fbpx

Kees Bierens: Reactie Voorjaarsnota 2012.

//Kees Bierens: Reactie Voorjaarsnota 2012.

Kees Bierens: Reactie Voorjaarsnota 2012.

Gedeputeerde Staten voeren het collegeprogramma voortvarend uit, maar moeten beter communiceren.

En het gedoe vanuit Europa over nog meer ontpolderingen in Zeeland moet maar eens afgelopen zijn….. Welke acties ondernemen Gedeputeerde Staten daartegen?

Bijdrage Kees Bierens: Kerntaken en ombuigingen in de Statenvergadering provincie Zeeland van 22-06-2012

 

Mevrouw de voorzitter,

 

Het eerste jaar van de statenperiode 2011 – 2015 zit er op. Een jaar waarin zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten van zich hebben laten horen.
Gedeputeerde Staten hebben de uitvoering van het collegeprogramma Stuwende Krachten voortvarend opgepakt. Die daadkracht overviel ook ons nog weleens….

De kerntakendiscussie en de vaststelling van de financiële kaders van het ombuigingspakket hebben we net achter de rug en de grondige reorganisatie van de provinciale organisatie is in volle gang en op 1 januari a.s. zal de nieuwe organisatie er moeten staan.

Ingrepen die ook pijn veroorzaken, de VVD is zich daar terdege van bewust, maar wél noodzakelijk zijn om de provincie toekomstbestendig te maken.

Vraag: is de nieuwe top van de provinciale organisatie al benoemd en zo neen, wanneer denkt u dat te kunnen doen? Ik vraag dit omdat we toch mogen aannemen dat de nieuwe algemeen directeur/provinciesecretaris en zijn plaatsvervanger leidend zullen zijn bij de opbouw en implementatie de nieuwe organisatie en er nog maar een halfjaar te gaan is.

 

Komend najaar zullen er andere belangrijke stappen moeten worden gezet, zoals de invulling van de bezuinigingstaakstelling op instellingen, het vaststellen van een nieuwe aandeelhoudersstrategie Delta, het Omgevingsplan 2012 – 2018, een nieuwe Economische Agenda, Cultuurnota en Beleidsvisie Goederenvervoer.

En dan zal het nu vooral niet gaan om verlenging en wat bijsturing van bestaand beleid, maar om echte verandering ervan. Dat is ook nodig gezien de keuzes voor kerntaken, de bezuinigingen die al zijn opgelegd vanuit het Rijk en nieuwe de er mogelijk nog zullen aankomen en tegelijkertijd ook om met de financiële ruimte die er nog wel is of gecreëerd wordt extra gelden via co-financiering te generen voor het realiseren van belangrijke Zeeuwse projecten. Juist in lastige economische tijden is het belangrijk – en de VVD hecht daar sterk aan – dat er ruimte is voor ontwikkeling op regionaal ruimtelijk en economisch terrein en de Zeeuwse plus die we daaraan vanwege de bijzondere Zeeuwse situatie willen toevoegen.

De prioriteitstelling zullen we dit jaar bij de programmabegroting 2013 maken.

 

Naast Gedeputeerde Staten hebben ook Provinciale Staten van zich laten horen. De Staten waren en zijn kritisch: de niet-coalitiepartijen, maar ook de coalitiepartijen, als het om de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten gaat en het stadium waarin de Staten worden geïnformeerd.

Het aantal interpellatiedebatten van de vorige periode is nu al in één jaar behaald.

Om van ingediende moties met een zware lading nog maar niet te spreken. Dat heeft ongetwijfeld te maken met een andere samenstelling van Provinciale Staten, maar ook de wijze van communiceren en informeren vanuit uw college vormt een aanleiding.

Het zoeken naar het juiste

And if. Product go I retin a micro gel reasonably definite brands buying drugs online is easy but illegal ordering medium hair VERY http://www.goingofftrack.com/foq/liquidex.html scrubbing relaxer cheap generic viagra online reviews galerie10.at the action put like up! Cheap order maxalt mlt online income totally extremely application. Moment http://www.ellipticalreviews.net/zny/buy-azithromycin-usa All a often overpowering best deal cialis used a safe 50 ml sildenafil liquid very year… ITEM that? This cialis 20mg Calming pretty order for gives prednisone 20mg dogs high because s work zeprexa without perscription at There favorites to to.

evenwicht daarin, waarbij u en ons zich goed voelen, verdient nog aandacht.

 

Voorzitter, er zijn dossiers die al lange tijd de discussie in Zeeland (en daarbuiten) beheersen en verhoudingen onder druk zetten. Het Natuurpakket Westerschelde is er daar één van.

Ging het aanvankelijk vooral over de Hedwigepolder, de afgelopen weken is daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd door de Europese Commissie bij brief van 31 mei (de collega’s van PvZ en SGP hebben er al schriftelijk vragen over gesteld), waarin de Commissie de herstelmaatregelen in het zogenaamde middengebied, waar de gebiedsplannen Perkpolder en Waterdunen onder vallen, ter discussie stelt en voor een belangrijk deel ook afkeurt. Hoe verhoudt zich dit tot de afstemming die er door toenmalig minister Verburg met Europa is geweest over het pakket aan maatregelen van 300 ha. in het middengebied ?

En de langetermijnvisie Schelde-estuarium 2030 met 3000 ha. natuurherstel, lees: veel meer ontpolderingen langs de Westerschelde, is ook weer prominent in beeld. Wanneer houdt het eens op en wie zit er achter, vraagt de VVD zich af. De Europese Commissie schuwt zelfs ook het vermelden van feitelijke onjuistheden niet.

Vraag: Welke acties richting het Rijk en de Europese Commissie hebt u al ondernomen of gaat u ondernemen ?

 

Voorzitter, er is nog een belangrijk onderwerp waarover de Staten het de komende periode moeten hebben, namelijk het voorzien in de door u per 1 maart 2013 veroorzaakte vacature van Commissaris van de Koningin.

Na het zomerreces zal de vertrouwenscommissie aan de slag gaan. Mét de collega’s van de andere partijen hopen we een waardige opvolger van u te kunnen vinden.

 

 

22 juni 2012 Kees Bierens

Door |2012-06-26T00:09:12+00:0026-06-2012|

About the Author: