Financiën – Waterschap

/Financiën – Waterschap
Financiën – Waterschap2017-11-22T16:40:47+00:00

Waterschappen moeten hun kerntaken goed kunnen uitvoeren en daarom kunnen beschikken over eigen financiële middelen. De VVD is tegen lastenverzwaring voor bewoners en bedrijven en wil dan ook sturen op de uitgavenkant. Ook het Waterschap kan tenslotte niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
De VVD vindt dat het werk dat het Waterschap doet, betaald moet worden uit belastingopbrengsten. We gaan niet verder interen op financiële reserves. Een gezonde financiële situatie bereik je door tijdig en goed te sturen op investeringsplannen en de effecten daarvan op de exploitatierekening. Het Waterschap staat voor majeure, langjarige investeringen. Een doorkijk in de investeringen van 10 jaar of langer is essentieel om te beoordelen of de wettelijke taken tijdig, in vanuit een sluitende meerjarenbegroting, kunnen worden afgerond.
De VVD wil dan ook dat de langjarige financiële perspectieven op programmaniveau in kaart worden gebracht. We kunnen het geld immers maar één keer uitgeven. Er zullen dan ook prioriteiten moeten worden gesteld in de investeringsagenda, waarbij wettelijke taken ten aanzien van veiligheid voorop staan. Daarnaast moet gekeken worden naar de langetermijneffecten op het watersysteem en de waterketen.
Een gezonde reservepositie betekent dat calamiteiten hieruit opgevangen kunnen worden zonder belastingverhoging. Zo worden onze inwoners niet met onverwachte kosten geconfronteerd.
Als een reservepositie te groot is geworden en de reserves moeten worden afgebouwd, dan moet dat geld worden ingezet voor matiging van tarieven.
Zoals eerder aangegeven vindt de VVD dat het Waterschap zich primair moet concentreren op zijn kerntaken. Bij eventuele nieuwe (extra) taken of voortschrijdend inzicht bij de uitvoering ervan moet eerst binnen de eigen begroting naar financiering worden gezocht, bijvoorbeeld door zaken efficiënter aan te pakken. Wanneer er taken bijkomen, bijvoorbeeld door overname van taken van het rijk of grote opgaven die volgen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, dan vindt de VVD dat daar ook middelen bij horen om die taken op verantwoorde wijze in te kunnen vullen. Zaken van nationaal belang zijn voor rekening van de rijksoverheid.
De VVD pleit voor een sobere en doelmatige inzet van de financiële middelen. Er moet een gedegen kosten-batenanalyse gemaakt worden bij besluiten over investeringen, waarbij vanzelfsprekend ook de exploitatieopzet (met kosten voor onderhoud en beheer) zijn meegenomen. De VVD wil dat bestuurs- en voortgangsrapportages snel inzichtelijk zijn en ook snel besproken worden met het algemeen bestuur.
De VVD vindt het onverantwoord om reserves (incidentele opbrengsten) in te zetten voor meerjarige investeringen (structurele lasten). De VVD wil voorkomen dat in de toekomst forse stijgingen van de Waterschapsbelasting nodig zijn.
Zie ook Tarieven Waterschap.