fbpx

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): Géén “verstikking“ voor Zeeland!

//Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): Géén “verstikking“ voor Zeeland!

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): Géén “verstikking“ voor Zeeland!

Ook in onze provincie blijft er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

 

In 60% van de Nederlandse Natura-2000 gebieden is de depositie van stikstof een probleem. De laatste 25 jaar is de hoeveelheid neerslag van stikstof sterk gedaald, maar toch is deze op veel plaatsen te hoog. Daardoor komt het realiseren van de natuurdoelen in gevaar. Om die reden is er voor activiteiten in en rond natuurgebieden die met stikstofuitstoot gepaard gaan, een vergunningplicht.  Als gevolg van een aantal uitspraken van de Raad van State, waarbij een verleende vergunning werd vernietigd, zijn sinds 2009 alle vergunningenprocedures voor onder andere veehouderijen elders in het land stilgelegd. Om die impasse te doorbreken heeft een aantal overheden gezamenlijk de schouders gezet onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met de PAS worden niet alleen reductie- en herstelmaatregelen in de natuur getroffen, maar wordt tegelijkertijd ook de ontwikkelruimte voor een aantal (grote) projecten en economische ontwikkeling gecreëerd. Daarmee is de PAS als het ware een tweesnijdend zwaard.

 

Tot zover de feitelijke informatie over de PAS…………………………….

 

Uit de eerste berekeningen die eind vorig jaar ter beschikking kwamen bleek:  “Zeeland gaat economisch op slot”!

Ontwikkelingen in de Zeeuwse havens, de landbouw  en in de verblijfsrecreatie zouden vrijwel onmogelijk zijn.  Dat konden we natuurlijk niet laten gebeuren!

Alle middelen die ter beschikking staan hebben we ingezet: de noodklok luiden bij staatsecretaris Dijksma, een gesprek met onze VVD-minister Schultz- van Haegen, contacten benutten bij de  leden van de Tweede en de Eerste Kamer, support van de collega-provincies, raadplegen specialisten enz. enz.

Ik kon niet accepteren dat er geen ontwikkelruimte was voor de economie van Zeeland en daarom reisde ik keer op keer voor overleg naar Den Haag, want de problematiek van Zeeland moest opgelost worden! Er werd een Taskforce Zeeland ingericht met specialisten van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en onze eigen provinciale medewerkers.  Omdat  Zeeland  de enige stikstof importerende provincie is in Nederland heeft er ook ministerieel overleg met Vlaanderen plaatsgevonden.

 

Alle inspanningen hebben geresulteerd in vragen in de Tweede en Eerste Kamer, in aanpassing  van het systeem, in een betere verdeling van de beschikbare stikstofruimte, in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de geïmporteerde stikstof en in Zeeuwse aanvullingen op de lijst met belangrijke  projecten.

Op vrijdag 18 december jl. is op het ministerie van Economische Zaken met staatssecretaris Dijksma en minister Schultz- van Haegen overeenstemming bereikt over de laatste knelpunten.

Het ontwerp-PAS-programma wordt op 10 januari 2015 ter visie gelegd en in de loop van 2015 vastgesteld.

 

Met voldoening stel ik vast dat de PAS uiteindelijk ook voor Zeeland ruimte biedt voor (nieuwe) ontwikkelingen in o.a. de landbouw, de havens, de industrie en de verblijfsrecreatie.

 

Carla Schönknecht,

Gedeputeerde provincie Zeeland.

Door |2017-03-02T14:41:28+00:0030-12-2014|

About the Author: