fbpx

Mondelinge vragen over Faunabeheer en wildschade en beantwoording daarvan

//Mondelinge vragen over Faunabeheer en wildschade en beantwoording daarvan

Mondelinge vragen over Faunabeheer en wildschade en beantwoording daarvan

Toelichting:

De VVD fractie is ter oren gekomen dat er wat onrust is bij terreinbeheerders en agrariërs over het behandelbedrag dat de provincie rekent bij faunaschade.

De VVD-fractie heeft vragen hierover aan Gedeputeerde Staten:

 

1. Klopt het dat agrariërs bij een verzoek voor wildschadetegemoetkoming een behandelbedrag van € 300 moeten betalen
en waarom is dit?

2. Is het ook juist dat de vogelschade in de fruitteelt niet meer wordt vergoed?
Wat is hiervan de reden?

3. Al eerder is het Ganzenakkoord aan de orde geweest.
Hoe staat het daar op dit moment mee?

4. Zijn er nog andere maatregelen getroffen op het vlak van faunaschade?

 

Graag antwoord van de gedeputeerde.

 

Namens de VVD-fractie

 

Carla de Paepe
31-10-2014

—————————————————————————————————————-

Beantwoording door Gedeputeerde Schönknecht:

 

 1. Klopt het behandelbedrag van € 300 en waarom is dit?
  Inderdaad, dat klopt. Het Faunafonds heft vanaf 1 oktober dit jaar een bedrag van € 300 voor het in behandeling nemen van verzoekschriften faunaschade. Dit wordt gedaan om de uitgaven van het Faunafonds te beteugelen.
  Provincies zijn sinds de decentralisatie van het Natuurbeleid (eind 2011) verantwoordelijk voor de uitgaven van het Faunafonds.De daarvoor door het Rijk meegegeven financiële middelen zijn gelimiteerd. De uitgaven van het Faunafonds laten tot nu toe een jaarlijks (sterk) stijgende lijn zien.Om die reden hebben de provincies gezamenlijk afgesproken een aantal maatregelen te treffen om de uitgaven te beperken. Invoering van het behandelbedrag is er daar één van. Voor het in behandeling nemen, taxeren van de schade, administratieve afhandeling waaronder uitbetalen en daaraan verbonden bezwaar- en beroepsprocedures worden door het Faunafonds kosten gemaakt, ca. € 600 per aanvraag.De helft hiervan wordt nu in rekening gebracht.Gebleken is dat er veel aanvragen worden ingediend waar géén of relatief kleine schade (< € 600) optreedt. Ook voor die aanvragen moeten de behandelkosten van € 600 worden gemaakt.Provincies vinden het billijk dat verzoekers bijdragen in de behandelkosten.Een bijkomend effect hiervan is dat verzoekers kritischer zullen zijn bij schades kleiner dan € 300 of een aanvraag daarvoor achterwege zullen laten.
  Effect van de maatregel zal zijn dat de behandelkosten zullen afnemen, kleine schades niet of veel minder vaak geclaimd gaan worden en we een voorziening als het Faunafonds in stand kunnen houden voor die ondernemers die substantiële schade ondervinden.
 2. Is het ook juist dat de vogelschade in de fruitteelt niet meer wordt vergoed? Wat is hiervan de reden?
  De vergoeding voor vogelschade in fruit zal de komende jaren geleidelijk worden afgebouwd. Ook hier zien we een sterk stijgend patroon in de uitgaven van het Faunafonds.Wat mij betreft richten we ons meer op het voorkomen van die schade dan op het vergoeden achteraf. Inzet van preventieve maatregelen moet daarom meer toegepast worden.
  Ik wil, samen met de sector, kijken wat daar mogelijk is.
 3. Al eerder is het Ganzenakkoord aan de orde geweest. Hoe staat het daar op dit moment mee?
  Goed. We, dat zijn de Faunabeheereenheid en de Provincie, zijn bezig om de laatste puntjes op de i te zetten.
  Ik verwacht dat we één dezer dagen het akkoord in Gedeputeerde Staten kunnen vaststellen.
  Daarna zal ik het u, ter informatie, toesturen. Dat zal nog voor het eind van dit jaar zijn.Met de FBE heb ik afgesproken dat we er gezamenlijk over naar buiten treden. Daarom doe ik verder nu geen inhoudelijke mededelingen.We zitten op koers en hopen het proces binnen afzienbare termijn af te ronden. Streven is om het nieuwe systeem met ingang van 1 januari 2015 in te laten gaan.
 4. Zijn er nog andere maatregelen getroffen op het vlak van faunaschade?
  Ja, aan het uitkeren van schade door overzomerende ganzen hebben we een plafond gekoppeld. Landelijk geven we daar niet meer dan € 2 miljoen per jaar aan uit.Daar staat tegenover dat agrariërs ruime mogelijkheden hebben of krijgen om schade in de zomermaanden te voorkomen of te beperken.
  Ik wil dat er van die mogelijkheden gebruik wordt gemaakt en schade daardoor niet meer optreedt.In het Ganzenakkoord en het Faunabeheerplan zijn afspraken gemaakt met terreinbeheerders om ruimhartig mee te werken aan het terugdringen van de schade, en wanneer dat mogelijk is, ook op of in hun terreinen.

 

 

 

 

Door |2017-03-02T14:41:29+00:0007-11-2014|

About the Author: