Strategie DELTA NV: Op weg naar een andere toekomst !

//Strategie DELTA NV: Op weg naar een andere toekomst !

Strategie DELTA NV: Op weg naar een andere toekomst !

Bijdrage van Kees Bierens d.d. 26-5-2015 n.a.v. Statenvoorstel Strategie DELTA NV

 

Voorzitter, collega’s,

Op 1 november 2013 hebben Provinciale Staten de aandeelhoudersstrategie DELTA vastgesteld. Het verkennen van de strategische opties van: verkoop van commerciële activiteiten, fusie en de bestaande bedrijfsstrategie van overleven, heeft langer geduurd dan gehoopt en verwacht, maar het is goed te constateren dat er sinds het initiatief van de aandeelhouders (ingegeven door de grote betrokkenheid bij dit voor Zeeland zo belangrijke bedrijf, waarvan de helft van de aandelen in het bezit van de provincie is) veel werk is verzet door de onderneming en de aandeelhouderscommissie (AHC).

De nu gepresenteerde strategie voor DELTA ligt redelijk in lijn met wat de aandeelhouders beoogd hebben, namelijk inzet op duurzame Zeeuwse werkgelegenheid, waarborgen van de wettelijk gedefinieerde belangen van waterbedrijf Evides, DELTA Netwerkbedrijf en EPZ, een risicoprofiel dat past bij een publieke aandeelhouder en voor de langere termijn een marktconform rendement dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel van de activiteiten.

Doorgaan op de oude weg is geen reële optie en we kunnen constateren dat ook DELTA lijkt in te zien dat het vinden van een partner een verstandige keuze is.

 

Voorzitter,

In de onderliggende strategische visie staan ambities, maar de daadwerkelijke realisatie daarvan wordt vooralsnog geblokkeerd door hobbels op de weg, zoals de positie van EPZ/de Kerncentrale Borssele. Daarvoor zal in gezamenlijkheid met het Rijk z.s.m. naar een oplossing moeten worden gezocht.

Zolang die oplossing er niet is impliceert dat nog grote risico’s rond DELTA in een aanhoudende slechte energiemarkt.

Schuldenreductie en stevig inzetten op risicobeperking zullen daarom ook de komende tijd centraal moeten staan.

Wat schuldenreductie betreft is een goede stap gezet met het initiatief tot verkoop van afvalverwerker Indaver. Daarover zullen we straks bij het volgende agendapunt spreken.

Ten aanzien van de wens tot risicobeperking stemt de VVD-fractie van harte in met de tijdens de aandeelhoudersvergadering in te brengen standpunten zoals die in het dictum bij dit voorstel zijn verwoord, inclusief de recent nog n.a.v. de commissievergadering doorgevoerde aanpassing als het gaat om uitbreidingsinvesteringen.

 

En dan vraag ik ook nog aandacht voor Evides.

Het is een lang gekoesterde wens vanuit de Staten om dit waterbedrijf rechtstreeks onder de publieke aandeelhouders te brengen en de VVD is van mening dat daar nu echt werk van moet worden gemaakt. Wij nodigen de gedeputeerde uit dit nogmaals onder de aandacht van DELTA te brengen, met het dringende verzoek daartoe in goed overleg met de aandeelhouders voortvarend stappen te ondernemen.

 

 

De VVD sluit zich aan bij wat de SGP zojuist heeft aangegeven over het gemotiveerd bepleiten van een hogere, maar op basis van afspraken en kasstromen, realistische dividenduitkering over 2014.

 

Tenslotte kan het geen verrassing meer zijn dat de VVD-fractie instemt met het onderliggende strategie-voorstel.

 

Kees Bierens

Namens de VVD-fractie

Door | 2017-03-02T14:41:27+00:00 31-05-2015|

About the Author: