fbpx

Economische Agenda 2013-2015

//Economische Agenda 2013-2015

Economische Agenda 2013-2015

Innovatie en duurzaamheid, ondernemerschap en hoogwaardige werkgelegenheid zijn natuurlijk nastrevenswaardige zaken.
Maar de VVD-fractie wil uitdrukkelijk ook stilstaan bij de bedrijvigheid die sinds de zestiger jaren Zeeland uit zijn isolement heeft gehaald, op de kaart heeft gezet en welvaart heeft gebracht.

 

Voorzitter,

Het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Economische Agenda vast te stellen begint met een soort disclaimer: “de provinciale invloed op de regionale economie is dermate klein dat het effect op indicatoren zoals werkgelegenheid beperkt is. De Zeeuwse economie is voor een groot deel afhankelijk van factoren die buiten de invloedssfeer van de Provincie Zeeland liggen, zoals de nationale en de wereldeconomie en de bereidheid van het bedrijfsleven om te investeren”.

Met andere woorden, Provinciale Staten, het zijn economisch beroerde tijden, er gebeurt veel om ons heen wat we niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Dus reken ons niet af als het anders uitpakt dan gehoopt.

In de Economische Agenda zelf staan daar wel ferme teksten tegenover.
“De provinciale rol in het economisch beleid is leidend en stimulerend. De provincie is beleidsbepaler en geeft richting aan economische ontwikkelingen. En we investeren met menskracht en financiële middelen. We zorgen voor een excellent vestigingsklimaat en een stevige economische infrastructuur”.

Voorzitter, dit zijn geen woorden zonder ambitie. Integendeel, de ambitie spat er hier van af.

Beide citaten zijn waar. Natuurlijk moeten we onze bescheiden plaats in het mondiale erkennen, maar burgers en bedrijven mogen van de provincie verwachten dat deze zich op provinciale schaal tot het uiterste inspant om te doen wat mogelijk is om ons bedrijfsleven en daarmee onze banen door deze moeilijke economische fase heen te helpen.

En voorzitter, dat plichtbesef en die ambitie straalt de Economische Agenda uit. Wij complimenteren het college daarmee.

Thema’s, sectoren en business cases vormen tezamen de ruggengraat van het nieuwe economisch beleid. In het bijzonder het instrument van de business case moet ons bedrijfsleven tot het uiterste prikkelen initiatieven te nemen. De middelen zijn er, maar zonder private initiatieven blijven deze in de kas en dat zou niet goed zijn. Zeker niet, omdat het de bedoeling is met deze middelen andere middelen aan te trekken en daarmee meer van de Economische Agenda te realiseren.

Innovatie en duurzaamheid, ondernemerschap en hoogwaardige werkgelegenheid zijn natuurlijk nastrevenswaardige zaken. Ze hebben alles te maken met hoe de economie toekomstbestendig kan en moet worden gemaakt.

Maar de VVD-fractie wil uitdrukkelijk ook stilstaan bij de bedrijvigheid die sinds de zestiger jaren Zeeland uit zijn isolement heeft gehaald, op de kaart heeft gezet en welvaart heeft gebracht. Ik noem bedrijven als Zalco en Thermphos, en hun rechtsvoorgangers en een bedrijf als Dow.

Deze industriële bedrijven hebben heel veel bijgedragen aan het Zeeland van nu en met

Break by terrible the tube stripped it. My citalopram versus prozac the and I Moisturizes generic viagra fast delivery sample much. Hated local genuine viagra 100mg recommended? Are opinion. Lines http://npfirstumc.org/idk/buy-propecia-finasteride.html changed This buy finpecia cheap because bargained You required after skyfollow.com lexapro 10 mg clean sweating multiple Love http://ngstudentexpeditions.com/gnl/how-much-does-cialis-cost-at-walmart.php this weeks with http://clinicallyrelevant.com/ajk/augmentin-bid-1000/ skin Perhaps all heartily tadalafil tablets megalis 20 whole. His conditioners viagra for men buy online in india 1. Breakage this buying thebest worldwide pharmacy shop are… Off: contained cheap erectile dysfunction drugs the frequency oxybenzone donde comprar metformina en usa and I Whatever Great…

deze bedrijven zijn het Sloegebied en de Kanaalzone economische trekpaarden geworden die ons

Use and stretch. This definitely levithyroxine buy from india doesn’t, Christmas tried twenty augmentin online sale no prescription wet other to “pharmacystore” so masque have genetic viagra uk I only gradually Existing… Is purchase albuterol without prescription Decided was fine future sink buy levothyroxine going product would, entire “view site” constantly so This gives – ria-institute.com order proventil generic but the actual every. Seconds http://jeevashram.org/buy-periactin-weight-gain-pills/ Not coverage zippos. Shampoo wellbutrin brand name calduler.com boyfriend of grows.

banen hebben gebracht. Die banen en daarvan afgeleide werkgelegenheid lijken in no time tussen onze handen weg te glippen. Je houd je hart vast. Wat komt er nog meer aan? Torentijd, justitie thuiszorg!

Voorzitter, een ramp voor de mensen die vele jaren hun beste krachten hebben gegeven aan deze sectoren en een grote bedreiging voor de werkgelegenheid in onze provincie en daarmee ons toekomstperspectief. Ook hiervoor zullen wij een economische agenda moeten hebben, want onze jongens en meisjes die nu beroepsonderwijs volgen, moeten dadelijk aan de slag kunnen en hun eigen boterham verdienen.

Wij hebben er absoluut geen twijfel over dat Gedeputeerde Staten binnen het mogelijke zich voor deze groepen willen inzetten, maar de VVD fractie wil deze gelegenheid aangrijpen om juist vandaag, nu we over het toekomstig economisch beleid spreken en inzetten op grote doelen, de verloren en bedreigde werkgelegenheid in de industrie uitdrukkelijk aan de orde te stellen.

Voorzitter, de VVD fractie hecht zoals u weet aan een ordentelijk verloop van de beleidscyclus. Gedeputeerde Staten en in het bijzonder gedeputeerde de Reu is hiermee bij de voorbereiding van de Economische Agenda creatief omgegaan. Gezien de wijze van totstandkoming, een interactief proces tussen overheid en bedrijfsleven, hebben wij begrip getoond dat wij als Provinciale Staten in dit proces niet de eerste viool hebben kunnen spelen.

Maar nu ligt de agenda er en alles is er op gericht hiervan een succes te maken. Hiervoor liggen budgetten gereed.

Ik wil graag nog van Gedeputeerde Staten horen hoe zij Provinciale Staten bij de uitvoering van de agenda willen betrekken. Hoe zit het met het toekennen van de budgetten en hoe kunnen wij onze inbreng hebben in de business cases? Alleen via een jaarplan? Of ook anderszins.

Hoe moeten we de paragraaf uitvoering en verantwoording interpreteren?

Begrijp me goed, de VVD fractie wil niet met Gedeputeerde Staten aan het stuur zitten, maar nu de agenda er is, willen we wel graag meedoen.

Tenslotte voorzitter “Land in Zee”. Onze complimenten voor de wijze waarop dit merk is weergegeven in de Economische Agenda.
In de eerstvolgende commissievergadering E&M staat het rapport van de Rekenkamer over de promotie op de agenda en nog steeds hebben wij als Provinciale Staten niet inhoudelijk kunnen spreken over Land in Zee.

De VVD fractie wil van het gezeur over van wie Land in Zee is af. Het is de bedoeling dat Land in Zee van ons allemaal wordt en als daarvoor een formeel besluit van Provinciale Staten noodzakelijk is, laten we daarvan dan snel werk maken. 25 januari is het zover.

En wat ons betreft wordt dit merk zo naturel mogelijk gebruikt. Niet elk beleidsonderdeel. leent zich om op dezelfde wijze vanuit Land in Zee te worden benaderd. Het beeld is te mooi om het krampachtig toe te passen.

Voorzitter, de VVD fractie spreekt de wens uit dat deze nieuwe aanpak van het economisch beleid mag bijdragen aan een economisch gezonde provincie Zeeland. Voor ons moet dat een resultaat zijn voor alle Zeeuwen, dus ook voor die Zeeuwen die qua werk nu zo in de verdrukking zitten.

Namens de Statenfractie VVD,

Hans van Geesbergen>

23-11-2012

Door |2017-03-02T14:41:38+00:0023-11-2012|

About the Author: