Goede combinatie van natuur en economie: Het Zeeuwse natuurbeleid staat!

//Goede combinatie van natuur en economie: Het Zeeuwse natuurbeleid staat!

Goede combinatie van natuur en economie: Het Zeeuwse natuurbeleid staat!

Bijdrage van René Ruissen n.a.v. Bestedingsvoorstel Natuur en Vitaal Platteland 2015 d.d. 12-12-2014

 

Voorzitter,

 

De VVD is van mening dat het college met het Bestedingsplan Natuur en Platteland 2015 een goed voorstel heeft voorgelegd. Het voorstel is overzichtelijk, samenhangend, evenwichtig en goed gedocumenteerd opgebouwd. Het ziet er solide uit.

 

Uit de tekst van het voorstel blijkt maar weer eens dat ‘natuur’ een complex dossier is, waar uiteenlopende belangen gediend moeten worden. En we zien ook dat het roeien is met korte financiële riemen, maar dat is in het algemeen zo in deze tijd en we wisten het toen we in 2011 akkoord gingen met het Deelakkoord Natuur en later ook toen het Natuurpact werd afgesloten.

Naar de mening van de VVD kwijt de provincie Zeeland zich heel behoorlijk van haar natuurtaken. We hebben er vertrouwen in dat dit ook zal blijken uit de monitoring die het Rijk door het Planbureau voor de Leefomgeving periodiek gaat laten uitvoeren.

Maar zal het precies zo gebeuren als in het voorstel is verwoord?

In het voorstel is immers nog geen rekening gehouden met de taakstellingen waar we als provincie nog mee te maken hebben. Als in het kader hiervan bezuinigd moet worden, waar moeten dan de gedachten naar uitgaan? Zijn er prioriteiten aan te geven? Of is het college dan van plan de kaasschaafmethode toe te passen?

 

Mijn fractie bepleit zo min mogelijk te snijden in economie-gerelateerde onderdelen van het Zeeuwse natuurbeleid.

De VVD-fractie zou bijvoorbeeld graag zien dat het faunabeheer en de schadebestrijding in elk geval geen kinderen van de rekening worden, mocht er bezuinigd moeten worden. De middelen hiervoor zijn al aan de geringe kant; er mag niet verder op worden ingeboet.

En laten we er voor zorgen dat de Europese POP-3-middelen ook daadwerkelijk onze kant uit komen. Er komt alleen POP-3-geld als er cofinanciering is, die van onder andere de provincie moet komen. Hiervoor zullen dus provinciale middelen gereserveerd moeten worden,

 

Dat er één stelsel van Agrarisch Natuurbeheer komt, juicht de VVD-fractie toe. Als het goed wordt aangepakt, onder meer door het instellen van het zogenoemde Collectief, zal er inderdaad effectiever, efficiënter en meer integraal gewerkt kunnen worden. We hopen dat de pogingen om het Collectief te realiseren vruchtbaar zullen blijken te zijn. Er zijn collectieve belangen mee gemoeid.

Voorzitter,
Ik sluit af met te zeggen dat de VVD-fractie graag akkoord gaat met het voorliggende voorstel, met de hoop dat het voorstel uitgevoerd kan worden zoals het is neergelegd.

 
René Ruissen

Namens de VVD-fractie

 

 

Door | 2017-03-02T14:41:28+00:00 14-12-2014|

About the Author: