Deltaprogramma

/Deltaprogramma
Deltaprogramma 2017-11-22T14:50:16+00:00

Het (nog door de Tweede Kamer vast te stellen) Deltaprogramma zal grote gevolgen hebben voor de Waterschappen. Zo komen er nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat heeft consequenties voor investeringen die moeten worden gedaan door de Waterschappen.

  • Als deze nieuwe normen financiële gevolgen hebben voor het Waterschap, moet dat worden gecompenseerd zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water van april 2011.
  • De noodzaak van een robuuste zoetwatervoorziening betekent eveneens een grote uitdaging voor de Waterschappen. Het besparen van en zuinig omgaan met zoetwater zal nog belangrijker worden. Daar moeten met alle belanghebbende partijen goede afspraken over worden gemaakt.
  • De VVD vindt dat vooraf moet worden bepaald wie prioriteit krijgt bij het verdelen van zoetwater. Het is van groot belang om duurzaam en efficiënt om te gaan met zoetwater.
  • De VVD heeft oog voor de belangen van de agrarische sector en vindt dat de bestaande zoetwatervoorziening in stand moet worden gehouden. Plekken waar zout water het zoete water binnendringt moeten tot een minimum worden beperkt. Mocht het Volkerak / Zoommeer te zout worden, zal moet eerst de zoetwatervoorziening voor met name Tholen en St. Philipsland veiliggesteld worden. Kosten hiervan zijn voor de rijksoverheid.