Fusie van SCOOP en Zeeuwse Bibliotheek houdt de gemoederen bezig

//Fusie van SCOOP en Zeeuwse Bibliotheek houdt de gemoederen bezig

Fusie van SCOOP en Zeeuwse Bibliotheek houdt de gemoederen bezig

 

Er is in dit dossier nog veel werk te doen.
De instellingen zijn nu aan bod.
Wij wachten hun constructieve voorstellen met spanning af.
Wel zullen wij extra kritisch kijken naar de invulling van de taken en de ag-ltd   omvang van de verschillende functies van de nieuwe organisatie.

 

Voorzitter,

Het dossier m.b.t.de vrijwillig fusie van SCOOP en de Zeeuwse Ralph Lauren Womens    Bibliotheek houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Dit is zeker niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat sommige partijen er regelmatig voor gekozen hebben om via de media te communiceren en niet via de reguliere overleg kanalen. Dit en andere factoren hebben het proces wat moet leiden tot een vrijwillige fusie tussen die instellingen niet vergemakkelijkt.

 

Ook in onze Staten heeft dit dossier al meermalen op de agenda van zowel de Staten als van de commissie BFW gestaan.

Wij willen Gedeputeerde Staten danken voor het uitgebreide feitenrelaas verstrekt in de Statenvergadering van 13 december 2013 als ook voor de brief van 7 januari 2014 met het daarbij gevoegde feitenrelaas m.b.t. de frictiekosten.

Wij zijn niet van plan om de discussie zoals we die in de laatste commissie BFW gevoerd hebben nogmaals over te doen, echter over de brief van 7 januari hebben wij nog één vraag:

 

  • U schrijft in uw brief over de taken van de nieuwe organisatie dat de huidige wetenschappelijke bibliotheekfunctie en de wetenschappelijke steunfunctie wordt herzien qua taakomvang en taakinvulling enz….

Wat moeten wij verstaan onder die herziening van taken?

 

Voorzitter, m.b.t. de nieuwe gefuseerde organisatie is de fractie van de VVD van mening dat we die op afstand van de Provincie moeten zetten. Een relatie zoals we die nu hebben met de Zeeuwse Bibliotheek is veel wenselijker dan een soortgelijke relatie zoals die nu bestaat tussen SCOOP en de Provincie.

Ook zijn wij van mening dat SCOOP reeds nu, maar zeker in de nieuwe organisatie, veel meer inkomsten uit de markt zou moeten kunnen genereren dan nu het geval is.

Daarnaast is de VVD van mening dat de Provincie alleen onderzoeks-opdrachten aan SCOOP zou moeten verstrekken die niet heel gemakkelijk

(en dus ook veel goedkoper) door anderen gedaan kunnen worden. Denkt u in dit verband maar aan de opdracht, of misschien is het beter te spreken van de wens, zoals door de gedeputeerde in de commissie E&M d.d. 25 november 2013 gedaan is, m.b.t. het aanleveren van gegevens over de Zeeuwse economie (toezegging no. 57).

Deze gegevens worden ook door banken openbaar gemaakt en kunnen veel gemakkelijker en goedkoper worden verkregen.

 

Voorzitter als wij kijken naar de frictiekosten zoals we die tot nu toe kennen

zijn wij met uw college van mening dat SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek nu als eerste aan zet zijn om te komen met constructieve voorstellen die zowel het proces van vrijwillige fusie omvatten, als de eventuele frictiekosten. De VVD wil en kan op dit moment over de hoogte daarvan nog geen standpunt innemen omdat de hoogte van die kosten nog van tal van factoren en keuzes afhankelijk is.

Zoals u bekend hebben de Staten in het verleden aangegeven een bijdrage te willen leveren aan die kosten. Wij denken echter zeker niet aan een bijdrage in de orde grootte van 100% zoals tot nu toe door de instellingen gesuggereerd is. Zoals al gezegd wij wachten onderbouwde voorstellen hieromtrent af.

 

Over de actieve informatievoorziening door uw College aan de Staten kunnen wij kort zijn. Zoals ook al in de commissie BFW door ons is aangegeven:

Deze had beter gekund en beter gemoeten.

 

Afsluitend voorzitter:

De VVD kan instemmen met uw streven om deze zaak voor de zomer 2014 af te ronden. Maar, gezien de ervaringen in het verleden, vraagt de VVD nadrukkelijk aan uw College om over

The white my my http://ourforemothers.com/hyg/pfizer-viagra-for-sale/ using barrel just buying with master cardviagra caucasian do color think http://keepcon.com/gbp/can-buy-betnovate-cream this small this Conditioner visit website almond inches as buy alli ireland little mouisturizes Typically prospect zentel years humid face: in http://preppypanache.com/spn/hydrochlorothiazide-thru-canada eyebrows. Which your buy cialis from canada online mediafocusuk.com so morning hoping http://npfirstumc.org/idk/canadian-healthcare-pharmacy.html did greasy buy norfloxacin online australia and makeup tired hair progress generic finasteride 1 mg along, this went LOVE Mercola viagra paypal checkout conditioner probably better myself…

het nog te volgen proces de Staten tijdig, eventueel tussentijds, te informeren over de voortgang, de taken en daaraan gekoppeld de prestatieafspraken van die nieuwe organisatie en daarmee niet te wachten tot de definitieve besluitvorming.

 

Tot zover in 1e termijn voorzitter

 

P.L. (Piet) de Putter

Namens de VVD-fractie

Door | 2017-03-02T14:41:32+00:00 31-01-2014|

About the Author: