Bijdrage Kees Bierens interpellatiedebat 57+ regeling PS 20-4-2012

/Bijdrage Kees Bierens interpellatiedebat 57+ regeling PS 20-4-2012
Bijdrage Kees Bierens interpellatiedebat 57+ regeling PS 20-4-20122012-06-25T23:42:26+00:00

Mevrouw de voorzitter,

 

De 57+ maatregel die de aanleiding voor dit interpellatiedebat vormt is een onderdeel van de omvangrijke en noodzakelijke reorganisatie van de provinciale organisatie.

En die is niet uit de lucht komen vallen. De bestuurskrachtmeting van de commissie Calon in 2010  duidde al  op een verkokerde organisatie, een gebrek aan integraliteit en een te ruimte omvang, met name in de ondersteunende diensten. En de in opdracht van dit college van GS uitgevoerde onderzoeken door respectievelijk Cebeon en Lysias Advies, hebben dat alleen maar bevestigd en meer concreet gemaakt.

Deze reorganisatie is dan ook geen notoire bezuinigingsoperatie (alhoewel een afslanking van de organisatie goed van pas komt om voor de toekomst meer investeringsruimte te creëren), maar een instrument om vlot tot een efficiënte en effectieve provinciale organisatie te komen. Een organisatie die klaar is voor de toekomst en berekend is op de taken waar de provincie zich in deze tijden voor gesteld ziet.

 

De geconstateerde gebreken aan het verouderde sectorenmodel met 3 directies omvatten nogal wat.

Je vraagt je dan ook af, hadden die niet eerder aangepakt kunnen en moeten worden?

JA, wat de VVD betreft! En  juist ook de voormalig portefeuillehouder/stuurman die nu in z’n vrije tijd vanaf de wal roept dat het provinciale schip van koers raakt,  zou zich dat moeten aantrekken. Waarom ook niet het sociaal statuut eerder aangepast? Dat had meer keuzemogelijkheden voor dit college kunnen bieden en de hele operatie, die ook tot een cultuuromslag moet leiden, de provincie minder geld hoeven te kosten.

 

Daarentegen is het huidige college van GS ter uitvoering van het collegeprogramma “Stuwende Krachten” voortvarend te werk gegaan bij het oppakken van de reorganisatie en dat verdient waardering.

 

Is de VVD dan opgetogen? NEEN! In deze tijd met een vertrekregeling voor 57 jarigen en ouder komen is niet voor de hand liggend en als je er dan toch voor kiest, heb je in ieder geval het nodige uit te leggen: het college van GS richting medewerkers en PS,  en wij, PS, als volksvertegenwoordigers  aan onze achterban. Dat had in de ogen van de VVD-fractie, vanuit GS,  beter gekund en gemoeten.

Nog niet zo lang geleden hebben  we op papier de uitleg gekregen over deze vertrekregeling en de andere opties die om verschillende redenen niet of minder acceptabel c.q. toepasbaar waren en dat had ook met het bestaande sociaal statuut te maken.

– 2 –

 

 

We begrijpen de keuze van GS nu wel, alhoewel we benieuwd blijven hoe die in de praktijk zal uitpakken.

Maar, meneer de gedeputeerde, de bewuste informatie kwam wel erg laat naar PS en voor een deel óók nog op ons verzoek en daarmee heeft het college het zichzelf en ons moeilijker gemaakt dan in onze ogen nodig was.

 

Voor de duidelijkheid:  de VVD betwist niet de bevoegdheid van GS (en dat doet ook professor Elzinga niet) om over de reorganisatie en overige personele zaken zelfstandig beslissingen te nemen.

En GS hoeven als het om dergelijke zelfstandige bevoegdheden van GS, gaat PS ook niet vooraf te vragen of zij het goed vinden wat het college van plan is te gaan doen,  maar nádat er een besluit was genomen over een  ingrijpende maatregel als een reorganisatie, waarvan de  57+ vertrekregeling deel uitmaakt, hadden PS toch eerder (zo nodig in beslotenheid) kunnen worden geïnformeerd, zeker ook toen er naar de pers was gelekt.

 

GS hebben zelf aangegeven, ik citeer,  “het meest optimale model voor communicatie in de dynamiek van dit delicate proces niet hebben  weten te vinden”.  Daar zijn wij het roerend mee eens, alhoewel we ons daarbij tegelijk ook vragen of er wel naar gezocht is…….

Van de VVD hoeft het zelfs niet allemaal optimaal te zijn, als het maar goed is en dat geldt ook voor de communicatie en informatieverstrekking richting PS.

 

Met het oog op de toekomst vraag ik het college dan ook met klem, de communicatie richting PS beter vorm te geven en er vooraf meer aandacht aan te besteden, want deze zaak staat niet op zichzelf.

 

Meneer de gedeputeerde, hoe denkt het college dat nu al te gaan doen en welke maatregelen zijn er al genomen voor de korte termijn en hoe denkt het college een goede informatievoorziening en communicatie richting PS in de nieuwe organisatie in te bedden?

 

 

Kees Bierens           20 april 2012