fbpx

Financieel interen is taboe

//Financieel interen is taboe

Financieel interen is taboe

Aan nieuwe (kern-)takendiscussie valt niet meer te ontkomen !

(Bijdrage n.a.v. Voorjaarsnota 2014)

 

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

 

Je zou de voorjaarsnota 2014 die nu voorligt kunnen opknippen in een positief deel en een deel dat duidelijk tot minder vreugde stemt.

Het positieve onderdeel wordt dan gevormd door de vorderingen in de uitvoering van het collegeprogramma en de resultaten die ál zijn geboekt. Die stemmen tot grote tevredenheid, zeker als je daarbij betrekt de lastige economische omstandigheden en de noodzakelijke extra bezuinigingen die moesten worden doorgevoerd. En niet alleen bij de VVD, zo te horen, want ook PvZ, D’66 en CU zijn positief en zelfs dhr. Harpe van GL is mild gestemd.

Positief is ook het voorstel van Gedeputeerde Staten, in navolging van de desbetreffende motie, om voor cofinanciering van Europese projecten in 2014 en 2015 alsnog financiële ruimte te creëren. We ondersteunen dat van harte.

Maar bij het andere deel van de voorjaarsnota, waar het over de cijfers gaat en de financiële positie van de provincie in meerjarenperspectief tot 2018, zijn in de ogen van de VVD zorgen, waakzaamheid en aanpakken op z’n plaats.

We kunnen ons dan ook niet meer voorstellen dat er, m.u.v. dhr. Van Dijen/SP, nu nog collega’s in deze Staten zijn die twijfels hebben over de noodzaak van de extra bezuinigingsronde van januari j.l.

 

 

We moeten aan de hand van het cijfermateriaal vaststellen dat er weliswaar sprakeCheap Ralph Lauren Polo Outlet UK   is van een structureel evenwicht, maar tegelijkertijd ook dat de begrotingen over de komende jaren niet sluitend zijn.

En aan de geleidelijke afname van de algemene reserve is óók te zien dat we interen.

De geraamde uitgaven zijn groter dan de geraamde inkomsten en dat zouden we als provincie niet moeten willen.

Enerzijds, omdat de provincie via Gedeputeerde Staten een rol vervult in het financieel toezicht op de gemeenten en daarom in de ogen van de VVD het goede voorbeeld zou moeten geven en anderzijds, dat het binnen het voeren van een solide financieel beleid als uitdaging zou moeten worden gezien sluitende begrotingen te hebben en maatregelen te treffen om interen te voorkomen.

 

We zien ook dat de weerstandscapaciteit is afgenomen van € 57 miljoen naar € 40 miljoen en Ralph Lauren Cheap Sale  het benodigde weerstandsvermogen omhoog is gegaan naar € 24 miljoen.

Voeg daarbij de onzekerheden ten aanzien van toekomstig Deltadividend, het nu al tijdelijk moeten activeren van de extra kredieten voor Sloeweg en Tractaatweg (die we in één keer hadden moeten afschrijven), nog te dekken frictiekosten voor ZB-Scoop en het ontbreken van echte ruimte voor nieuwe investeringen, bijv. als het om de digitale agenda gaat, dan is er voor de VVD maar één conclusie mogelijk en die is dat we met het huidige takenmodel 1,5 nog te ruim in ons jasje zitten en toe zijn aan een nieuwe (kern-)takendiscussie.

Die zouden de nieuwe Staten het beste kunnen voeren in de loop van volgend jaar, in het begin van de nieuwe statenperiode.

 

De VVD heeft oog en begrip voor de lastige omstandigheden, maar doet mede gezien mogelijk onverwachte tegenvallers niettemin voor de korte termijn een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten nog eens goed te bezien waar er mogelijk nog financiële ruimte gevonden kan worden. bijv. door extra kritisch te zijn op de noodzakelijkheid van kosten en uitgaven.

En nadere bewustwording van ons allen in dit huis over de financiële positie van de provincie kan mogelijk ook voor wat “lucht” op financieel gebied zorgen.

Voorzitter, de VVD heeft waardering voor de inrichting van de voorjaarsnota en het inzicht dat ons wordt geboden. Die bieden ons nog meer dan voorheen een aantal kritische noten te plaatsen, zoals u inmiddels hebt gemerkt, en dat doen we ook bij de door u genoemde incidentele prioriteiten. Wij fronsen onze wenkbrauwen bij de éénmalige bijdrage aan het fonds voor uitkoop vergunningen visserij en bij de bijdragen in de jaarlijkse exploitatietekorten van het Biobased training-center in Terneuzen. Bij het eerste geval kun je je afvragen of er een taak voor de provincie is weggelegd en het bij het tweede komen nut en noodzaak aan de orde, maar overheerst bij de VVD-fractie vooral teleurstelling over het kennelijk ontbreken destijds van een sluitende business-case, waardoor er nu flink bijgelapt moet worden. Het is ons ook nog niet duidelijk welke positie Gedeputeerde Staten verder gaan innemen. Wordt dit een lijdzame of een proactieve houding om nog extra inkomsten te vergaren ?

Een andere vraag is hoe Gedeputeerde Staten aankijken tegen de Biobased Economy-ontwikkelingen in zijn algemeenheid. Blijven die het investeren waard en is renderen aan de orde of is aanpassing van het beleid nodig ?

 

Tenslotte voorzitter, spreek ik namens mijn fractie waardering uit voor de inzet van uw college en de ambtelijke organisatie, met name ook op de zware en energievretende dossiers.

We benijden u niet………………….altijd…….

 

In de laatste ronde van deze periode wensen wij u veel wijsheid toe bij het afronden van de opgaven uit het collegeprogramma en het laten renderen van het investeren, zoals u het hebt genoemd.

 

Namens de VVD-fractie

 

 

 

Kees Bierens

6 juni 2014

 

Door |2017-03-02T14:41:31+00:0008-06-2014|

About the Author: