Thermphos: (te) lang slepend dossier……

//Thermphos: (te) lang slepend dossier……

Thermphos: (te) lang slepend dossier……

Bijdrage t.b.v. statenvoorstel faillissement Thermphos

Voorzitter, collega’s,

Het is al weer bijna 2 jaar geleden dat Thermphos  failliet werd verklaard. En nog steeds is de boedel niet afgewikkeld en likken juristen zich af bij het voer dat hen wordt toegeworpen.

Verschillende partijen en grote en niet zelden ook tegenstrijdige belangen maken het dossier Thermphos zeer ingewikkeld en de kostenteller van het veilig beheren van het bedrijfsterrein met onder meer radioactieve reststoffen blijft hard doortikken.

 

De provincie Zeeland is op meerdere fronten bij dat faillissement betrokken. Op de 1e plaats vanwege het verlies van een paar honderd Zeeuwse arbeidsplaatsen en de inzet die de provincie met anderen heeft gepleegd (en nog  pleegt) medewerkers naar een nieuwe baan te begeleiden. Daarnaast is de provincie ook partij in het faillissement en de boedel. Indirect als grootste aandeelhouder binnen Zeeland Seaports (de eigenaar van de gronden) en direct als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver. Al met al ook voor de provincie een complex dossier dat je niemand zou willen toewensen (alhoewel……….).

 

De complexheid, mede ook door de verschillende juridische procedures die gevoerd zijn of nog lopen en de vertrouwelijkheid in diverse stadia die daarmee gepaard ging, heeft ook voor spanningen binnen dit huis gezorgd als het om de informatievoorziening vanuit Gedeputeerde Staten richting Provinciale Staten ging. Wel of niet in beslotenheid geïnformeerd worden heeft ons als Staten wel eens voor lastige keuzes gesteld.

Daarom is het ook goed dat we nu in volledige openbaarheid dit debat kunnen voeren en daarmee ook in staat zijn ons te verantwoorden richting de bevolking.

 

Laat ik voorop stellen dat de VVD-fractie waardering heeft voor de grote inzet en betrokkenheid van Gedeputeerde Staten (en in het bijzonder de eerstverantwoordelijk gedeputeerde) én de ambtelijke organisatie, waarbij soms ook avond- en nachtelijke uren, feestdagen en vakanties werden benut.

 

Nadere bestudering van de stukken heeft bij de VVD-fractie nog wel tot een aantal vragen geleid:

  1. bent u het met de VVD eens dat een wat andere inrichting van voor Provinciale Staten bestemde stukken vertrouwelijkheid en geheimhouding op sommige momenten had kunnen voorkomen ?
  2. vanaf wanneer en in welke mate hebt u zich laten bijstaan door gespecialiseerde externe juristen of andere deskundigen en hoe hebt u dat georganiseerd ?
  3. Kunt u bij benadering aangeven wat de hieraan verbonden kosten tot op heden zijn ?
  4. afgelopen juli heeft u na nieuwe jurisprudentie het spoor van minnelijke overeenstemming met curatoren (35 mio uit de boedel voor sanering) verlaten en hebt u ingezet op, ik noem het maar, een dwangmatige sanering van het terrein door de curatoren, waarbij tevens het standpunt is ingenomen dat de daaraan verbonden kosten volledig ten laste van de boedel horen te komen.
    Vraag: hebt u eerder in het proces overwogen die stap te zetten en zo ja, waarom hebt u daar toen van afgezien en zo neen, was dat bij nader inzien toch niet beter geweest omdat dit mogelijk tot tijdswinst en dus ook kostenreductie had kunnen leiden ?
  5. is met het ingezette nieuwe spoor een minnelijke oplossing definitief van de baan of nog steeds in beeld teneinde tijdsverlies, onzekerheid en steeds maar oplopende kosten te beperken ?
    Zo ja, wat is dan uw insteek met de kennis van de jurisprudentie die de curatoren op een kennelijke achterstand heeft gezet?

 

Tot zover mijn inbreng in 1e termijn.

 

 

Namens de VVD-fractie

Kees Bierens

 

26-9-2014

Door | 2017-03-02T14:41:29+00:00 26-09-2014|

About the Author: