Begroting 2013 en najaarsnota

//Begroting 2013 en najaarsnota

Begroting 2013 en najaarsnota

Sluitende begroting 2013 en meerjarenperspectief, maar waakzaamheid blijft geboden door tal van onzekerheden.
Nieuwe provincie “groot Zeeland” met minder bestuurlijke drukte: provincie en waterschap samen!

 

 

Mevrouw de voorzitter,

“Voor ons ligt een sluitende Programmabegroting en een Najaarsnota met een sluitend meerjarenperspectief. Dat oogt geruststellend, maar schijn bedriegt, ook in dit geval.”

Zo begon ik vorig jaar mijn bijdrage op dit agendapunt en ook nu zou ik dat hebben kunnen doen.

Zelfs nog meer dan vorig jaar ligt de focus op de financiële positie van de provincie. Voor alle duidelijkheid, die is niet verontrustend, maar waakzaamheid is zeker geboden. Ook Gedeputeerde Staten onderkennen dat en zetten het in gang gezette degelijk financieel beleid voort, waaronder het (via de boeggolf) op peil brengen van een stevige algemene reserve waarmee tegenvallers kunnen worden opgevangen en buitenkansen die zich voordoen kunnen worden benut. Het mag duidelijk zijn dat de VVD een dergelijk solide beleid van harte ondersteunt.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat de vrij besteedbare ruimte voor deze statenperiode al volledig is bestemd, de grote projecten in de provincie als Waterdunen, Perkpolder, Sloeweg/Tractaatweg en Sluiskiltunnel nog risico’s bevatten en nieuwe bezuinigingen vanuit het Rijk op ons af zullen komen.

Een vraag in dit verband:

Hebt u al een

inschatting kunnen maken van de financiële consequenties die uit het nieuwe Regeerakkoord voor de provincie kunnen voortvloeien?

Het bij de kerntakendiscussie gekozen “Zeeuws model 1,5” en het inmiddels in gang gezette ombuigings- en bezuinigingstraject zullen hun diensten moeten gaan bewijzen om extra investeringsruimte te creëren voor de juist ook in tijden van economische recessie zo belangrijke kerntaak van regionaal economische en ruimtelijke ontwikkeling. De VVD vindt het dan ook van belang dat we zoveel mogelijk in de buurt blijven van het jaarlijkse streefbedrag voor dit doel van 16 miljoen. In de Statenvergadering van 14 december a.s. zullen we ons kunnen uitspreken over het voorstel van uw college, net als over de Cultuurnota..

Voorzitter, het zojuist al genoemde regeerakkoord gaat ook in op de bestuurlijke herinrichting van ons land en de opschaling van gemeenten en provincies. Dat zal ook zijn weerslag hebben op Zeeland, alhoewel de soep op de lange termijn weleens wat minder heet zou kunnen worden gegeten dan ze wordt opgediend.

De VVD ziet in het regeerakkoord ook (enige) ruimte voor maatwerk in afzonderlijke gebieden, mits een daadkrachtige en dienstverlenende overheid, minder bestuurlijke drukte en een goede afbakening van taken en verantwoordelijkheden in het verschiet liggen.

De VVD-fractie blijft voorstander, zeker op de kortere en middellange termijn, van een zelfstandige provincie Zeeland, met een open huishouding, maar realiseert zich dat de kans van slagen daarop het grootst is wanneer het huidige profiel van de provincie kan worden versterkt. Dat zou in onze ogen goed kunnen door het in 1e instantie bevorderen van een provincie Zeeland nieuwe stijl waarin huidige provincie en waterschap opgaan en vervolgens de grenzen van de omliggende gebieden op te zoeken en zo mogelijk te verleggen tot de omvang van een Zuidwestelijke Delta.

Een vraag aan het college: deelt u dit standpunt en zo ja, bent u bereid initiatieven in die richting te ondernemen en zo neen, wat is uw standpunt dan?

Mevrouw de voorzitter,

Er is veel in gang gezet de afgelopen periode: een grote reorganisatie en afslanking van de provinciale organisatie, het op basis van de gevoerde kerntakendiscussie en gekozen “Zeeuwse model 1,5” vormgeven van een omvangrijk pakket aan ombuigingen en bezuinigingen, het ontwikkelen van nieuw beleid op de terreinen van Ruimte, Economie, Verkeer en Vervoer, Cultuur en Leefbaarheid. Definitieve besluitvorming daarover heeft recent plaatsgevonden of zal op korte termijn z’n beslag krijgen. Daarnaast moet ook het gewone werk gewoon doorgaan.

De VVD-fractie heeft waardering voor de inzet van uw college en die van de medewerkers.

Tot zover het algemene deel.

Ik kom nu toe aan enkele specifieke onderwerpen.

Non-Activiteits-Regeling

Bij de Non-Activiteits-Regeling wordt in de Najaarsnota aangegeven dat verwachte wijzigingen die nog niet definitief zijn, niet verwerkt zijn in het totale bedrag van deze operatie.

Kunt u wel al een globale inschatting maken van de betreffende onderdelen: nieuwe pensioenpremie-afspraken en verschuiving pensioenleeftijd?

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

In de Najaarsnota en bij brief van 30 oktober j.l. heeft u ons nader geïnformeerd over de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland en nieuwe ontwikkelingen daarin.

In dit verband hebben wij enkele vragen over het door u recent aan de andere partners voorgelegde alternatief, waarbij de eerdere opzet met voorfinanciering komt te vervallen en een insteek wordt gekozen waarbij de provincie incidentele kosten tot een totaalbedrag van € 2.280.000,– voor haar rekening wil nemen:

1. het “provinciaal alternatief” wordt als totaalpakket en onder voorwaarden inzake onder meer huisvesting en ondersteuning gepresenteerd.

Hoe is dit pakket bij de gemeenten ontvangen en wanneer nemen zij een beslissing ?

2. welke consequenties heeft het verlagen van de inzet van de RUD gebonden overhead van ruim 17 fte naar 8 fte voor de nieuwe personeelsformatie van de provincie. Wordt die evenredig verminderd en zo ja, hoe wordt dan omgegaan met deze “boventalligheid” ?

De besluitvorming over de oprichting van de RUD zal naar verwachting begin volgend jaar kunnen plaatsvinden. Het voorstel daartoe zien wij graag van u tegemoet, zodat wij dan ons definitieve standpunt over de nieuwe RUD kunnen geven.

Tenslotte

Besturen, kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiger zijn, kan juist ook in magere jaren boeiend zijn. De uitdagingen die daarbij horen gaat de VVD-fractie graag aan, mét de collega’s in deze Staten, mét het college van Gedeputeerde Staten en alle medewerkers, zowel van de Statengriffie als van de provinciale organisatie, die ons daarbij ondersteunen.

Kees Bierens 9 november 2012.

 

Door |2017-03-02T14:40:29+00:0013-11-2012|

About the Author: