Standpunten – Bestuur en financiën

/Standpunten – Bestuur en financiën
Standpunten – Bestuur en financiën2012-04-02T09:10:26+00:00

De VVD vindt dat Zeeland voldoende eigen identiteit heeft om als zelfstandige provincie overeind te blijven. Wel zal slimmer samengewerkt moeten worden, in het bijzonder op inhoudelijke thema’s, met omliggende gebieden zoals Goere-Overflakkee en West-Brabant. Daarbij geldt wel dat inzet van de Provincie als bestuursorgaan beperkt moet blijven tot gewenste ontwikkelingen van bovenlokaal belang. Bemoeienis van de Provincie moet zich vooral richten op provinciale kerntaken op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening, werken, platteland en cultuur, mobiliteit en bestuur. Inzet van de Provincie moet meerwaarde hebben, moet er toe doen.

De VVD wil niet van bovenaf besturen, maar samenwerken met mede-overheden, instellingen, bedrijven en vooral inwoners. Dat betekent een intensievere communicatie met de Zeeuwse samenleving, in begrijpelijke taal, en gebruikmakend van kennis, kunde en inzicht van de Zeeuwen.

Kwaliteit moet leidend zijn. Het Provinciaal bestuur moet zo dicht mogelijk bij de burger staan en zo goed mogelijk dienend zijn. Voor de VVD geldt het motto “decentraal waar mogelijk, centraal waar noodzakelijk.” Het huis van Thorbecke dient wel democratisch afgebakend te zijn. Op de schaal van Zeeland is geen bestuurlijke tussenlaag nodig. Binnen de bestaande democratisch gelegitimeerde kaders zijn er voldoende mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking. Binnen de Zeeuwse historie van de strijd met het water hecht de VVD aan de zelfstandige rol van het Waterschap: veiligheid staat voorop. Wel streeft de VVD naar efficiencyvergroting, bijvoorbeeld door verdere operationele samenwerking op het gebied van onderhoud en (weg)beheer met provincie en gemeenten.

De VVD wil dat Zeeland veilig blijft. Dat begint met goede, eenduidige en werkbare regelgeving. Niet verstikkend, maar doelmatig en doeltreffend. De Provincie moet regie nemen om de integrale veiligheid in Zeeland te verbeteren. Daarbij denken wij aan de openbare veiligheid, sociale veiligheid, fysieke veiligheid, externe veiligheid en nautische veiligheid. De Provincie mag de autonomie, eigen verantwoordelijkheid en taakzelfstandigheid van gemeenten, Rijkswaterstaat en andere instanties niet aantasten, maar moet een regierol vervullen door het in kaart brengen van hiaten en het afdwingen van onderlinge afstemming. Veiligheid moet zich ook terugvertalen in een efficiënte, consequente en strikte handhaving. Nog te vaak zien we de verschillende handhavingorganisaties naast elkaar opereren, met dubbelingen in bevoegdheden en doelstellingen. Op de Zeeuwse schaal, waar de politieregio en provinciegrens samenvallen, moet dat doeltreffender, efficiënter en vooral werkbaarder georganiseerd kunnen worden. De VVD wil daarom dat Zeeland, samen met het Rijk, een pilot start voor een betere regie op provinciale, gemeentelijke en rijkshandhavingsdiensten. Alleen zo kan de integrale veiligheid in Zeeland verbeterd worden.

De VVD is van oudsher de partij die op uw centen past. Het is essentieel dat er een evenwicht wordt bereikt in de inkomsten en uitgaven van de Provincie. De VVD vindt dat het Provinciaal bestuur, zeker in deze moeilijke financiële tijden, ook in eigen vlees moet durven snijden. Dat betekent een slankere ambtelijke organisatie, en een terughoudende inzet van ondersteuningsinstellingen. De VVD streeft naar een restrictief begrotingsbeleid, waarbij de lasten voor de burger niet verder dan inflatieniveau mogen stijgen. De auto mag geen melkkoe worden. Verdere verhoging van de provinciale opcenten boven de inflatiecorrectie is voor de VVD dan ook niet aan de orde, tenzij dit expliciet wordt aangewend voor de verbetering van ons wegennet of het versneld tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

De Provincie moet sterkere lobby/belangenbehartiging samen met gemeenten, Waterschap en maatschappelijke partners richting Den Haag organiseren. Dat vraagt niet alleen ambtelijke inzet, maar vooral bestuurlijke inzet en coördinatie. Daarnaast wil de VVD de grensoverschrijdende samenwerking met België intensiveren en de (financiële) mogelijkheden binnen de EU beter benutten.

De VVD wil:

behoud zelfstandigheid van de Provincie Zeeland.

dat de kerntaken voor de Provincie leidend zijn.

begrijpelijk taalgebruik door de Provincie.

gebruik maken van kennis en kunde van burgers via tijdelijke e/o digitale ‘

decentraal wat kan, centraal wat moet.

de noodzakelijke bezuinigingen bereiken via samenwerking tussen de gemeenten, waterschap en de Provincie Zeeland.

dat Zeeland veiliger wordt.

minder regelgeving, strenge handhaving.

een slanke organisatie ingericht naar de kerntaken van de Provincie.

geen lastenverzwaring.

de opcenten alleen verhogen voor verbetering wegennet en versneld tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

een sluitende provinciale begroting.