Natuurvisie: Pas op de plaats

//Natuurvisie: Pas op de plaats

Natuurvisie: Pas op de plaats

Bijdrage d.d. 15-07-2016 van Nicole Heerkens n.a.v. Statenvoorstel Kadernota Natuurvisie Zeeland 

 

Voorzitter,

 

Een kadernota, met heldere kaders, keuzes en communicatie. Met communicatie bedoel ik natuurlijk de afstemming met alle partijen. Deze kadernota is een voorbeeld voor andere kadernota’s. Een voorbeeld om het samenspel tussen Gedeputeerde Staten en ons, Provinciale Staten, te versterken. Voorzitter, ik wil de gedeputeerde en ambtenaren hiervoor bedanken.

 

Voorzitter, nu de natuur. Wij, de VVD, vinden het belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Niet alleen vandaag, maar juist ook op de lange termijn. Dat moeten we samen doen. Dit vraagt om draagvlak en verantwoordelijkheid.

 

Het verschil tussen draagvlak en verzet kan bereikt worden door bewustwording. Promotie en educatie zijn dan ook terecht belangrijke thema’s in de visie. Maar liefst 95% van de Zeeuwse natuurgebieden is toegankelijk of beleefbaar. Naast de meerwaarde voor recreatie zorgt ook dit voor draagvlak. De nadruk moet dus liggen op kwalitatief goede en aantrekkelijk natuur, niet alleen op meer natuur. Gelukkig komen er steeds meer voorbeelden waarbij natuur en economie elkaar niet uitsluiten, maar juist hand in hand gaan.

 

Draagvlak ontbreekt als de rekening onbedoeld en onevenredig bij een ander neer wordt gelegd. Daar moeten we voor waken. Denk aan schade door ganzen of distels bij de landbouw of de rugstreeppad die een bouwproject stillegt. We hebben al 80% van het benodigde aantal hectares van het Zeeuwse Netwerk Natuur ingericht. We lopen voor op andere provincies. Bij de publieksbijeenkomsten is gevraagd of eerst de huidige natuur op orde gebracht kan worden voor er nieuwe natuur wordt aangelegd. Kan de gedeputeerde aangeven of dit mogelijk is en of het piepsysteem en de overlegstructuur die er nu is voldoende is om tot oplossingen te komen voor de schade die de landbouw nu ondervindt?

 

U heeft het over proactieve soortenbescherming en het nemen van mitigerende maatregelen. Vrij vertaald zegt u dus vooraf een ander onderkomen voor de rugstreeppad te zoeken zodat deze later bouwprojecten niet in de weg kan staan. Corrigeer me als het anders is. Baat hebbende partijen moeten daarin volgens u investeren. Hoe moet ik dit zien? Worden ondernemers hierdoor op kosten gedreven en aan allerlei extra verplichtingen gebonden?

Graag duidelijkheid daarover voorzitter.

 

Verantwoordelijkheid. Zoals gezegd hebben wij 80% van de overeengekomen hectares ingericht. Daarmee is een groot deel van onze verantwoordelijkheid al genomen. Maar wij zijn er ook verantwoordelijk voor dat de rekening voor het beheer van natuur niet onnodig bij de belastingbetaler wordt neergelegd. Natuur moet dus zo efficiënt en goedkoop mogelijk worden beheerd. Ik heb me verbaasd over het grote aantal organisaties dat voor een groot deel hetzelfde doet. In welke mate werken de terreinbeheerders samen? Bijvoorbeeld samenwerking op gebied van huisvesting, het gebruik of de inkoop van materieel, personeel, vrijwilligers. Het onderhoud van bermen dat meerdere beheerders langs één weg kent. Laten we daar niet veel kansen liggen? Graag hoor ik of de gedeputeerde bereid is expliciet aandacht te besteden aan de kansen voor samenwerking bij terreinbeheerders in de uitvoering.

 

Nog een laatste vraag. Gedeputeerde Staten wil aan de hand van businesscases gericht inzetten op extra voorzieningen in enkele grote natuurgebieden, de toppers. Kunt u dat nader toelichten? Weet u al welke gebieden bij inwoners en toeristen in trek zijn? Wordt daarbij ook gedacht aan kansen om het bedrijfsleven te verleiden om in natuur te investeren? Graag uitleg daarover.

 

Voorzitter, dank u wel

 

Namens de VVD-fractie

Nicole Heerkens

15 juli 2016

Door | 2017-03-02T14:41:23+00:00 21-07-2016|

About the Author: