Werken aan de Zuidwestelijke Delta

//Werken aan de Zuidwestelijke Delta

Werken aan de Zuidwestelijke Delta

Cruciaal voor de toekomst van Zeeland in drie opzichten: Veiligheid. Economie en Ecologie

(Bijdrage n.a.v. statenvoorstel Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta)

Voorzitter,

Het streven naar een veilige, economisch vitale en ecologisch veerkrachtige Ralph Lauren Outlet UK  Zuidwestelijke Delta staat hoog in ons Zeeuwse vaandel. Het gaat om onze Zeeuwse toekomst.

We zijn in een beslissend stadium gekomen. Op korte termijn neemt het kabinet besluiten over het Deltaprogramma 2015 en in samenhang daarmee de Rijksstructuurvisie voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer.

 

 

Er liggen belangrijke beslissingen voor, die antwoord moeten geven op belangrijke vragen:

 

  • Zal door de aanpak van de waterkeringen de veiligheid van Zeeland otonysart    ptimaal gewaarborgd zijn?
  • Zullen de kustbeschermingsmaatregelen doeltreffend genoeg zijn?
  • Zal de voor Zeeland en haar buren noodzakelijke voorziening van zoet water op een goede manier gestalte krijgen? Voor landbouw en industrie is een goede zoetwatervoorziening immers een levensader die altijd open moet staan. Eerst zal dan ook de zoetwatervoorziening moeten worden gerealiseerd voordat zoutwater wordt toegelaten.
  • Zal het Grevelingenmeer een ecologische staat kunnen krijgen die ook op de langere termijn gezond is, waarmee het ook een van onze Zeeuwse, en natuurlijk ook Zuid-Hollandse, economische speerpunten kan blijven?
  • Maken we van het Volkerak-Zoommeer weer een aantrekkelijk water, dat model staat voor de Zeeuwse natuur en daarmee als aantrekkelijk onderdeel van de keten van toeristische voorzieningen gezien kan worden?
  • Wordt de Oosterschelde voldoende beschermd tegen het verdwijnen van haar intergetijdengebieden, waarmee voorkomen wordt dat het gebied bedreigd wordt in haar natuurlijke waarden en veiligheid?
  • Wordt voorkomen dat de Westerschelde een uitgesleten bak wordt met ongeremde stroomsnelheden die onze dijkveiligheid en natuur bedreigen? Wij menen dat de oplossingen grotendeels gezocht moeten worden binnen de huidige bestaande oevers van de Westerschelde.

 

Voorzitter,

 

De VVD-fractie ziet dat de inzet van het college erop gericht is op al deze vragen een ondubbelzinnig “ja” als antwoord te kunnen geven. Mijn fractie heeft de overtuiging dat het college er alles aan doet om zoveel mogelijk en dat zo goed mogelijk gedaan te krijgen.
Waar wij kunnen, zullen we het college daarin steunen.

Maar moeten we ons niet realiseren dat we in feite praten over een nieuwe versie van de Deltawerken? Deltawerken 2.0, zouden we het kunnen noemen. Daarmee moeten we ons ook realiseren dat er de komende jaren heel veel moet gebeuren, wat omvangrijke kosten met zich zal meebrengen. Redelijkerwijs hebben we dan rekening te houden met onzekerheden, als het over de uitvoering gaat. Dat vervult ons ook met enige zorg.

 

We weten al geruime tijd dat de Rijksoverheid regionale bijdragen, in geld en andere middelen, verwacht om uitvoering van de doelstellingen mogelijk te maken. Hetgeen het college voorstelt aan financiële bijdragen, kan op de instemming van de VVD-fractie rekenen. Die instemming geldt ook voor de voorwaarden die het college er aan stelt en de dekking die het college voorstelt.

 

Voorzitter,

De VVD-fractie ziet graag dat de staten instemmen met:

  1. de brief van 13 mei 2014 van GS aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta; en
  2. de door GS voorgestelde financiële bijdragen.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

Namens de VVD-fractie

 

René Ruissen

26 mei 2014

 

 

 

 

 

 

 

Door |2017-03-02T14:41:32+00:0001-06-2014|

About the Author: