Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Financiële eindsprint d.d. 13-2-2015

//Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Financiële eindsprint d.d. 13-2-2015

Bijdrage van Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Financiële eindsprint d.d. 13-2-2015

kees-bierens-pasfoto

 

 

Voorzitter, collega’s,

 

De financiële eindsprint die voorligt behelst de bij de najaarsnota aangekondigde nieuwe taakstellingen voor de jaren 2015 t/m 2018. Voor 2015 gaat het om een bedrag van bijna € 7,2 miljoen, zij het dat door een voorschot te nemen op het rekeningsaldo 2014 de effectieve opgave uitkomt op € 3,8 miljoen. Dat is overigens nog een fors bedrag, waarbij ook dient te worden aangetekend dat er mogelijk voor dit jaar nóg een bezuinigingsronde aankomt als het geraamde DELTA-dividend lager dan € 10 miljoen zou uitpakken.

De noodzaak van een nieuwe takendiscussie is nog maar eens aangetoond en het is goed als de nieuwe Staten daar voortvarend mee aan de slag kunnen en het huiswerk daartoe klaarligt.

De VVD-fractie is van mening dat Gedeputeerde Staten met een evenwichtig voorstel zijn gekomen, waarin de pijn enerzijds wordt verdeeld over de verschillende beleidsvelden en anderzijds goed bekeken is die pijn zo draaglijk mogelijk te maken. En bovendien nemen het college en ook wij, als we met het voorstel instemmen, onze verantwoordelijkheid door dit dossier zonder financiële gaten netjes over te dragen aan het nieuwe college en de nieuwe Staten.

 

Na de invulling van de taakstelling is er zelfs een beperkt surplus van € 300.000,–. De VVD vindt het een goede gedachte van het college dit toe te voegen aan het budget voor Europese cofinanciering.

 

De inkijk die het college heeft gegeven in de maatregelen die zij heeft overwogen in de aanloop naar het uiteindelijke voorstel, smaakt wat de VVD betreft naar meer. Wij adviseren Gedeputeerde Staten dit goede en gewaarde voorbeeld toe te voegen aan het overdrachtsdossier voor het nieuwe college.

 

Voorzitter, het voorstel maakt ook melding van een restantbudget op de Sluiskiltunnel.

De VVD-fractie is content met de toezegging van de gedeputeerde tijdens de commissievergadering om met een voorstel te komen dit overschot aan te wenden voor de het afschrijven van de tijdelijk geactiveerde meerkosten van de Sloeweg/Tractaatweg. Daarmee wordt recht gedaan aan het amendement van de VVD dat op 25 april vorig jaar met een zeer grote meerderheid werd aangenomen en ontstaat er voor de jaren daarna meer ruimte voor wegenonderhoud en het oplossen van knelpunten in de infrastructuur.

 

Tenslotte, maar dat kan geen verrassing meer zijn, kan ik u melden dat de VVD-fractie instemt met het voorstel “Financiële eindsprint”.

 

 

C.W. (Kees) Bierens

Namens de VVD-fractie

 

Door | 2017-03-02T14:39:46+00:00 16-02-2015|

About the Author: