fbpx

Herstructurering DELTA N.V. dringend noodzakelijk en salarisverhoging hoogste baas onacceptabel

//Herstructurering DELTA N.V. dringend noodzakelijk en salarisverhoging hoogste baas onacceptabel

Herstructurering DELTA N.V. dringend noodzakelijk en salarisverhoging hoogste baas onacceptabel

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. Statenvoorstel Herstructurering DELTA N.V. d.d. 05-02-2016

Voorzitter, collega’s,

 

Vandaag staat het Toetsingskader herstructurering DELTA N.V. op de agenda.

En om misverstanden te voorkomen: we besluiten nu niet over het wel of niet verstrekken van een garantie, maar wél om een eventuele borgstelling binnen de opties van herfinanciering en een totaaloplossing, onderdeel van de verkenningen te laten uitmaken. Nu grote uitverkoop gaan houden lijkt de VVD-fractie in ieder geval géén goede optie.

 

Voorzitter, de VVD-fractie stelt vast dat zeer kostbare tijd verloren is gegaan door het verzet van DELTA – tot eind vorig jaar – tegen de Splitsingswet. En voor alle duidelijkheid: de Splitsingswet is niet de oorzaak van de situatie waarin DELTA nu verkeert. DELTA is namelijk, en ik zeg erbij helaas, nog niet gesplitst……

Nee, het zijn de marktomstandigheden binnen de energiesector -én niet te vergeten- de bedrijfsomstandigheden die maken dat DELTA nu in zwaar weer verkeert.

Was DELTA maar gesplitst, dan waren de risico’s al eerder ingedamd.

De situatie waarin DELTA nu verkeert is juist datgene wat de Splitsingswet beoogt te voorkomen, namelijk dat de grote publieke belangen van het netwerkbedrijf (en het bezit binnen waterbedrijf Evides) worden meegesleurd in de verliezen van de risicovolle commerciële activiteiten, namelijk die van de centrales en de handel !

In dit verband snap ik werkelijk niets van het aanhoudende verzet vanuit de SP tegen splitsing en de Splitsingswet !

 

Hoe nu verder. Om een lang verhaal kort te maken, de VVD-fractie steunt het voorstel van Gedeputeerde Staten dat nu aan de orde is. Dat behelst namelijk de vaststelling van het toetsingskader voor de voorstellen vanuit DELTA m.b.t. de noodzakelijke herstructurering. Daarbij zullen de in de aandeelhoudersstrategie geformuleerde doelstellingen van risicobeperking, duurzame werkgelegenheid en rendement, als overkoepelend kader dienen. In dit verband vindt zij ook waardevol de inhoud van de Memo van de aandeelhouderscommissie (het vraag en antwoord-document d.d. 28 januari ) en vooral ook de randvoorwaarden op blz. 4 waaraan een eventuele borgstelling in de ogen van de aandeelhouderscommissie zou moeten voldoen.

Kan de gedeputeerde toezeggen dat deze randvoorwaarden in het verdere traject worden

ingebracht ..? En kan de gedeputeerde aangeven wat nu het verdere tijdspad is..?

 

Voorzitter, de tijd dringt om meerdere redenen en er staan grote belangen op het spel: die van de werknemers en werkgelegenheid, die van de gezonde en niét-gezonde bedrijfsonderdelen en die van de aandeelhouders.

De VVD-fractie blijft van mening dat ingezet moet worden op gezonde banen (banen met toekomst) binnen het bedrijf én op risicobeperking en aandeelhouderswaarde, die Zeeuws breed van belang zijn. De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat er banen verloren zullen gaan. Dat is onvermijdelijk om de gezonde onderdelen ook gezond te kunnen houden.

 

Bijzondere aandacht verdient de Kerncentrale en daarvoor is de hulp van het Rijk noodzakelijk. Die is tijdens de debatten in de Tweede Kamer ook toegezegd door de minister.

Kan de gedeputeerde de stand van zaken op dit onderdeel aangeven ?

 

Voorzitter, de VVD-fractie heeft waardering voor de houding en inzet van de Aandeelhouderscommissie en de Centrale Ondernemingsraad van DELTA in dit lastige proces. Zij verdienen onze steun.

Het zou goed zijn als in deze cruciale fase eens alle neuzen in dezelfde richting zouden gaan staan……

 

Tot zover mijn inbreng in 1e termijn.

In de 2e termijn zal ik ingaan op de forse salarisverhoging van de CEO van DELTA en de commotie die daarover is ontstaan, maar ik kan alvast aangeven dat de VVD-fractie zich herkent in de verontwaardiging die de heer Veraart van D66 zojuist hierover naar voren heeft gebracht.

 

Inbreng in 2e termijn over salarisverhoging CEO DELTA:

 

Voorzitter, de Raad van Commissarissen gaat óver, en is verantwoordelijk vóór,

het salaris van de CEO van DELTA. Tot zover het formele aspect.

Er is echter ook een maatschappelijke context.

De maatschappelijke verontwaardiging, inclusief die van het personeel, over deze salarisverhoging is begrijpelijk en terecht. Een bedrijf dat vecht voor overleven zou niet één van z’n werknemers – en dus ook niet de hoogste in rang – zo extra moeten willen belonen.

De VVD-fractie zou ingenomen zijn met een bericht vanuit DELTA dat die verhoging wordt teruggedraaid !

 

Klik hier * voor de mede door de VVD ingediende motie, die met algehele stemmen is aangenomen.

 

Namens de VVD-fractie

 

 

 

Kees Bierens

05-02-2016

Door |2017-03-02T14:41:25+00:0014-02-2016|

About the Author: