Motie Tarievenbeleid Westerscheldetunnel

//Motie Tarievenbeleid Westerscheldetunnel

Motie Tarievenbeleid Westerscheldetunnel

kees-bierens-pasfoto

 

 

 

Westerscheldetunnel: niet langer tolheffen dan nodig……

 

 

 

Deze motie werd ingetrokken na toezegging van de gedeputeerde: Ik zal de vandaag ingediende amendementen en moties bespreken met de directie van de NV Westerscheldetunnel, en in de tweede helft van 2014 komen met een moderne aandeelhoudersstrategie voor de NV Westerscheldetunnel waar de inhoud van de amendementen en moties in terugkomt.

 

Motie m.b.t. N.V. Westerscheldtunnel van het lid C.W. Bierens

 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 1 november 2013, 

 

Gelezen het Gedeputeerde Staten-voorstel Tarievenbeleid Westerscheldetunnel 2014-2017 d.d. 10 september 2013, nr. 13018241dg ;

 

Overwegende, dat in het voorstel ook kaders en doelstellingen zijn geformuleerd van de enig aandeelhouder, de provincie Zeeland; 

     dat daarvan echter geen onderdeel uitmaakt het eerder dan 15 maart 2033 tolvrij-maken van de Westerscheldentunnel, een wens die eerder door diverse partijen in Provinciale Staten is geuit;

 

Spreken het voornemen uit:

de Westerscheldetunnel eerder dan 15 maart 2033 tolvrij te maken, zodra dat op termijn op een (financieel) verantwoorde wijze kan geschieden;

 

Verzoeken:

Gedeputeerde Staten in 2014 met een voorstel aandeelhouderstrategie N.V. Westerscheldetunnel te komen, passend bij een actief en publiek aandeelhouderschap zoals dat door de provincie Zeeland wordt voorgestaan en waarin ook het voornemen tot het op termijn eerder tolvrij-maken van de tunnel is opgenomen;

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 

C.W. (Kees) Bierens

namens de VVD-fractie

 

 

 

 

 

Door | 2017-03-02T14:40:14+00:00 04-11-2013|

About the Author: