Bijdrage Kees Bierens m.b.t. Rapport interne projectorganisatie Sloeweg

//Bijdrage Kees Bierens m.b.t. Rapport interne projectorganisatie Sloeweg

Bijdrage Kees Bierens m.b.t. Rapport interne projectorganisatie Sloeweg

2015 foto Kees nieuwBijdrage van Kees Bierens d.d. 3-7-2015 n.a.v. statenvoorstel n.a.v. Rapport onderzoek projectorganisatie Sloeweg

 

Voorzitter,

Het onderzoeksrapport van Necker van Naem over de projectorganisatie Sloeweg laat een onthutsend beeld zien. Een budget dat functioneert als symbool in plaats van instrument van beheersing, wensdenken om binnen de begroting te blijven, het ontbreken van gedegen risicobeheersing en project-control, rolonduidelijkheid,  angstcultuur, gebrekkige informatievoorziening, onvoldoende kennis en ervaring binnen de projectorganisatie voor zo’n groot project en een naar binnen gerichte organisatie die te weinig  openstond voor signalen van buitenaf.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat wát mis kon gaan, ook ís misgegaan bij dit project. Al heeft het wel een tijd geduurd voor we ermee werden geconfronteerd.

 

De VVD realiseert zich overigens dat het onderzoek alleen de projectorganisatie Sloeweg betrof en niet alle conclusies van toepassing zijn op de hele organisatie. Maar,  mede ingegeven door de mondelinge toelichting van de onderzoekers in de commissievergadering, zijn er ook wel zorgen bij de VVD die de hele organisatie betreffen, bijv. als het gaat om de aansturing, de cultuur en bij wie het primaat ligt.

 

Gedeputeerde Staten hebben snel onderzoek laten doen en het rapport openbaar gemaakt. Daarmee hebben ze zich kwetsbaar opgesteld en dat valt te prijzen. Maatregelen zijn er ook al genomen, waaronder het werven van een directeur grote projecten. Maar daarmee houdt het uiteraard niet op en het college heeft in haar brief van 25 juni j.l. aangegeven de aanbevelingen uit het rapport te zullen opvolgen en dat zijn er nogal wat. Lessen trekken voor de toekomst noemen we dat, zij het dat het wel hele dure lessen zijn.

De VVD vindt dan ook dat de Staten, zonder in de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten te willen treden en de zorgvuldigheid geweld te willen aandoen, het verdere traject kritisch moeten kunnen volgen. In dit verband vindt de VVD de opmerking dat Provinciale Staten voor 1 oktober zullen worden geïnformeerd over het vervolgtraject wel erg mager. Wij nemen aan dat een plan van aanpak aan de maatregelen van GS ten grondslag zal liggen en over de hoofdlijnen daarvan zouden wij toch als Provinciale Staten eerder kunnen worden geïnformeerd. Wij vernemen graag de opvatting van de gedeputeerde hierover.

 

Voorzitter, Provinciale Staten zullen zelf nog met een vervolgonderzoek komen, waarbij ook naar hun rol zal worden gekeken. Dat hoort er bij en dat onderzoek kan tevens een antwoord worden gegeven op vragen die nu nog onbeantwoord zijn gebleven.

 

Kees Bierens

Namens de VVD-fractie

 

Door | 2017-03-02T14:39:42+00:00 14-07-2015|

About the Author: