Woordvoerders VVD-fractie 2015-2019 commissie Ruimte (Ruimtelijke omgeving, natuur en landschap, water, milieu)

/Woordvoerders VVD-fractie 2015-2019 commissie Ruimte (Ruimtelijke omgeving, natuur en landschap, water, milieu)
Woordvoerders VVD-fractie 2015-2019 commissie Ruimte (Ruimtelijke omgeving, natuur en landschap, water, milieu)2013-08-01T11:32:28+00:00

Commissieleden:
dhr. R. (René) Ruissen         e-mail:  r.ruissen@zeeland.nl
mevr. N (Nicole) Heerkens  e-mail: n.heerkens@zeeland.nl

ONDERWERPEN:

Ruimte

 • Programma Milieu
  • Vergunningen bedrijven René Ruissen
  • Milieuklachten e-communicatie (naleefgedrag en hinder/veilige
   leefomgeving) René Ruissen
  • Bodemagenda Nicole Heerkens
  • Zwemlocaties  Nicole Heerkens
  • RUD René Ruissen

  Programma Ruimtelijke Omgeving

  • Omgevingsplan René Ruissen
  • Planologisch beleid René Ruissen
  • Bedrijventerreinen René Ruissen
  • Woningbouw René Ruissen
  • Stedelijke gebiedsontwikkeling René Ruissen
  • Landinrichting Nicole Heerkens
  • Gebiedsinrichtingen Nicole Heerkens
  • Grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling Nicole Heerkens
  • Zeeuws Platteland 2.0 Nicole Heerkens
  • Projecten:
   • Waterdunen Nicole Heerkens
   • Zuidwestelijke Delta Nicole Heerkens
   • Perkpolder René Ruissen

  Programma Natuur en Landschap

  • Natuurbeheer/-ontwikkeling w.o. agrarisch natuurbeheer en recreatief medegebruik, flora en fauna Nicole Heerkens
  • Natuurherstel Nicole Heerkens
  • Natuurpakket Westerschelde Nicole Heerkens
  • Programmatische Aanpak Stikstof Nicole Heerkens
  • Voorstellen GR Zuid Westelijke Delta Nicole Heerkens

  Programma Water

  • Waterbeheer, kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, zoet en zout Nicole Heerkens
  • Overstromingsrisico’s (waterveiligheid) Nicole Heerkens
  • Waterkeringen Nicole Heerkens
  • Waterbodem Nicole Heerkens
  • Kustvisie René Ruissen
  • Deltaprogramma Nicole Heerkens