VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2012

/VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2012
VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2012 2012-07-30T20:41:13+00:00

2012-12-21 Reactie Beleidsnota provinciaal cultuurbeleid
2012-12-21 Amendement verdeling cultuurbudget CDA PvdA VVD
2012-12-21 VVD-motie Handhaven waarderingssubsidies VVD CDA SGP
2012-12-21 Reactie Ombuigingsvoorstellen en kerntakendiscussie
2012-12-21 Motie instandhouden Zeeuwse Strafrechtketen
2012-12-21 Brief kabinet Justitieketen
2012-11-23 Reactie Startnotitie Agenda Leefbaarheid
2012-11-23 Reactie Inpass. Marinierskazerne
2012-11-23 Economische Agenda 2013-2015
2012-11-23 Initiatiefvoorstel GL veruurzaming woningvoorraad
2012-11-09 Begroting 2013 en najaarsnota
2012011-09 Afrondingsovereenkomst ILG
2012-09-28 Bijdrage Omgevingsplan Zeeland
2012-09-28 Amendement Neventakken op Omgevingsplan 2012-2018
2012-09-28 MotieVerantwoording door middel van jaarplannen
2012-09-28 Bijdrage Kadernotitie energie en klimaat
2012-09-28 Bijdrage Beleidsplan Goederenvervoer 2012-2018
2012-09-28 Bijdrage vrijwaring Roosevelt Academie
2012-09-17 Profielschets CvdK Zeeland
2012-06-22 Voorjaarsnota 2012
2012-06-22 Kerntakendiscussie en ombuigingen
2012-06-22 Marinierskazerne Vlissingen
2012-06-08 Jaarrekening 2011
2012-06-08 Toekomstvisie voor Zeeland 2040
2012-04-20 Interpellatiedebat 57+ regeling
2012-04-20 Bijdrage brieven GL, Bleker en college over Hedwige
2012-04-20 € 500.000 voor ROC hoofdkantoor Terneuzen
2012-04-20 Start(kader)notitie Economische Agenda 2013-2016
2012-03-09 Voorstel Kadernota provinciaal cultuurbeleid
2012-02-03 Voorstel vermindering politieke ambtsdragers
2012-02-03 Verlengen looptijd De Onderwijsagenda
2012-02-03 Visie Zeeuwse ziekenhuiszorg
2012-02-03  Motie Visie Ziekenhuiszorg (SGP, CDA, VVD) aangenomen