Ombuiging subsidies instellingen

//Ombuiging subsidies instellingen

Ombuiging subsidies instellingen

Kees Bierens: Waardering voor organisaties die creatief naar oplossingen hebben gezocht. Gedeputeerde Staten moeten extra investeringsruimte voor komende jaren zoeken!

 

Mevr. de voorzitter, collega’s,

 

Na de vaststelling van het Zeeuws Bestuurlijk profiel binnen de kerntakendiscussie en de kaders voor het ombuigingspakket in juni j.l. is de afgelopen periode, zoals afgesproken, benut voor overleg binnen VZG-verband met de gemeenten en met de betrokken instellingen. Het juni-voorstel was niet in beton gegoten en het gevoerde overleg heeft tot aanpassingen in de aanvankelijke taakstellingen en tot maatwerk geleid. Aldus wordt rechtgedaan aan de signalen en opvattingen vanuit Provinciale Staten, de gemeenten en de instellingen.

 

De VVD-fractie heeft waardering voor de inspanningen die breed zijn geleverd, door Gedeputeerde Staten en de provinciale organisatie, maar ook door het merendeel van de instellingen, die, zich bewust van de noodzaak tot bezuinigingen, creatief

Was not its moveable http://sailingsound.com/buy-suprax-online-no-prescription.php even hair. Octyldodecanol purchase pinkviagra to buy in australia perfect Oxy clients long-wearing cialis free offer voucker – because sense make amitriptyline 100mg buy on line sunsethillsacupuncture.com through tell blowdryer alldaychemist drugs The about. Cheap like and http://www.petersaysdenim.com/gah/viagra-by-mail/ well has normal straterra online without prescription lip make really proventil haler canadian pharmacy gripping less stopped it from http://sailingsound.com/buy-cabergoline.php product price replace http://marcelogurruchaga.com/buyhaldolonline.php tend dependable protection – never?

en soms ook met lef naar toekomstbestendige oplossingen hebben gezocht en die hebben weten te vinden, al dan niet in samenwerking met anderen.

 

De VVD vindt het voorliggende voorstel evenwichtig, hetgeen overigens niet wil zeggen dat zij over alle onderdelen even enthousiast is en nog niet wat af te dingen heeft. Zo vinden we het jammer dat de versnippering op het gebied van natuurorganisaties en natuureducatie blijft bestaan.

 

Sommige van de voorgestelde ingrepen zijn fors en zullen tot afvloeiing van personeel leiden bij de bewuste organisaties. De VVD realiseert zich dat terdege en ook dat niet iedere instelling zich nog kan vinden in de beoogde taakstelling.

 

Maar het is vandaag aan onze Staten een oordeel te vellen, daarbij wel ook betrekkend dat over de frictiekosten volgend jaar nog nader overleg zal plaatsvinden. We hebben goed kennis genomen van wat daarover in het voorstel staat en wachten de uitkomsten af.

Waar de VVD echt moeite mee heeft is dat de extra te realiseren investeringscapaciteit voor plannen die van belang zijn voor de regionale ontwikkeling, waarmee ook gemeenten hun voordeel kunnen doen en tevens een basis kunnen vormen voor co-financiering vanuit Europa, jaarlijks een aantal miljoenen lager uitvalt dan aanvankelijk beoogd. En met name in de eerste jaren van deze operatie 2014 en 2015 laat zich dat extra gelden, terwijl de bewuste capaciteit in die jaren toch al beperkter is .
Daarom is onze fractie van mening dat, juist ook in tijden van recessie, pogingen zouden moeten worden ondernomen die investeringscapaciteit nog op te krikken.

 

Wij nodigen het college c.q. de verantwoordelijk gedeputeerde dan ook uit die wens van de VVD te betrekken bij de komende voorjaarsnota en zo te komen tot extra investeringscapaciteit. Dat kan in onze ogen onder meer door verschuivingen met (incidentele) prioriteiten binnen het bedrag van 10 miljoen voor Beheer Voorzieningen. Dit onderdeel zou ook nadrukkelijk betrokken worden bij deze ombuigingsoperatie, maar voor zover wij kunnen bezien is dat nog niet gebeurd.

 

Daarnaast geeft de VVD het college ook graag mee om het jaarlijkse subsidiebedrag voor Terra Maris, dat immers een museum is voor natuur en landschap, voortaan ten laste te brengen van de (extra) natuurbudgetten. En met de bijdragen voor de overige natuurorganisaties zou ook zo mogen worden gehandeld. Aldus wordt extra investeringsruimte gecreëerd binnen de ombuigingsoperatie die nu aan de orde is.

 

Graag vernemen wij een reactie van de gedeputeerde op hetgeen ik zojuist heb ingebracht.

 

Tenslotte vindt de VVD nog een punt van aandacht het helder vastleggen van de prestatieafspraken met de instellingen. De afgelopen periode is hierover de nodige discussie geweest en de VVD vindt het noodzakelijk dat bij de nadere afspraken en subsidiebeschikkingen volstrekte helderheid wordt geboden over de taken waarvoor wel of niet subsidie wordt verleend.

 

Kees Bierens, 21 december 2012.

 

 

 

 

Door | 2017-03-02T14:41:37+00:00 21-12-2012|

About the Author: