VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2014

/VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 2014
VVD-bijdragen n.a.v. statenvoorstellen 20142013-11-28T14:37:10+00:00

12-12-2014 Jaarplan 2015 Economische Agenda
12-12-2014 Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports
12-12-2014 Bestedingsvoorstel Natuur en Vitaal Platteland
12-12-2014 Verkoop aandelen Windpark Kreekraksluis BV
12-12-2014 Defiscalisering Westerscheldetunnel

2014-11-14 Verlenging Cultuurnota met één jaar??
2014-11-14 Begroting 2015 en Najaarsnota

2014-10-31 Toetsingskader verkoop INDAVER
2014-10-31 Initiatiefvoorstel D66 raadpleging Zeeuwse bevolking
2014-10-31 VVD-vragen kosten Faunabeheer en wildschade

2014-09-26 Verheldering communisatie Delta N.V.
2014-09-26 Faillissement Thermphos
2014-09-26 Fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast Ferry)
2014-07-04 Plan van aanpak Zeeland ZO, Tafel van 15
2014-07-04 Evaluatie- en startnota PVVP
2014-07-04 Totstandkoming kennis- en informatieplatform Zeeland

2014-06-06 Voorjaarsnota 2014
2014-06-06 Jaarrekening en jaarverslag 2013
2014-05-26 Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
2014-04-25 Fusie tot Natuur- en recreatieschap ZW-Delta
2014-04-25 Verhogen projectbudget Sloeweg naar 58 mio
2014-03-14 Taakstellende bezuinigingen 2014 en 2015
2014-03-14 Initiatiefvoorstel GL Toekomstige bestuurlijke organisatie Zeeland
2014-01-31 Samenwerking ZB/Scoop
2014-01-31 Statenvoorstel Toekomstvisie Zeeland 2040
2014-01-31 Jaarplan Economische Agenda 2014
2014-01-31 Artikel in de PZC inzake verwijt medewerking overheden UCR