fbpx

“De parelduiker vreest de modder niet”

//“De parelduiker vreest de modder niet”

“De parelduiker vreest de modder niet”

Rapport onderzoekscommissie Sloeweg

 

Voorzitter, collega’s,

 

Aan de titel van het rapport van de commissie onderzoek project Sloeweg: “De parelduiker vreest de modder niet” wil de VVD-fractie graag recht doen door te leren van wat er is misgegaan bij het project Sloeweg, dat zijn oorsprong overigens al kent aan het begin van deze eeuw.

Namens de VVD-fractie wil ik de leden van de onderzoekscommissie dankzeggen voor hun inspanningen – ook tijdens het zomerreces – die tot dit rapport hebben geleid.

Als het over de aanbevelingen gaat, kan ik kort zijn: we aanvaarden die in dank en dat bedoel ik letterlijk en gemeend, door er ook serieus gevolg aan te willen geven! Daarbij gaat het onder meer om het formuleren van een kader en criteria voor grote projecten (met daarin centraal de financiën, risico’s en maatschappelijke effecten), met concrete afspraken voor de verschillende fases, met name ook in de initiatieffase met gedegen verkenningen, risico-analyse, financieel kader, procesplanning, procesafspraken en niet te vergeten een go-no-go-moment. Dat “oppakken van de aanbevelingen” geldt voor de VVD-fractie ook voor het investeren in de onderlinge relatie Provinciale Staten-Gedeputeerde Staten, de cultuur, de maatschappelijke en externe gerichtheid én het meer benutten van de positie van de Commissaris van de Koning als schakel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

 

De VVD-fractie hecht ook aan nadere spelregels over geheimhouding en de termijn waarvoor die geldt. Onze fractie acht de inbreng op dit onderwerp van de directeur-bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer, die sprak over een noodzakelijk hulpmiddel voor Gedeputeerde Staten om Provinciale Staten goed te kunnen informeren, als zeer waardevol.

 

Waardevol achten wij ook de – weliswaar ongevraagde, maar niet onbelangrijke – suggesties in de brief van Gedeputeerde Staten van 1 december j.l. en in het bijzonder die over versterking van de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten.

Het doet ons goed dat Gedeputeerde Staten ook hebben ingezet op versterking van de top van de ambtelijke organisatie.

 

Voorzitter, de commissie heeft niet alleen onderzoek gedaan naar het project Sloeweg, maar ook naar andere grote projecten, waaronder Waterdunen. Over dit project hebben wij gisteren nog een brief van Gedeputeerde Staten ontvangen en die stelt ons niet gerust. De afronding van de controle van de accountant die begin volgend jaar z’n beslag kan krijgen zien wij met belangstelling, maar ook met een zekere spanning, tegemoet. Voor de VVD-fractie is namelijk van belang dat binnen dit gebiedsproject ook de toeristisch-recreatieve component een volwaardige en kwalitatief hóógwaardige invulling kan krijgen en dat daar ook toereikende middelen voor beschikbaar blijven of komen.

 

Tenslotte voorzitter, zien wij de behandeling van dit rapport ook als de afsluiting van een donkere periode binnen het provinciaal bestuur van Zeeland, maar tegelijkertijd ook als de start van een nieuwe fase waarin met de aanbevelingen uit dit rapport in het belang van Zeeland nog veel werk in gezamenlijkheid verricht moet worden. De VVD-fractie levert daar graag een bijdrage aan.

 

Kees Bierens                    11 december 2015

Door |2017-03-02T14:41:26+00:0015-12-2015|

About the Author: