fbpx

Ruimte voor ontwikkeling van Zeeland

//Ruimte voor ontwikkeling van Zeeland

Ruimte voor ontwikkeling van Zeeland

Bijdrage van René Ruissen n.a.v. statenvoorstel Kadernota Herziening Omgevingsplan
2012-2018 d.d. 3-7-2015

Voorzitter,

Voor ons ligt de Kadernota Herziening Omgevingsplan, die ertoe moet leiden dat over ongeveer een halfjaar de staten een herzien omgevingsplan kunnen vaststellen.

 

De VVD-fractie heeft veel waardering voor de inhoud van de kadernota, de manier waarop afwegingen zijn gemaakt en de voorgestelde beleidskeuzes.

In gemaakte afwegingen en keuzes zien wij ook een bestendiging van de beleidslijn die de provincie in 2011/2012 koos bij het ontwerpen van het huidige omgevingsplan. Namelijk 1) het maken van een plan op hoofdlijnen, waarmee verantwoordelijkheden verschoven werden van provinciale overheid naar lokale overheden en 2) het streven naar minder regels.

Het herziene omgevingsplan zal in dienst blijven staan van de Zeeuwse kernkwaliteiten, die zo mooi verwoord zijn in Zeeland 2040.

 

Zoals gezegd, de VVD-fracties kan zich vinden in de in de kadernota gemaakte beleidskeuzes. Op een aantal daarvan ga ik hierna in.

Bedrijventerreinen

Er bestaat behoefte aan verduidelijking en ook aanpassing van het beleid over bedrijfsterreinen. Vraag en aanbod stemmen niet overeen en daarin bestaan ook regionale verschillen. Het maakt dat er behoefte is aan regionale bedrijventerreinenprogramma´s die in onderlinge samenhang tot elkaar staan en waarmee het aanbod op de vraag wordt afgestemd. Het vergt goede samenwerking tussen de Zeeuwse overheden. De kadernota geeft er de ruimte voor. Het opzetten van een herstructureringsfonds kan een stimulans zijn om tot herstructurering van de bedrijventerreinen te komen.

 

Zonneparken

De VVD-fractie stemt in met het voorstel om bedrijfsmatige opwekking van zonne-energie vooralsnog te beperken tot daken, gebieden binnen de begrenzing bestaand gebouwd gebied en op agrarische bouwvlakken. We zijn er dus in eerste aanleg nog geen voorstander van om landbouwgrond prijs te geven voor de aanleg van grootschalige zonneparken. Er zijn in Zeeland op het ogenblik twee zulke initiatieven. Eén op Tholen en een in Reimerswaal. Laten we de ervaringen ermee afwachten, is onze gedachte.

 

Veehouderij

Voor de niet-grondgebonden veehouderij voert de provincie al een streng beleid. Nieuwe vestigingen zijn uitgesloten; bestaande bedrijven kunnen beperkt uitbreiden, en dat dan onder strikte voorwaarden.

Aan de grondgebonden veehouderij geven wij in principe graag uitbreidingsmogelijkheden. De Programmatische Aanpak Stikstof vormt echter een strak kader. In het kader van de PAS mag de zogenoemde ontwikkelruimte stikstof van een gebied niet overschreden worden. Dat bestaande bedrijven bij hun ontwikkeling, binnen de mogelijkheden, voorrang krijgen boven de ontwikkeling van nieuwe bedrijven, vindt de VVD-fractie een goede keuze.

 

Bebouwing in de kust

In de kadernota wordt gekozen voor het bewaren van de landschappelijke waarden van de kustlijn én het benutten van recreatief-economische kansen. Voor de VVD zijn ze beide van groot belang. De economische kansen zijn er juist ook door de prachtige kustlijn. Alleen hierom al zou het dus niet verstandig zijn die landschappelijke waarden te niet te doen.

De recreatieve sector, zeker ook die nabij de Zeeuwse kust, is voor Zeeland van grote betekenis. Er is een omvangrijke werkgelegenheid mee gemoeid en de recreatiesector draagt substantieel bij aan het regionaal inkomen. De sector, bestaande uit grote en kleinere bedrijven, heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd en veel geïnnoveerd. Er is een product ontwikkeld dat bestemd is voor brede lagen onder de bevolking én dat toekomstbestendig is.

Een aantal partijen in dit huis waarschuwt voor aantasting van de kustlijn. Kennelijk bestaat er vrees dat de kustlijn zodanig volgebouwd wordt dat er van het kustlandschap weinig overblijft. In dit verband wordt ook wel over ´Belgische toestanden´ gesproken. We hebben geen kennis van dergelijke plannen of een dergelijke opzet. Erger is dat de term ´roompotisering´ gebezigd wordt om uitdrukking te geven aan de vrees.  Zo moet de Zeeuwse recreatiesector niet weggezet worden, vinden wij. De sector wordt er, onterecht, gewoonweg mee in een negatief daglicht gezet.

 

Milieu

Het streven om bij Vergunning, Toezicht en Handhaving een ´Level Playing Field´ op nationaal en internationaal niveau te creëren, ondersteunt de VVD-fractie graag.

En dat de termijn voor actualisatie van vergunningen verlengd wordt van 7 naar 10 jaar, waardeert de VVD al even zeer.

We zien met belangstelling de ontwerpherziening van het omgevingsplan tegemoet.

 

René Ruissen

Namens de VVD-fractie

 

 

Door |2017-03-02T14:41:27+00:0003-07-2015|

About the Author: