Door financiële schaarste moeten alle uitgaven kritisch worden bekeken en aan nieuwe keuzes valt niet te ontkomen.

//Door financiële schaarste moeten alle uitgaven kritisch worden bekeken en aan nieuwe keuzes valt niet te ontkomen.

Door financiële schaarste moeten alle uitgaven kritisch worden bekeken en aan nieuwe keuzes valt niet te ontkomen.

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016 d.d. 03-06-2016

 

Een bijzondere voorjaarsnota deze keer. Een nota die als opmaat dient naar de begroting voor het overgangsjaar 2017. En een begroting die van onderaf, bijna zonder vanzelfsprekendheden, wordt opgebouwd en waarin het faciliteren van economische groei, het verbeteren van het vestigingsklimaat en een integrale aanpak centraal staan. En ik ga er maar vanuit, met het nog verse actieprogramma van de commissie Structuurversterking en werkgelegenheid op het nachtkastje.

Nieuwe prioriteiten stellen en nieuwe keuzes maken zullen in deze periode van financiële schaarste, noodzakelijke onderdelen vormen van de toekomstige besluitvorming.

De VVD-fractie heeft waardering voor de aanpak van het college, de betrokkenheid van de medewerkers en voor de manier waarop de Staten in het proces worden meegenomen. Dit mag van ons als voorbeeld dienen voor andere specifieke beleidsterreinen.

 

Wat de inhoud op concrete onderdelen betreft heeft de VVD de volgende opmerkingen:

 

Integrale budgetten gericht op maatschappelijke opgaven is de hoofdinsteek (blz. 15). Prima wat de VVD betreft, maar we vinden het lastig en nog te vroeg ons nu al uit te spreken over de exacte omvang van de daarbij behorende budgetten op de 4 hoofdopgaven: Aantrekkelijk Zeeland, Zichtbaar Zeeland, Leefbaarheid en Stad en Circulaire Economie en Energie. Laten we dat maar bij de vaststelling van de begroting doen.

 

De VVD-fractie ziet uit naar samenwerkingsvoorstellen van de groene instellingen om in het bijzonder ook tot een efficiënter natuurbeheer te komen. En de evaluatie van de Planbureaufunctie van de ZB zal eveneens op de aandacht van onze fractie kunnen rekenen. Mét het college verwachten we een opbrengst van beide acties voor de begroting 2018 en volgende jaren. Kan het college aangeven wanneer we die samenwerkingsvoorstellen van de groene instellingen en de evaluatie van de Planbureaufunctie kunnen verwachten ?

 

Pas op de plaats maken voor natuurontwikkeling kan, mede gelet op het gevorderde stadium waarin de ontwikkeling van nieuwe natuur in onze provincie zich bevindt, ook op de steun van de VVD rekenen. Ruimte om buitenkansen m.b.t. grondverwerving te kunnen benutten, moet er overigens wel blijven.

 

Het kwaliteitsniveau van wegbeheer is op R- niveau ingedeeld. Hoe verhoudt zich dit tot het huidige niveau en wat kunnen hiervan de consequenties zijn voor toekomstig, mogelijk extra, onderhoud ?

 

Voorzitter, instemmen met het voorstel om te gaan autoriseren op programma-niveau in plaats van op doelstellingniveau vindt de VVD nu een stap te ver. Om daarvoor de handen van de VVD op elkaar te krijgen zal de voorkant van de beleidsontwikkeling meer op orde moeten komen, met een goede kaderstelling, waaronder het formuleren van heldere/meetbare doelstellingen. En we zullen het ook nog moeten hebben over de omvang van de speelruimte die het college voor zichzelf wil creëren. Met andere woorden tot hoever aan die, op zich wel te begrijpen, behoefte aan ontschotting en flexibiliteit, binnen programma’s en maatschappelijke opgaven tegemoet kan worden gekomen.

Kan de gedeputeerde toezeggen dat we hierover nu nog geen besluit nemen, maar daarover nog nader
met elkaar zullen spreken ?

 

En dan, hoe kan het ook anders, een 1e reactie op Zeeland in Stroomversnelling”, het advies en actieprogramma van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland, die gisteren gepresenteerd zijn.

 

De hoofdboodschap is: Zeeland is zélf aan zet, maar het Rijk kan niet achterblijven…!

De VVD-fractie is dan ook benieuwd naar de Kabinetsreactie op het werkstuk van de commissie Balkenende.

 

De actieprogramma’s zijn waardevol en daar hoort commitment en inzet van partijen binnen de regio, vanuit de omgeving en het Rijk bij !

 

Een andere heldere boodschap is: snel tot uitvoering overgaan, met trekkers, ook van buiten de regio en een Zeeland-coördinator.

 

Prioriteit ligt bij een oplossing – de uitplaatsing – van de Kerncentrale Borssele en het opheffen van de “onrechtvaardigheid” binnen de systematiek van het provinciefonds, door het wegvallen van het DELTA-dividend.

 

De VVD-fractie vindt het ook interessant iets terug te vinden uit het VVD-verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten en is dan ook blij met de voorgestelde acties over het vergroten van de bestuurskracht van de regio, via “een vernieuwende vorm van samenwerken” en het opereren als experimenteergebied voor bestuurlijke vernieuwing.

 

 

Namens de VVD-fractie

 

Kees Bierens

3-6-2016

Door | 2017-03-02T14:41:24+00:00 10-06-2016|

About the Author: