MOTIE ‘Verbetering doorstroming Noord-Zuidverbinding’

/MOTIE ‘Verbetering doorstroming Noord-Zuidverbinding’
MOTIE ‘Verbetering doorstroming Noord-Zuidverbinding’ 2012-06-26T01:00:10+00:00

Motie van het lid A.J. van der Maas (SGP)

 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 8 juni 2012;
Overwegende dat:

 • Er al een aantal jaren sprake is van een slechte doorstroming op de N59 Oosterscheldekering-Zierikzee-Hellegatsplein;
 • De economische ontwikkeling van Zeeland (met name Schouwen-Duiveland) door de verkeersinfrastructuur niet bevorderd wordt;
 • Ondernemers en lokale overheden al langer pleiten voor een aanpak van de N59;
 • De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland op 29 januari 2009 met algemene stemmen de motie ‘onderzoek naar grootschalige verbeteringen N57 en N59’ heeft aangenomen;
 • Uit de netwerkanalyse van de Provincie Zeeland naar voren is gekomen dat de N256 en de N59 geconstateerde bereikbaarheidsknelpunten zijn;
 • Het ANWB EuroRAP-onderzoek uitwijst dat de N59 een verkeersonveilige weg is;
 • Diverse studies van o.a. Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland uitwijzen dat er tot 2020 een forse groei wordt verwacht van het verkeersaanbod op de N59, waardoor er capaciteitsproblemen zullen ontstaan;
 • Er in 2011 een brochure is opgesteld met diverse verbetervoorstellen voor de N59,  door gemeente Schouwen-Duiveland, de gemeenten op Goeree-Overflakkee, Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, MKB-Zeeland, Ondernemerskring Schouwen-Duiveland, Kamer van Koophandel Rotterdam, Verenigde Ondernemersverenigingen Schouwen-Duiveland en Vereniging Bedrijven Goeree-Overflakkee;
 • De N59 een Rijksweg is en onder verantwoordelijkheid valt van de Minister;
 • Een groot deel van de knelpunten op de N59 zich op Zuid-Hollands grondgebied bevindt.
 • De N256 (Zierikzee-Goes) een Provinciale weg is en onder verantwoordelijkheid van de Provincie valt;
 • De N256 door voornamelijk toeristisch verkeer vaak gestremd is en een slechte doorstroming als gevolg heeft op het traject Hellegatsplein-Zierikzee-Goes.

Zijn van mening dat:

 • Zeeland gebaat is bij een goede infrastructuur en goede bereikbaarheid;
 • De N59 en de N256 (Hellegatsplein-Goes) belangrijke verkeersaders zijn voor de bereikbaarheid van Zeeland vanuit Zuid-Holland en omgekeerd;
 • Verbetering van de Noord-Zuidverbinding vanaf Hellegatsplein tot Goes belangrijk  is voor de economische vitaliteit en leefbaarheid van Zeeland (wonen, werken en recreëren).
 • Ondernemers, toeristen en forensen niet onnodig getroffen mogen worden door de problemen op de N59 en N256;
 • De signalen van burgers, ondernemers en andere overheden over de N59 uiterst serieus genomen moeten worden;
 • Een betere doorstroming en bereikbaarheid zorgt ook voor een grotere verkeersveiligheid;
 • Het wenselijk is dat de Provincie als regisseur met andere partners een gezamenlijke visie heeft en deze naar voren brengt bij de Minister.

Verzoeken het College van Gedeputeerde staten:

 1. In overleg te treden met de gemeente Schouwen-Duiveland, de gemeenten op Goeree-Overflakkee en de Provincie Zuid-Holland om tot een gezamenlijke visie te komen voor een betere doorstroming op de N59, zodat de bereikbaarheid van de regio wordt verbeterd;
 2. Deze gezamenlijke visie binnen 10 maanden op te stellen en over te brengen aan de verantwoordelijke Minister en de Tweede Kamer;
 3. In het volgende MIRT-overleg deze gezamenlijke visie m.b.t. de N59 aan de orde te stellen;
 4. Onderzoek te doen naar oplossingen voor een betere doorstroming op de Provinciale weg N256 Goes – Zierikzee;
 5. Provinciale Staten te informeren over de voortgang van het proces.

 

en gaan over tot de orde van de dag

 

 

A.J. van der Maas(SGP)                 J.M. Meulenberg- op ‘t Hof(CDA)  C.M. de Paepe(VVD)  P.A. Hamelink(PvdA)