwaliteit van leven is. In Zeeland zijn alle basisvoorwaarden aanwezig voor een bloeiende economie. De Provincie moet deze positieve vestigingsfactoren uitdragen en actief bijdragen aan de promotie van Zeeland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor Economische Impuls Zeeland. Ook de samenwerking met Vlaanderen is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Zeeland.

Als we van ondernemers vragen om te blijven investeren, verwachten zij ook iets terug. Bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid en een stabiel vestigingsklimaat waarin de overheid een betrouwbare partner is die ondernemers de ruimte biedt. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid moet de Provincie niet optreden als hindermacht, maar juist als ontwikkelkracht. Gemeenten moeten de vrijheid krijgen om (voor, door en met ondernemers) nieuwe bedrijfslocaties te ontwikkelen die naar aard en schaal bij de omgeving passen. Door (al dan niet kleinschalig) nieuwe vestigingslocaties voor bedrijven te ontwikkelen of de gebruiksmogelijkheden van bestaande accommodaties en gebouwen te verruimen kan volop ruimte worden geboden voor innovatieve en inventieve ondernemers. Ook moeten er minder beperkingen gelden voor economische activiteiten in het buitengebied.

Dat een bloeiende economie prima samengaat met een gezonde ecologie, wordt dagelijks bewezen in de visserij- en schelpdiersector in de provincie. De VVD wil deze sector ondersteunen om de omslag naar duurzame productie- en kweekmethoden, ook binnendijks, te kunnen maken. De VVD heeft er volop vertrouwen in dat ook in de zeevaart economie en ecologie ruim samen kunnen gaan.

Om die reden moet

Om de bereikbaarheid over de weg te kunnen garanderen, moet de Provincie onverminderd blijven investeren in het provinciale wegennet. Daarbij zijn naast de Oost-Westverbindingen ook de Noord-Zuidverbindingen essentieel. Dat vraagt ook investeringen van de Rijksoverheid, waar de Provincie onverminderd voor moet blijven pleiten. Om de toegankelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen te verbeteren wil de VVD de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij maken.

Voor de Zeeuwse werkgelegenheid is het behoud van hoofdkantoren van groot belang. Die bieden immers de zo gewenste diversiteit in arbeidsplaatsen. De Provincie moet zich onverminderd inzetten voor behoud van rijksdiensten, niet alleen als voorziening voor de inwoners, maar ook vanwege hun werkgelegenheid. De VVD wil DELTA, vanwege haar impact op de Zeeuwse economie en samenleving, bij voorkeur als zelfstandig en Zeeuws bedrijf behouden. Daarom moet DELTA vooral investeren in de

Zeeland heeft een unieke positie in de Nederlandse energievoorziening. Kernenergie, onmisbaar in de transitie naar een CO2-arme en duurzame samenleving, speelt daarin een belangrijke rol. Het Zeeuwse nucleaire cluster verdient dan ook versterking door de bouw van een tweede kerncentrale en door realisatie van een nucleair kenniscentrum. Maar ook in andere vormen van energievoorziening speelt Zeeland een belangrijke rol voor Nederland. Windmolens, zonneparken en Warmtekrachtinstallaties bouwen mee aan de energievoorziening van de toekomst. De VVD wil uitbreiding van windparken in Zeeland alleen steunen als voor de aansluiting ervan compensatie van het Rijk komt.

Stranden, jachthavens, polders, schorren en monumentale binnensteden vormen de basisingrediënten voor recreatie en toerisme in Zeeland. De vele werkgevers en werknemers in deze sector verdienen de steun van de Provincie bij hun investeringen in – en de ontwikkeling van – het toeristisch product. Provinciebrede marketing en promotie verdienen doorlopende aandacht en ondersteuning.

De VVD wil:

ruimte voor ondernemers die willen starten, herinrichten of uitbreiden.

dat de gemeenten bij kleine kernen bedrijventerreinen kunnen behouden en/ of beperkt uitbreiden.

de duurzame visserij en schelpdiersector blijven ondersteunen evenals de alternatieve methoden van visserij en kweek.

Zeeland Seaports verzelfstandigen en ruimte geven om te groeien.

een snelle aanleg van een containerterminal faciliteren.

een nieuwe zeesluis bij Terneuzen realiseren.

blijvende aandacht voor goede wegverbindingen.

een sterk Delta met terugkeer naar de corebisuness

een tweede kerncentrale en een kernenergieonderzoekcentrum in Zeeland.

financiële compensatie van het Rijk voor het aansluiten van windmolens in Zeeland.

doorlopende aandacht en middelen voor marketing en promotie van het toerisme.

Zeeland Seaports, na de verzelfstandiging, ruim baan krijgen om te groeien. Inzet daarbij zijn zowel de aanleg van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen, als de aanleg van een containerterminal, die een impuls kan geven aan economische activiteiten in en om het havengebied. Zeeland is niet voor niets een waterrijk gebied; de Provincie moet containervervoer per binnenvaart stimuleren. corebusiness (energie, afval en digitale diensten). De Provincie moet zich sterk maken voor het publieke belang (prijs en kwaliteit) van drinkwater. corebusiness.