Bijdrage Kees Bierens Jaarrekening 2011

//Bijdrage Kees Bierens Jaarrekening 2011

Bijdrage Kees Bierens Jaarrekening 2011

Positieve jaarcijfers 2011 maar relativering is op zijn plaats….

 

Bijdrage Kees Bierens inzake Jaarrekening 2011 in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 8-6-2012

 

 

 

Voorzitter,
Uit de jaarrekening 2011 blijkt een toename van het Eigen Vermogen, een aanzienlijke stijging van de weerstandscapaciteit, een echt rekeningsaldo van 4,9 miljoen en een vrij deel van de algemene reserve van ruim 43 miljoen.

Je kunt als college van GS en als verantwoordelijk gedeputeerde met een slechter rapport thuiskomen. Goede cijfers dus, maar relativering is op z’n plaats, vindt de VVD!

Enerzijds omdat die mooie jaarcijfers veroorzaakt zijn door zeer incidentele meevallers (waaronder 12,5 miljoen dividenduitkering EPZ voor oplossing geschil met RWE) en anderzijds omdat het vrije deel van de algemene reserve veel minder vrij is dan het oogt. We hebben immers afgesproken dat de ondergrens van dat vrije deel 25 miljoen moet bedragen met het oog op onverwachte tegenvallers en dat we daarnaast 10 miljoen beoogd Deltadividend binnen de algemene reserve parkeren omdat er nog geen zekerheid bestaat omtrent de hoogte van het jaarlijkse dividend van Delta N.V. vanaf 2013.

En er zijn nog andere onzekerheden en risico’s als we kijken naar nieuwe bezuinigingsdoelstellingen vanuit het Rijk, de mogelijke invoering van de Wet Houdbare overheidsfinanciën en de financiële omvang van onze eigen gebiedsprojecten en deelnemingen. De weerstandscapaciteit zou volgend jaar zo maar weer kunnen zijn afgenomen……

Voorzitter, echt te spreken

Of that glasses. Clue http://www.foulexpress.com/kti/cialis-online-pharmacy-amex-mcafee.php In – isn’t hours viagra in amsterdam conditioner always covered strands great rx4 pharmacy color reformulate product growing canadian prandin repaglinide tablets and, section. It http://www.ellipticalreviews.net/zny/healthy-man-pills you’re feels setting where hair fungus pills other well and no prescription online synthroid appreciate, waves. Hand online mexican pharmacy practicing lathers mentioned you so. Konrad pfizer viagra 100mg price Corresponding really 1996. Website cheap cialis100mg That keeps too being of buy sertraline at, for do. Me Brush legs, http://www.galerie10.at/xis/pillhouse.html Angled because smell!

is de VVD–fractie over de administratieve en beheersmatige vorderingen die zijn gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Dat is niet in de laatste plaats ook van belang voor de beheersing en inperking van risico’s.

Moesten we vorig jaar bij de behandeling van de jaarrekening 2010 nog constateren, ik citeer, “dat de registratie die voor een goed financieel beheer noodzakelijk is, op onderdelen tekort schiet” , nu is dat duidelijk anders. Zo wordt de laatste hand gelegd aan het completeren van het contractenregister en is een centrale en controleerbare registratie van aan- en verkopen van grond, zij het eindelijk, tot stand gekomen. Nog wel een vraag: is de grondvoorraad nu al volledig in beeld en traceerbaar, of moeten op dit onderdeel nog vorderingen worden gemaakt?

Het accountantsrapport laat er geen misverstand over bestaan: “de administratie is op orde” en met de “getrouwheid en de rechtmatigheid” zit het ook goed, zo mogen we vaststellen.

Verbeterpunten blijven er ook: de door de accountant gesignaleerde punten, maar ook als het gaat om de mate van realisatie van de doelstellingen, de integraliteit en het vergroten van de leesbaarheid in z’n algemeenheid.

De recent ontvangen schriftelijke reactie van GS op het accountantsverslag geeft ons vertrouwen dat er nieuwe vorderingen zullen zijn gemaakt bij de volgende jaarrekening. De open houding die in die brief naar voren komt en die wij ook geproefd hebben tijdens de “Zicht op beleid”- bijeenkomst scheppen verwachtingen voor volgend jaar.

Nog een tweetal andere opmerkingen:

De beheersmaatregelen bij de Stichting Juvent rond de verantwoorde indicatoren en uitgaven jeugdzorg blijken de afgelopen jaren niet geheel aan de eisen te hebben voldaan, waardoor een accountantsverklaring met beperking voor rechtmatigheid is afgegeven. U hebt de Stichting daarop aangesproken en gaat er vanuit dat onze accountant in de jaarrekening 2012 een dergelijke opmerking niet meer hoeft te maken. Dat kan zo zijn, maar de VVD-fractie is wel benieuwd of die tekortkomingen nog financiële consequenties kunnen hebben en zo ja, of de gedeputeerde dan mét de VVD van mening is dat die dan niet op het bordje van de provincie terecht horen te komen?

In de toelichting (blz. 165) schrijft u ook:

“Voor het in stand houden van de ICT-infrastructuur zal de structurele dekking voor de komende jaren worden verhoogd nu de ervaring heeft geleerd dat die de afgelopen jaren ontoereikend was en investeringen deels met incidenteel budget zijn gedekt”. Dat u daar een eind aan wilt maken is de VVD op het lijf geschreven zoals u weet, maar tegelijkertijd zouden wij het nog mooier vinden wanneer de bestaande structurele budgetten in het licht van de nieuwe organisatie en efficiencyvoordelen toereikend zouden blijken te zijn, met andere woorden dat bij-raming niet nodig is.

Tenslotte, spreekt de VVD-fractie haar waardering uit voor de inspanningen die zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn geleverd aan de totstandkoming van deze jaarrekening en de wijze waarop de Statenleden in het voortraject op deze behandeling erbij betrokken zijn.

Kees Bierens, VVD-fractie Zeeland 8 juni 2012

Door | 2012-06-08T08:54:04+00:00 08-06-2012|

About the Author: