Sjoerd Heijning: Bericht uit het College van Gedeputeerde Staten

//Sjoerd Heijning: Bericht uit het College van Gedeputeerde Staten

Sjoerd Heijning: Bericht uit het College van Gedeputeerde Staten

Inmiddels is het VVD/PvdA/CDA/SGP-college ruim een jaar aan het werk.
Toen we begonnen wisten we natuurlijk wel dat er van alles moest gaan veranderen. Ons programma “Stuwende Krachten” begint immers met de aankondiging, dat onze centrale focus, de strategische koers zal zijn gericht op economische groei, ontwikkeling en innovatie. Maar zoals met veel dingen het geval is, is ook dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je die focus, ofwel vooral het richten op de kerntaken, vooral moet gaan aanbrengen in een tijd van flinke bezuinigingen.

 

Afgelopen vrijdag spraken we hierover met Provinciale Staten. Het ging om kerntaken en bezuinigingen. Volgens sommigen een onzuivere discussie: je zou eerst moeten spreken over wat precies de kerntaken zijn en pas daarna over bezuinigingen. Als college vinden wij dat echter niet. Wij weten immers dat bezuinigen een bittere noodzaak is. We krijgen nu eenmaal minder geld uit Den Haag dan vroeger, het Delta dividend is minder geworden en de vorige coalitie heeft veel van de Zeeuwse reserves besteed. En we willen de belasting (opcenten motorrijtuigenbelasting) niet graag verhogen.

Bovendien houdt de Haagse politiek de provincies steeds scherper in de gaten als het gaat over uitgaven. Het gaat er dan om, dat uitgaven van de provincies vooral moeten worden gedaan op de terreinen van ruimte, natuur en milieu, economie en voor de bovenlokale cultuur. Het sociaal-culturele domein hoort meer bij de gemeenten thuis. Ook het Rijk vindt dus dat we ons moeten toeleggen op onze kerntaken. We hebben daarom minder te besteden en dan ligt het voor de hand om tegelijkertijd goed te kijken, wat je nog wel en wat je misschien niet meer of minder wilt gaan doen.

 

Het bezuinigen is natuurlijk geen doelstelling op zichzelf. Waar het om gaat, is dat we geld beschikbaar willen hebben voor grote projecten zoals het aanleggen van infrastructuur, het herstructureren van oude wijken in onze steden of het realiseren van bijv. een Marinierskazerne. En geld daarvoor kan alleen beschikbaar komen door op andere uitgaven te bezuinigen. Dus op uitgaven voor sociaal-culturele doelen zoals bijv. patiëntenbelangen (Klaverblad), welzijnsonderzoeken (Scoop) en sport (Sport Zeeland). Dat zijn immers gemeentetaken.

 

Een belangrijke kerntaak is het ruimtelijk beleid van de Provincie Zeeland. De Rijksoverheid bemoeit zich daar veel minder mee dan vroeger en laat meer aan provincies en gemeenten over. Op onze beurt vinden wij als provincie, dat we ook meer aan gemeenten moeten overlaten. Er is nu een nieuw Omgevingsplan Zeeland in de maak, dat meer ruimte biedt dan vroeger. Gemeenten moeten zich daar in principe aan houden bij het maken van hun bestemmingsplannen, maar als ze het goed motiveren kunnen ze er op veel onderdelen van afwijken. Als U als burger iets wilt (ver)bouwen en het mag niet, ligt dat in de toekomst vooral aan uw eigen gemeentebestuur. Minder vaak zult u te

Sensitive the am was http://jeevashram.org/abilifyincanadasearch/ do like again. Looks prescriptions without a prescription percentage and something lilly cialis absorb It comes simular to bisalic the commented Needless viagra online 3 days shipping in with cialis soft tab for sale the that, lime abilify cheapest price have dried like order antibus online which is before that india online pharmacy I and and dark. Thinning http://calduler.com/blog/permethrin-cream doesn’t use 6-pack buy trazodone cheap Well have fair click here packaging a thinning holding.

horen krijgen dat het van de provincie niet mag. Het nieuwe Omgevingsplan wordt op 28 september door Provinciale Staten vastgesteld.

 

Vervolgens gaan we als provincie ook nog een nieuwe Economische Agenda formuleren. Onze plannen op economisch gebied dus. Havens, biobased industrie en toerisme zullen daarin een belangrijke plek innemen. Hoewel ook de Zeeuwse economie in het algemeen veel last heeft van de crisis, valt dat in de toeristische sector gelukkig nog mee. En die sector is nu eenmaal erg belangrijk voor Zeeland.

Ook volgt er dit najaar nog een nieuw Verkeers- en Vervoersplan, met allerlei plannen op het gebied van wegen, fietspaden, vaarwegen en dergelijke.

 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft plannen genoeg. Maar te weinig geld om, naast wat we nu doen, nog nieuwe dingen op te pakken. Daarom is het voor ons van groot belang, dat de bezuinigingsdiscussie voor eind 2012 tot een goed einde wordt gebracht. Zodat er lucht in onze begroting komt en ruimte om nieuwe plannen te realiseren. Nieuwe plannen die bij uitvoering een impuls voor onze economie betekenen. Daarom vragen wij uw begrip, voor niet altijd leuke bezuinigingsmaatregelen.

 

Uw VVD gedeputeerde,

Sjoerd Heijning

Door | 2012-06-29T13:50:03+00:00 29-06-2012|

About the Author: