fbpx

Dijkversterking

/Dijkversterking
Dijkversterking2017-11-22T16:38:09+00:00
  • Bij dijkversterking zijn nieuwe normeringen leidend. Prioriteit ligt bij het tegengaan van het risico van piping (het poreus of waterdoorlatend worden van dijken) en de aanpak afgekeurde dijkvakken. Dat moet zo efficiënt mogelijk gebeuren.
  • Het Waterschap moet het watersysteem (ons oppervlaktewater, grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken) zodanig inrichten en beheren dat het voldoet aan de veiligheidsnorm uit de provinciale verordening. Dat geldt ook voor de waterkering.
  • De VVD wil, in samenwerking met gemeenten, gronden reserveren door er een doeltreffende bestemming op te leggen, zodat ook in de toekomst dijkversterking tegen zo laag mogelijke kosten verzekerd is.

Voor de primaire waterkeringen is het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) leidend. Als het Rijk minder financiële middelen beschikbaar stelt voor nieuwe investeringen, komen de lasten meer bij het Waterschap te liggen. Zeeland zou dan, met relatief weinig inwoners en een lange kustlijn, onevenredig worden belast ten opzichte van andere provincies. Daarom wil de VVD een evenwichtige landelijke verrekening voor de kosten van kustverdediging.
Zie ook Veiligheid, Overloopgebieden, Waterkwaliteit, Deltaprogramma, Waterketen en Ruimtelijke ordening.