fbpx

Voorstel Land in Zee

//Voorstel Land in Zee

Voorstel Land in Zee

De VVD is een groot voorstander van focus, samenhang en integraal beleid!

Daarom steunen wij het Land in Zee voorstel.  

 

Voorzitter, collega’s, dames en heren,

 

Rondom dit dossier is wat mistig geweest. Het leek het lange tijd onduidelijk wat we met Land in Zee aan moesten, maar nu lijkt er toch Land in Zicht!

 

 

Deze gedegen notitie maakt voor de VVD veel duidelijk wat Gedeputeerde Staten precies voor een bedoeling heeft met Land in Zee. Het gaat in ieder geval veel verder dan alleen maar een promotiecampagne. Wat ons betreft wordt de discussie vertroebeld door diegenen die Land in Zee wel zo strikt interpreteren. Er is nu als het ware onnodig veel ruis op de Lijn in Zee.

 

 

De vraag, die door Gedeputeerde Staten in het verleden is opgeworpen, of Land in Zee wel zou moeten worden voorgelegd aan Provinciale Staten, beantwoordt de VVD fractie, op basis van deze notitie, met een stellig ‘Ja’. Dit concept, zo lezen wij, moet een mentaliteit (of cultuur) en methode (of uniforme werkwijze) in het provinciewerk tot stand brengen. Dit betreft interne aangelegenheden die tot de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten behoren. Daarnaast wil Land in Zee echter een hulpmiddel zijn bij de vertaling van het collegeprogramma in het provinciaal beleid.
Voorzitter, zo gauw het over beleid gaat is wat ons betreft Provinciale Staten aan zet.

 

 

De VVD is zich ervan bewust dat de uitgangspunten van Stuwende Krachten niet door alle partijen in de Staten wordt onderschreven en dat daardoor ook niet al onze collega’s zich willen committeren aan Land in Zee. U kunt zich wel voorstellen dat onze fractie dit bezwaar niet deelt.

 

 

Maar bovenal ondersteunen wij de visie dat Land in Zee focus en samenhang in het provinciale beleid moet aanbrengen. De VVD is heel erg voor focus, samenhang en integraal beleid! Onze fractie stemt dan ook met beide voorstellen uit deze notitie in.

Tot slot, voorzitter,
In de notitie wordt nog het aanbod gedaan om Land in Zee te gebruiken voor de ontwikkeling van de visies Zeeland 2040. Naar ik heb vernomen worden alle in het verleden opgestelde toekomstperspectieven hierin meegenomen, dus ook deze. Maar ik wil wel benadrukken dat Land in Zee een beperktere focus heeft dan Zeeland 2040, zowel in tijd als in perspectief, omdat zij door Gedeputeerde Staten vooral wordt toegepast op de uitvoering van het Collegeprogramma 2011-2015.

 

Namens de VVD-Statenfractie Provincie Zeeland

Tobias van Gent

25-01-2013

Door |2017-03-02T14:41:36+00:0025-01-2013|

About the Author: