Het Omgevingsplan aangepast aan actuele ontwikkelingen

//Het Omgevingsplan aangepast aan actuele ontwikkelingen

Het Omgevingsplan aangepast aan actuele ontwikkelingen

Bijdrage van René Ruissen n.a.v. statenvoorstel Herziening Omgevingsplan Zeeland en Verordening Ruimte

Voorzitter,

 

We zijn toe aan herziening van het Provinciaal Omgevingsplan, dat op 28 september 2012 door onze Staten voor de duur van 6 jaar werd vastgesteld. We zijn er aan toe omdat we afspraken halverwege de periode een herziening te doen. Maar de herziening is ook nodig omdat er een aantal actuele ontwikkelingen is geweest die nopen tot een herziening.

 

Het Omgevingsplan 2012-2018 wil, in vergelijking met het vorige:

  • Meer faciliteren dan belemmeringen opwerpen;
  • De verantwoordelijkheden meer bij de gemeenten leggen;
  • Zoeken naar mogelijkheden om maatwerk toe te passen.

 

In de herziening die wij nu bespreken zien wij overwegend dat niet getornd wordt aan die uitgangspunten. Wel wordt een aantal preciseringen aangebracht, die wellicht als minder ruimte kunnen worden ervaren. Ik kom hier later op terug. Bij de ruimtelijke inrichting van onze provincie wordt samengewerkt met gemeenten en worden maatschappelijke organisaties, individuele Zeeuwen en bedrijfsleven betrokken. Dat iedereen aan het eind van de rit maximaal tevreden is, is dan natuurlijk wel een erg grote ambitie. Maar het streven kan erop gericht zijn. Met dit statenvoorstel wordt dit zeker gedaan, is het oordeel van mijn fractie.

 

Voorzitter, ik laat een aantal onderwerpen de revue passeren waarop in het onderhavige statenvoorstel een herziening wordt voorgesteld:

 
Bedrijventerreinen

De voorgestelde herziening houdt een pleidooi in om te komen tot regionale bedrijventerreinenprogramma’s waarin wordt samengewerkt door provincie, gemeenten en ondernemers. De provincie faciliteert een en ander met onder andere een herstructureringsfonds. Ons lijkt dit een nuttig instrument, waarbij wel als voorwaarde geldt dat gemeenten er in onderling goed overleg aan mee weten te werken. We moeten zien wat op dit punt mogelijk zal blijken te zijn. Hoe dan ook, de provincie reikt hier de hand, naar onze mening.

 

Herbestemmen bebouwing

Bij herbestemming van bebouwing kunnen objecten gewisseld worden van agrarische bestemming naar hergebruik als Nieuwe Economische Drager of naar woonbestemming. De afgelopen weken hebben we signalen gehoord dat de herziening onbillijke gevolgen voor eigenaren zou hebben als men de agrarische bestemming om zou willen zetten naar een woonbestemming. Er zou een regelrechte verplichting bestaan om opstallen te saneren. Maar is dat ook zo? Het is dan toch de gemeente die die verplichting dan zou moeten stellen en de provincie kan de gemeente toch tot niets verplichten in dit verband? Klopt deze redenering en kan de gedeputeerde nog eens goed uitleggen waarom de herziening op deze manier is geformuleerd?

 
Zonne-energie

De herziening op dit punt kan op de steun van de VVD-fractie rekenen. Het is goed om in te zetten op het gebruik van zonne-energie. Het is goed dat de provincie zich vooralsnog wil beperken tot opwekking van zonne-energie binnen bestaand gebouwd gebied en op agrarische bouwvlakken. Met de aanleg van grootschalige zonneparken willen wij dan ook, ook terughoudend zijn. Op dit punt loopt wel een aantal proeven. De resultaten worden ingebracht in de Kansenkaart Duurzame Energie. Met de kansenkaart krijgen we bouwstenen voor het volgende Omgevingsplan dat we al over zo’n tweeëneenhalf jaar zullen gaan vaststellen.

 

Veehouderij

Ten aanzien hiervan hebben wij een vraag. Inzake de uitbreiding intensieve veehouderijen is de toelichting op de verordening aangepast. Wij lezen de tekst zo dat bij uitbreiding geen andere of strengere milieueisen worden toegepast in vergelijking met nu. Kan de gedeputeerde zeggen of deze conclusie juist is?

 

Bebouwing in de kust

Het onderwerp “Kustbebouwing” staat alweer een tijdje intensief in de belangstelling. Dat is goed. Het is ook goed dat er nu gewerkt wordt aan de Kustvisie, die aan het eind van het jaar in onze staten besproken kan worden. De provincie kiest in de herziening van het lopende omgevingsplan voor het bewaren van de landschappelijke waarden van de kustlijn én het benutten van recreatief-economische kansen. Voor de VVD zijn ze beide van groot belang. De economische kansen zijn er juist ook door de prachtige kustlijn. Alleen hierom al zou het dus niet verstandig zijn die landschappelijke waarden te niet te doen. Wij zullen ook waakzaam zijn, maar we maken ons hiervoor minder zorgen dan anderen lijken te doen. Niet uitgesloten kan worden dat de opvattingen over dit onderwerp heel divers zullen zijn binnen de staten. Dat is interessant. Wij spreken de hoop uit dat de discussie op basis van feiten en juiste cijfers gevoerd zal kunnen worden. Dat zal helpen elkaars standpunten te begrijpen, te respecteren en te delen.

 

De nota Herziening Omgevingsplan is zorgvuldig tot stand gekomen. In elk geval is er zoveel tijd geweest dat het zorgvuldig kon gebeuren en er is goed gesproken in het kader van de Start- en Kadernotitie. We hebben twee vragen gesteld aan het college, maar wij denken in te kunnen stemmen met het statenvoorstel. Er zullen onvolkomenheden ervaren kunnen worden, maar al over tweeëneenhalf jaar gaan we besluiten over het nieuwe Omgevingsplan voor de periode vanaf 2018. Gewenste verbeteringen kunnen al snel aangebracht worden.

 

Dank u wel , voorzitter

 

Namens de VVD-fractie

René Ruissen 11-03-2016

Door | 2017-03-02T14:41:25+00:00 17-03-2016|

About the Author: