Met verkoop Indaver is DELTA er nog niet …….

//Met verkoop Indaver is DELTA er nog niet …….

Met verkoop Indaver is DELTA er nog niet …….


Bijdrage van Kees Bierens d.d. 26-05-2015 n.a.v. Statenvoorstel Verkoop Indaver

 

Voorzitter, collega’s,

Over het voorstel tot verkoop door DELTA NV van de aandelen van afvalverwerker Indaver kan ik kort zijn. De VVD-fractie stemt met deze verkoop aan een solide onderneming – Katoen Natie – tegen een goede prijs graag in, omdat die past binnen de zojuist vastgestelde DELTA-strategie én de condities en voorwaarden van toepassing zijn zoals die in het voorstel zijn opgenomen.

 

Een belangrijke voorwaarde is dat de verkoopopbrengst wordt aangewend voor schuldreductie. Voorts moet in nauwe samenspraak met de aandeelhouders aan verdere implementatie van de aandeelhoudersstrategie worden gewerkt en concrete stappen worden gezet. Immers, met het verkopen van een gezond bedrijfsonderdeel als Indaver, worden de verlieslijdende onderdelen nog niet gezond en blijven grote risico’s bestaan.

Dit houdt in dat in de tussenliggende periode vooral ook ingezet moet worden op het beperken van risico’s in het financiële beleid en het wegnemen van obstakels die uitvoering van de strategie in de weg staan, waarbij met name ook een oplossing voor EPZ/de Kerncentrale van belang is. Hiervoor verwijs ik graag ook nog naar mijn inbreng op het vorige agendapunt, waar de “Strategie DELTA NV” aan de orde was.

 

Kees Bierens

namens de VVD-fractie

 

Door | 2017-03-02T14:41:27+00:00 02-06-2015|

About the Author: