Bijdrage Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Aandeelhouders- strategie NV Westerschelde- tunnel

//Bijdrage Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Aandeelhouders- strategie NV Westerschelde- tunnel

Bijdrage Kees Bierens n.a.v. statenvoorstel Aandeelhouders- strategie NV Westerschelde- tunnel

 

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

De Staten hebben inmiddels ervaring met het behandelen van aandeelhouderstrategieën. En Gedeputeerde Staten en de provinciale organisatie hebben zich verder kunnen bekwamen in het voorbereiden van zo’n strategie en dat is in de ogen van de VVD goed gelukt.

Ná die van DELTA en Zeeland Seaports ligt de derde aandeelhoudersstrategie op rij, die van de N.V. Westerscheldetunnel, nu ter vaststelling aan ons voor. Dat is een goede zaak.

Aandeelhoudersstrategieën vormen de basis voor een actief aandeelhouderschap, dat deze Staten voorstaan. De VVD heeft zich daar in deze periode sterk voor gemaakt en zo nodig ook initiatieven daartoe ondernomen.

De maatschappelijke, bestuurlijke en financiële belangen in deze deelnemingen met publieke aandeelhouders zijn immers groot. We hebben het dan over regionaal economische ontwikkeling, Zeeuwse werkgelegenheid, veiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid, maar ook over continuïteit, risicobeheersing en rendement. Als grootaandeelhouder of, zoals bij de N.V. Westerscheldetunnel het geval is, enig aandeelhouder, dient de provincie de balans in die belangen te bewaken. Met behulp van de strategie kunnen de aandeelhoudersdoelstellingen en -belangen worden getoetst en zo nodig kan er ook bijgestuurd worden.

 

 

Met de nu gedefinieerde aandeelhoudersbelangen en de toekomstgerichte kaders geeft de provincie aan wat zij op hoofdlijnen van de N.V. Westerscheldetunnel verwacht. De onderneming heeft er ook recht op te weten welke kant de actieve aandeelhouder op wil.

Maar het werk is nog niet af. Terecht stellen Gedeputeerde Staten dat het bij een zorgvuldige invulling van het aandeelhouderschap ook past om te zoeken naar optimaliserings-mogelijkheden van publieke belangen. Hiervoor is onderzoek door de provincie, in samenspraak met directie en Raad van Commissarissen, naar verschillende scenario’s noodzakelijk. Zo laag mogelijke tarieven, zo snel mogelijk tolvrij, geheel of gedeeltelijke verkoop als dat op enig moment opportuun mocht zijn (wat overigens op dit moment absoluut niet aan de orde is en als dat wel een keer actueel is zal ook de vennootschapsbelasting, die nu niet van toepassing is, een rol gaan spelen) én het in eigen beheer exploiteren van de tunnel, zullen in kaart worden gebracht voor het maken van nadere afwegingen en keuzes.

 

 

Bovenstaande laat onverlet dat de VVD voorstander blijft van het eerder tolvrij-maken van de tunnel, een politieke keuze die op enig moment gemaakt kan worden. Een meer begrijpelijk en hanteerbaar rekenmodel, zoals eveneens in het voorliggende voorstel wordt voorgestaan, kan daarbij dienstbaar zijn.

 

 

In het licht van het zoeken naar optimaliseringsmogelijkheden zou naar de mening van de VVD ook moeten worden betrokken de positie van dochter Movenience, een toch vreemde eend in de bijt. Uit het beleidsdocument “Koers 2015” van de N.V. Westerscheldetunnel blijkt dat de in de afgelopen jaren door Movenience in rekening gebrachte transactiekosten niet in de categorie “best mogelijke dienstverlening voor de tunnel” vallen.

 

 

Dat is nu aangepast door m.i.v. 2015 een sterk verlaagde vergoeding voor t-tagtransacties te hanteren, maar de vraag blijft overeind wat de meerwaarde is voor de tunnel van deze dochteronderneming voor betaalservices.

 

 

Kan die dienstverlening in de toekomst niet beter door de N.V. Westerscheldentunnel zelf geschieden? De best mogelijke en dus ook meest kostenefficiënte vorm voor de tunnelexploitatie zou in de ogen van de VVD daarbij leidend moeten zijn en niets anders.

 

Vraag aan de gedeputeerde: bent u bereid dit in uw onderzoek te betrekken ?

 

Tot zover mijn bijdrage in 1e termijn.

 

 

 

C.W. (Kees) Bierens
Namens de VVD-fractie

13-02-2015

Door |2017-03-02T14:41:27+00:0016-02-2015|

About the Author: