De tering naar de nering zetten! Aan nieuwe keuzes valt niet te ontkomen

//De tering naar de nering zetten! Aan nieuwe keuzes valt niet te ontkomen

De tering naar de nering zetten! Aan nieuwe keuzes valt niet te ontkomen

Bijdrage statenvoorstel Begroting 2015 en Najaarsnota d.d. 14-11-2014


Voorzitter, collega’s, toehoorders,

Voor ons liggen de laatste begroting en najaarsnota die we in deze statenperiode behandelen.

Laat ik beginnen met een compliment aan organisatie en gedeputeerde voor de vernieuwde opzet van de begroting en het betrekken van Provinciale Staten er bij. Verbeteringen als het gaat om de formulering van doelstellingen blijven een uitdaging, maar het inzicht dat de Staten via huidige begroting en najaarsnota hebben gekregen, bijv. als het om de risico’s gaat, stemmen de VVD-fractie tot grote tevredenheid.

 

Wat gaat de tijd snel en wat is er veel gebeurd in de bijna afgelopen periode.

Beoogde of voorziene ontwikkelingen waren er, zoals een nieuw omgevingsplan met aanzienlijk meer ruimte voor gemeenten, burgers en bedrijfsleven, een reorganisatie, forse afslanking en centrale huisvesting van de provinciale organisatie en noodzakelijke forse bezuinigingen en ombuigingen, maar ook het binnenhalen van de Marinierskazerne.

Maar er deden zich ook gebeurtenissen voor die niet te voorzien en triest waren, zoals het overlijden van gedeputeerde Sjoerd Heijning en collega statenlid Eric Hageman en het failliet gaan van Zalco en Thermphos met veel ontslagen tot gevolg.

 

Voorzitter, bij de behandeling van de begroting 2015 met meerjarenplanning en een terugblik op de afgelopen periode kunnen we ook niet om DELTA NV heen, het Zeeuwse Energiebedrijf met publieke aandeelhouders. DELTA “verbindt” is de commerciële slogan…

De VVD hoopt dat dat verbindend vermogen van Delta ook in de verhoudingen en de communicatie met de aandeelhouders tot uitdrukking gaat komen nu partijen elkaar in het belang van Zeeland en juist ook in deze fase zo hard nodig hebben. Helaas hebben we daar de afgelopen periode na de beloofde beterschap door DELTA eind september, nog weinig of niets van kunnen merken. De VVD betreurt het ook dat daardoor (mede via de pers) naar buiten het beeld is ontstaan van aandeelhouders, met grootaandeelhouder provincie voorop, die te weinig oog zouden hebben voor de lastige omstandigheden waarin Delta verkeert en eigen gewin voorop zouden stellen. De VVD herkent zich daar niet in, want ook de aandeelhouders hebben het beste met hun eigen bedrijf DELTA voor. Juist dáárom maken zij zich al langere tijd zorgen om DELTA en de grote belangen die er Zeeuws breed mee verbonden zijn, waaronder die van veel Zeeuwse werkgelegenheid en de nuttige investeringen die door gemeenten en provincie jaarlijks in de Zeeuwse samenleving worden gedaan van het dividend.
Mag ik u er in dit verband aan herinneren dat het de aandeelhouders zijn geweest die in 2011 op de rem hebben getrapt toen er grote bedragen in het geding waren bij de plannen voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor én bij het project voor een 2e Kerncentrale Borssele en noodzakelijke partners en een sluitende business case vooralsnog niet in het verschiet lagen. Niemand zal toch willen ontkennen dat het verstandig is geweest en in het belang van de onderneming dat die investeringen niet zijn gedaan, doordat de aandeelhouders er een stokje voor staken ?
En het is ook nog wel goed te vermelden dat toen DELTA in 2012 het strategisch plan 2013 “Zelfstandig en gezond” lanceerde, de provinciaal aandeelhouder (op voorstel van de VVD) verdere initiatieven heeft genomen tot toekomstgerichte stappen voor DELTA in een sterk veranderende energie-omgeving en energiemarkt. Die hebben geresulteerd in de vorig jaar vastgestelde en met DELTA afgestemde aandeelhoudersstrategie, waarvan ook onderdeel uitmaakt het verkennen van een drietal strategische opties, met als belangrijke uitgangs-punten: duurzame Zeeuwse werkgelegenheid, risicobeperking, het borgen van de publieke belangen binnen het netwerkbedrijf en waterbedrijf Evides en rendement.

Voorzitter, naar de mening van de VVD zou alle aandacht en energie zich nu moeten richten op een structurele en toekomstbestendige oplossing voor DELTA en liefst met de neuzen van Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders in dezelfde richting.
Maar…., de VVD raakt ongeduldig. Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de aandeelhoudersstrategie is vastgesteld, alle uitkomsten bekend moeten kunnen zijn en het tijd voor integrale afwegingen en keuzes is, óók als die pijn veroorzaken. De VVD moedigt gedeputeerde Van Beveren en zijn collega’s aan, desnoods met “tandje bij” – mede in het licht van het verkoopproces Indaver – vlot met een voorstel te komen dat recht doet aan de belangen die in de aandeelhoudersstrategie zijn gedefinieerd.
M.b.t. het dividend steunt de VVD de genuanceerde en goed onderbouwde lijn die Gedeputeerde Staten in hun brief van 11 november j.l. hebben verwoord. Wij vinden daarin voldoende evenwicht terug tussen gemaakte afspraken (ook als het gaat om minder dividend), de belangen van DELTA in de vorm van continuïteit van de levensvatbare onderdelen daarvan én de aandeelhoudersbelangen. De definitieve besluitvorming over een dividenduitkering over het boekjaar 2014 zal plaatsvinden in mei 2015 en de ontwikkelingen daaromtrent wachten wij af. En wij hopen dat Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van DELTA daarin een constructieve rol willen spelen.

 

Voorzitter, bij de behandeling van de voorjaarsnota heb ik m.b.t. de financiële positie van de provincie in het meerjarenperspectief tot 2018 aangegeven, dat zorgen, waakzaamheid en aanpakken op z’n plaats zijn. En dat is nog zo.

We moeten aan de hand van ook het huidige cijfermateriaal vaststellen dat er weliswaar sprake is van een structureel evenwicht, maar tegelijkertijd ook dat de begrotingen over de komende jaren niet sluitend zijn. De geleidelijke forse afname van de algemene reserve laat zien dat we interen en op enig moment ook geen buffer meer aanwezig is voor onverwachte tegenvallers of het benutten van buitenkansen.

De geraamde uitgaven zijn de komende jaren groter dan de geraamde inkomsten en dat zouden we als provincie niet moeten willen.

Enerzijds, omdat de provincie via GS een rol vervult in het financieel toezicht op de gemeenten en daarom in de ogen van de VVD het goede voorbeeld zou moeten geven en anderzijds, dat het binnen het voeren van een solide financieel beleid als uitdaging zou moeten worden gezien sluitende begrotingen te hebben en maatregelen te treffen om interen te voorkomen. De tering naar de nering zetten dus !

De VVD moet ook constateren dat het voor de komende periode aan echte ruimte ontbreekt voor grotere nieuwe investeringen, bijv. binnen de Economische Agenda of via cofinanciering van projecten met Europa. Ook de VVD heeft een verlanglijstje waarop bijv. de “digitale agenda” staat met internet via breedband voor iedereen in Zeeland.

Mede in het licht van onzekerheden over Delta-dividend, blijft de VVD van mening dat we toe zijn aan een nieuwe takendiscussie met nieuwe keuzes en het doet ons goed dat andere partijen inmiddels die mening ook zijn toegedaan.

Die takendiscussie zouden de nieuwe Staten in het begin van de komende statenperiode moeten kunnen voeren en daartoe is het van belang dat dit college van Gedeputeerde Staten het voorbereidende huiswerk nog deze periode verricht. Wij danken gedeputeerde Van Beveren voor de toezegging die hij daartoe in de commissievergadering BFW van 17 oktober j.l. heeft gedaan.

 

Tenslotte voorzitter, spreek ik namens de VVD-fractie waardering uit voor de inzet in de afgelopen periode van uw college, de statengriffie en de ambtelijke organisatie en de prettige samenwerking die wij hebben ondervonden.

 

Namens de VVD-fractie
Kees Bierens

 

 

Door | 2017-03-02T14:41:29+00:00 17-11-2014|

About the Author: