Standpunten – Voorzieningen

/Standpunten – Voorzieningen
Standpunten – Voorzieningen2012-04-02T09:09:59+00:00

Een welvarend Zeeland beschikt over goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en zorg. Blijvend goede voorzieningen op deze terreinen zijn medebepalend voor de kwaliteit van de Provincie als werk-, woon- en leefomgeving. Ze dragen bij aan het imago en de aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven. De VVD wil niet meegaan in een doemscenario van afbrokkelend draagvlak en het verdwijnen van kwaliteit van leven. De VVD gelooft in een positieve spiraal, waarin de soliditeit van de bestaande voorzieningen versterkt wordt door nieuwe economische impulsen.

De VVD juicht nieuwe initiatieven die het toeristisch voorzieningenniveau kunnen verbeteren, zoals het doortrekken van de Belgische kusttram tot Breskens, toe. Ter versterking van het toeristisch-recreatief product wil de VVD daarnaast meer aansprekende, nationale (sport-)evenementen. Ter ondersteuning van de investeringen vanuit de toeristische sector wil de VVD de ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk, wandelroutes, rondje pontje en ruiterpaden voltooien. Niet alleen voor bezoekers, ook voor bewoners moet Zeeland goed ontsloten zijn. Het openbaar vervoer moet daarom optimaal aansluiten bij de vraag van de gebruikers.

Voorzieningen moeten vooral aansluiten op de reële behoefte vanuit de markt. Daarnaast heeft de Provincie de zorg voor het op peil houden van voorzieningen die niet door het marktmechanisme worden gedragen. Gesubsidieerde en/of gelieerde instellingen die provinciale kerntaken uitvoeren blijven in aanmerking komen voor provinciale subsidie. Bezuinigingen moeten zich in eerste instantie richten op die instellingen die geen kerntaken, zoals geformuleerd door de Commissie Lodders, uitvoeren. Ook moet de Provincie niet langer geld steken in het dichten van exploitatietekorten of frictiekosten.

Daarnaast vraagt de Provincie van alle betrokken instellingen flexibiliteit en samenwerkingsbereidheid, om zo het effect van iedere geïnvesteerde euro te verhogen. De Provincie stelt hiertoe taakstellende doelen, die bijvoorbeeld door het delen van huisvesting of backoffice diensten gehaald kunnen worden.  De VVD wil het bestaande cultuuraanbod in Zeeland zoveel mogelijk in stand houden, maar culturele instellingen dienen van hun kant ervoor te zorgen dat zij minder afhankelijk worden van overheidsfinanciering.

De VVD maakt zich, met veel Zeeuwen, zorgen om de toekomst van de ziekenhuiszorg in Zeeland. De VVD vindt dat ook de provinciale overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen om, zowel voor bewoners als voor toeristen, door middel van een sluitend ambulancenetwerk de bereikbaarheid van spoedeisende zorg te garanderen. Dit vereist echter wel een goede spreiding van spoedeisende hulpverlening. Voor niet-spoedeisende zorg moet in Zeeland minimaal één goede basisinstelling aanwezig zijn.

Jongeren die hulp nodig hebben, moeten deze op lokaal niveau kunnen vinden. De VVD wil, mede met het oog op de kerntakendiscussie, de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg daarom primair bij de gemeentelijke overheden neerleggen. Zij zijn prima in staat om deze zorg, passend bij de lokale behoefte, integraal aan te bieden. Mogelijk is op Zeeuwse schaal een regierol voor de Provincie weggelegd, maar deze regierol heeft alleen betrekking op proces en de organisatie.

Goede onderwijsvoorzieningen zijn essentieel voor onze huidige en toekomstige inwoners. De VVD gelooft dat een goed onderwijsaanbod, tegen aanvaardbare kosten, zeker haalbaar is. De aanbevelingen van Taskforce Zeeland moeten dan wel dienen als het uitgangspunt voor de organisatie van het onderwijs in Zeeland. Naast onderwijsinstellingen is ook het behoud van andere basisvoorzieningen en rijksdiensten van essentieel belang voor Zeeland, zowel vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en structuurversterking, als vanuit de leefbaarheid voor de inwoners.

De VVD wil:

de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid bevorderen.

nationale en internationale (sport)evenementen gespreid over de Provincie stimuleren.

ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk, wandelroutes, rondje pontje en ruiterpaden voltooien.

een goed afgestemd openbaarvervoer netwerk in Zeeland.

bezuinigen op die instellingen, die geen de provinciale kerntaken uitvoeren.

een goed ambulance netwerk om ziekenhuiszorg voor alle Zeeuwen bereikbaar te houden.

de verschotting en administratieve rompslomp in de jeugdzorg verminderen.

dat de aanbevelingen van

Rijksdiensten voor Zeeland behouden.

backoffice diensten gehaald kunnen worden. Taskforce Zeeland moeten dan wel dienen als het uitgangspunt voor de organisatie van het onderwijs in Zeeland. Naast onderwijsinstellingen is ook het behoud van andere Taskforce Zeeland het uitgangspunt zijn voor de organisatie van het onderwijs in Zeeland.