Jaarrekening en Jaarverslag 2012

//Jaarrekening en Jaarverslag 2012

Jaarrekening en Jaarverslag 2012

 

In de jaarstukken, die de jaarrekening en het jaarverslag met bijlagen omvatten, leggen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten verantwoording af over het gevoerde beleid, inclusief de financiële verantwoording.

 

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. Jaarrekening en Jaarverslag 2012

Meneer de voorzitter, collega’s, toehoorders,

 

In de jaarstukken, die de jaarrekening en het jaarverslag met bijlagen omvatten, leggen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten verantwoording af over het gevoerde beleid, inclusief de financiële verantwoording. Zo ook nu over het jaar 2012.

Voor de manier waarop dat is gebeurd – en juist ook in een periode van grote veranderingen binnen dit huis – heeft de VVD-fractie waardering en die spreek ik dan ook graag uit richting Gedeputeerde Staten, de verantwoordelijk gedeputeerde, de organisatie en de betrokken medewerkers. Ten opzichte van vorig jaar hebben de jaarstukken – opnieuw – aan kwaliteit gewonnen, óók als gaat om de leesbaarheid, en daarmee wordt de al enkele jaren ingezette lijn voortgezet.

 

Uitdagingen tot verbetering blijven er ook nog, zoals op onderdelen de concretisering van de mate van realisatie van de beleidsdoelen waarvoor de basis via SMART-formuleringen moet worden gelegd in de begroting en in andere beleidsstukken. Ook op het punt van de analyse van opgetreden verschillen tussen begrotings- en rekeningcijfers kan nog winst worden geboekt.

 

Voorts zullen wij het op prijs stellen dat in de volgende jaarrekening de beoogde doelstellingen van de provincie binnen de diverse deelnemingen, lees de NV’s waarvan de provincie aandeelhouder is, uitgebreider aan bod komen en ook in welke mate die doelstellingen worden gerealiseerd. Een vorm van herijking dus.

Verder hebben we er goed kennis van genomen dat Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de accountant zullen overnemen.

 

Het doet ons ook goed dat Gedeputeerde Staten in het jaarverslag aangeven de algemene reserve in de komende periode met het oog op risico’s en het benutten van kansen op tenminste 25 miljoen euro te willen houden. In het licht van de inmiddels uitgebrachte voorjaarsnota zullen we hier ongetwijfeld in een volgende vergadering nog nader over komen te spreken.

 

“Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta van het Nationaal Deltaprogramma ligt op schema” vermeldt het jaarverslag en ook dat gewerkt wordt aan de selectie van kansrijke strategieën onder meer op basis van een consultatieproces, waarvan het resultaat zal worden opgenomen in het Deltaprogramma 2014. En er zal een Rijksstructuurvisie worden opgesteld voor de Grevelingen en Volkerak -Zoommeer zodat in 2014 – 2015 beslissingen kunnen worden genomen over o.a. herstel van getij en berging van rivierwater in deze wateren.

Voorzitter, het heeft nog veel weg van een papieren tijger en de VVD vraagt zich met het oog op de problematiek en financiële omstandigheden dan ook af, hoe realistisch de realisatie binnen afzienbare tijd nog is.

 

Bij de vaststelling van de jaarrekening hoort ook een beslissing over de bestemming van het rekeningsaldo van 12,7 miljoen euro.

Gedeputeerde Staten stellen voor 1,5 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen en 11,2 miljoen te bestemmen voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Dit laatste vindt de VVD-fractie een stap te vroeg. Zij wil eerst meer inhoudelijke informatie over huidig en toekomstig beleid op het gebied van met name gebiedsontwikkeling en natuurbeheer. Gedeputeerde Staten hebben een voorstel daarover toegezegd. In afwachting daarvan is de VVD van mening dat het gewenst is even pas op de plaats te maken om mede op basis van dat voorstel tot een integrale afweging te kunnen komen. Dát is naar onze mening de juiste volgorde, passend bij de rol van Provinciale Staten als kadersteller en toedeler van budgetten. Daartoe hebben we een amendement, een wijziging, voorbereid op het besluit, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn dat Provinciale Staten besluiten:

  • De jaarstukken 2012 van de provincie Zeeland vast te stellen;
  • Een bestenmmingsreserve afwikkeling Investeringsbudget Landelijk Gebied in te stellen, die gevoed zal worden aan de hand van het door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten toegezegde voorstel inzake het te voeren ILG-beleid;
  • Vooralsnog in afwachting van bovengenoemd voorstel het gehele positieve rekeningsaldo ter grootte van 12,7 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Ik dien dat amendement nu in en daarmee is ook mijn bijdrage in 1e termijn afgerond.

 

Namens de VVD-Statenfractie Zeeland

Kees Bierens, 31 mei 2013.

Tekst amendement

Door | 2017-03-02T14:41:35+00:00 31-05-2013|

About the Author: