fbpx

MOBILITEITSPLAN ZEELAND

//MOBILITEITSPLAN ZEELAND

MOBILITEITSPLAN ZEELAND

Het wegencategoriseringplan moet in afstemming met de wegbeheerders nog realistisch en haalbaar worden gemaakt

 

Bijdrage van Hans van Geesbergen n.a.v. statenvoorstel  Mobiliteitsplan Zeeland

Voorzitter,

De VVD fractie heeft op 13 februari 2015 ingestemd met de Kadernota Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan Zeeland. Thans ligt het Mobiliteitsplan Zeeland voor. Mobiliteitsbeleid in een nieuwe gedaante: een visie tot 2028 en een programma uitwerking verkeer en vervoer 2016-2019 met elk jaar een uitvoeringsplan. En laten we ook de bijlagen niet vergeten, want die blijken op de valreep veel stof tot discussie op te leveren. Ik kom daar later op terug.

 

De keuze voor de uitwerking van de provinciale ambities in 4 thema’s heeft de instemming van de VVD fractie. Wij achten dit een goede benadering, juist omdat zij aansluiten bij de belangrijkste activiteiten: bedrijvigheid, beleven en wonen en leven. Sterke netwerken kunnen daarbij natuurlijk niet worden gemist. Gedeputeerde Staten zijn er in geslaagd om in 21 kantjes langs de vier themalijnen de toekomst te schetsen. De visie houdt rekening met de veranderingen die op ons afkomen: verandering in de bevolkingssamenstelling, schaalvergroting, digitalisering, bundeling van voorzieningen met als gevolg grotere afstanden die moeten worden overbrugd om die voorzieningen te bereiken.

 

Het college erkent volmondig de spanning die er is tussen ambities en beschikbare middelen. Daarom zullen er prioriteiten moeten worden gesteld en expliciete keuzes worden gemaakt. Ik citeer: “zaken die we oppakken moeten efficiënt, effectief en toekomstbestendig zijn. Dit vatten we samen in het uitgangspunt: we doen het goed of we doen het niet.” Voorzitter, deze instelling van Gedeputeerde Staten is ons uit het hart gegrepen en als Gedeputeerde Staten dit in de praktijk brengen, dan vinden ze de VVD fractie aan hun kant. En zo niet, dan zal de VVD fractie Gedeputeerde Staten hieraan herinneren.

 

Het is verleidelijk om bij de behandeling van dit mobiliteitsplan het wensenlijstje voor verbeteringen in de infrastructuur na te lopen. Ik doe dat niet. Gedeputeerde Staten zijn niets vergeten en de toekomst zal leren wat wel of niet haalbaar is.

 

Voorzitter, ik wil tenslotte nog iets zeggen over het wegencategoriseringsplan, de motie van het waterschap Zeeuwse Stromen en de brief die Gedeputeerde Staten ons gisteren hierover heeft doen toekomen.

Het wegencategoriseringsplan komt niet uit de lucht vallen. We wisten dat het er aan kwam, waarom het plan er moest komen en op welke principes het plan is gebaseerd. In 2012 is besloten een dergelijk plan te maken. In die tijd beschikten we nog over de middelen om een hoog ambitieniveau na te streven. Nu is er sprake van een andere situatie. Het plan is een middel om een doel te bereiken: een goede bereikbaarheid van bestemmingen en meer verkeersveiligheid. Het plan is bedoeld als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincie, gemeenten en waterschap. Daarom waren we verrast door de zienswijze van het waterschap en de latere motie van de algemene vergadering van het waterschap. Los van het proces van totstandkoming van het categoriseringsplan ziet de VVD fractie daarin ook onderdelen die vragen oproepen. De gemeente Tholen verzet zich tegen afwaardering van de Oesterdam en de Krabbenkreekdam en het waterschap heeft eigenlijk bezwaar tegen afwaardering van al zijn 80 km wegen. Het is moeilijk uit te leggen dat waar tot nu toe 100 mocht worden gereden, een weg nu eigenlijk als te gevaarlijk wordt beschouwd om er in de toekomst 100 op te rijden. Uitsluitend een 80 km bord plaatsen zal niet volstaan en is uit een oogpunt van handhaving bovendien niet toereikend en eigenlijk ongewenst. In dit verband is bij de VVD fractie de vraag opgekomen of over het categoriseringsplan advies is ingewonnen bij de politie. Immers, van de politie wordt verwacht dat snelheid wordt gehandhaafd. Graag een reactie hierop van de gedeputeerde.

 

In de zienswijzen komen ook voorbeelden langs van wegen die al zijn afgewaardeerd door het plaatsen van alleen een 60 km bord. Ook overzichtelijke wegen waarnaast de afgelopen jaren vrij liggende fietspaden zijn aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn de Kaasboerweg tussen Meliskerke en Biggekerke en de Koekoeksweg tussen Aagtekerke en Meliskerke. In Zeeuws-Vlaanderen is de weg Waterlandkerkje- Aardenburg een voorbeeld en ook Schouwen Duiveland heeft dergelijke wegen. Deze wegen fungeren mede door hun breedte als een 80 km weg en kunnen met relatief geringe aanpassingen een formele status van 80 km weg krijgen. Omdat deze in eigendom en onderhoud van het waterschap zijn, zou het waterschap zich niet alleen tegen afwaardering moeten verzetten, maar juist dergelijke 60 km wegen verder optimaliseren tot volwaardige gebiedsontsluitingsweg.

 

In uw brief van 12 juli schrijft u dat het categoriseringsplan geen blauwdruk is, maar eerlijk gezegd doet de beantwoording van de inspraak soms anders vermoeden. U geeft zelf aan dat het categoriseringsplan alleen maar kan worden geïmplementeerd als alle wegbeheerders goed samenwerken. De provincie heeft naast de rol van wegbeheerder ook een regisserende rol. Ik citeer uit de bijlage: “De wegbeheerders in Zeeland zijn de eerstverantwoordelijke actoren voor de implementatie van het wegencategoriseringsplan. Zij dienen onderling goed samen te werken, uiteraard vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en autonomie”. Machtsmiddelen ontbreken en dus is overleg geboden. Het college geeft in zijn brief van 12 juli ook aan op welke wijze het verder wil gaan. Met een open mind en grote bereidheid tot overleg met de partners. Ook over omstreden categoriseringen. Het college zoekt daarbij naar een balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid. Vooral dat laatste is actueel geworden gezien de financiële situatie waarin de meeste wegbeheerders verkeren.

 

De VVD fractie heeft overwogen of het college geholpen kan worden met een amendement. Een amendement op dit onderdeel vraagt maatwerk. De tekst van de motie van de algemene vergadering van het waterschap is geen maatwerk. Die zonder meer overnemen doet geen recht aan de doelstelling van het categoriseringsplan en de samenhang tussen alle Zeeuwse wegen. Het gaat om meer dan plaatjes op de wegen plakken. Ook de VVD fractie kan op dit onderdeel nu geen maatwerk leveren. Alleen de gezamenlijke wegbeheerders kunnen dit en de VVD fractie is van mening dat dit in die kring moet gebeuren. De intentie van Gedeputeerde Staten zoals die uit de brief van 12 juli spreekt geeft ons nu voldoende vertrouwen dat dit ook gaat gebeuren. Een amendement dat zal worden ingediend om het college hierin aan te moedigen zal de VVD fractie steunen.

 

Tenslotte voorzitter. De VVD fractie kan met inachtneming van de brief van Gedeputeerde Staten van 12 juli instemmen met het voorstel om het mobiliteitsplan vast te stellen en roept het college op om voor het onderdeel wegencategoriseringsplan actief te zoeken naar de juiste balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid en daarbij open te staan voor de argumenten van de mede wegbeheerders. Zoals u zelf zegt, er moeten goede argumenten zijn om de huidige wegsituatie te wijzigen naar de geschetste situatie die in het mobiliteitsplan is opgenomen. Het alleen herhalen van tot nu toe gebezigde argumenten is dan niet voldoende.

Dank u wel.

 

Namens de VVD-fractie

Hans van Geesbergen

15-07-2016

Door |2017-03-02T14:41:23+00:0019-07-2016|

About the Author: