Bijdrage fractievoorzitter n.a.v. coalitieprogramma en VVD-punten hierin opgenomen

/Bijdrage fractievoorzitter n.a.v. coalitieprogramma en VVD-punten hierin opgenomen
Bijdrage fractievoorzitter n.a.v. coalitieprogramma en VVD-punten hierin opgenomen2015-07-23T23:44:26+00:00

KRACHTEN BUNDELEN, Perspectief voor Zeeland

 

Het Zeeuwse coalitie-akkoord 2015 – 2019 van CDA, VVD, SGP en PvdA dat de titel “Krachten Bundelen” heeft gekregen is op 3 juli 2015 aangeboden aan de voorzitter van Gedeputeerde en Provinciale Staten, Commissaris van de Koning Han Polman. Voor het akkoord klik hier * en voor de verbeelding via het filmpje klik hier **

Op 10 juli daaropvolgend is er een debat in Provinciale Staten over gehouden. Mijn inbreng namens de VVD-fractie kunt u hier  *** lezen.

In diezelfde vergadering zijn ook de gedeputeerden voor de nieuwe bestuursperiode 2015-2019 benoemd: van de VVD Carla Schönknecht, van het CDA Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas van de SGP en Ben de Reu van de PvdA.

 

Het was een bijzonder en langdurig proces om tot dit akkoord te komen door de problemen rondom de Sloeweg en het aftreden van de project-gedeputeerde. Maar het gaat uiteindelijk om het resultaat en dat mag er in onze ogen zijn! Ook wat het VVD-gehalte betreft. Hieronder is op hoofdlijnen een overzicht opgenomen van onderwerpen/speerpunten die in ons verkiezingsprogramma waren opgenomen en ook hun vertaling in het coalitieakkoord hebben gekregen.

 

Bij de voorbereiding van dit akkoord hebben de onderhandelaars van de coalitievormende partijen (voor de VVD: Carla Schönknecht en ondergetekende) niet alleen met elkaar en hun fracties gesproken, maar ook met niet-coalitiepartijen en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven die schriftelijk input hadden geleverd.

Wij hopen daarmee herkenning en draagvlak te hebben gecreëerd die voor de toekomstige samenwerking en verdere ontwikkeling van Zeeland belangrijk zijn.

 

Samenwerking en krachten bundelen staan centraal in het akkoord, net als de focus op economische ontwikkeling en de versterking van de innovatiekracht van de traditioneel sterke sectoren en het vestigingsklimaat.

 

Kees Bierens, voorzitter VVD-Statenfractie.

 

Selectie van onderwerpen/speerpunten uit VVD-verkiezingsprogramma die hun vertaling in coalitie-akkoord hebben gekregen:

Bestuur:

–          Focus op de provinciale kerntaken.

–          Meer bestuurlijke slagkracht in Zeeland en één geluid naar Den Haag en Brussel.

 

Cultuur en Samenleving

–          Culturele infrastructuur en monumentenzorg zijn provinciale kerntaken.

–          Sport en cultuur dienen bij te dragen aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

 

Milieu

–          Gelijk (Europees en Nederlands) speelveld op gebied van milieuregelgeving.

 

Ruimtelijke Ordening

–          Voorzetting provinciaal beleid van minder gedetailleerde regels en meer ruimte aan gemeenten.

–          Voldoende flexibiliteit in RO-beleid voor maatwerk en nieuwe kaders voor actuele ontwikkelingen.

–          Focus op herstructurering  bedrijventerreinen, mét vorming herstructureringsfonds.

 

Water

–          Opstellen uitgangspunten/visie voor Westerschelde met oog op belangen toegankelijkheid, economie, veiligheid en morfologie.

 

Natuur en landschap

–          Overlap activiteiten van natuurorganisaties op het gebied van educatie, voorlichting, informatie en promotie tegengaan.

–          Nadruk op effectief en efficiënt natuurbeheer door bevorderen samenwerking natuurorganisaties.

 

Economie

–          Handhaven focus provinciaal beleid op economie (versterking innovatiekracht van de traditionele sectoren: havens/industrie, landbouw en visserij en recreatie en toerisme), verbeteren vestigingsklimaat en inzet op kenniseconomie).

–          Beperken grootschalige windenergie tot aandeel in de landelijke opgave en tot de bestaande grootschalige locaties en op zee buiten de 12-mijlszone.

–          Verbeteren digitale bereikbaarheid.

–       Inzet op de kenniseconomie

–          Inzetten op (hoger) onderwijs dat aansluit op Zeeuwse arbeidsmarkt en innovatiebehoefte.

–          Blijvende inzet op toeristische toplocaties (hotspots).

–          Belang zorgtoerisme.

–          Ruimte voor extra investeringen in de economische ontwikkeling van Zeeland (instellen economisch stimuleringsfonds).

 

Mobiliteit

–          Verder uitwerken plannen en/of starten planvoorbereiding N673 (Zanddijk, Yerseke-Kruiningen), N59 en N256 (Goes -Zierikzee).

–          Verbeteren verkeersveiligheid.

–          Aandacht voor verkeersmanagement bij calamiteiten (alternatieve route voor A58).

 

Financieel beleid

–          Solide financieel beleid (evenwicht in uitgaven en inkomsten en kritisch op uitgaven en actief op inkomsten).

–          Geen lastenverhoging voor burgers en bedrijven (opcenten alleen éénmalig verhogen met inflatiecorrectie, waardoor jaarlijks extra middelen voor infrastructuur en mobiliteit kunnen worden ingezet).

–          Op korte termijn Evides aandelen rechtstreeks onder publieke aandeelhouders brengen.

–          Actief provinciaal aandeelhouderschap