Debacle Sloeweg geen natuurramp

//Debacle Sloeweg geen natuurramp

Debacle Sloeweg geen natuurramp

Bijdrage d.d. 26-5-2015 van Hans van Geesbergen n.a.v. voortgang project Sloeweg N62

 

Het project Sloeweg is uitgelopen op een drama. Ik loop al een tijdje mee in de provinciale politiek, maar nog nooit heb ik mij zo moeten verantwoorden naar mijn omgeving als de afgelopen weken. En ik denk dat ik niet de enige ben die dat is overkomen. Hoe kan zoiets nu gebeuren, is de steeds terugkomende vraag.
Veel van de antwoorden staan in het rapport van de Taskforce, het feitenrelaas en in de brief van Gedeputeerde Staten van 20 mei jl. met een algemene toelichting op diverse onderwerpen alsmede de antwoorden op de vele vragen die vanuit provinciale staten zijn gesteld. Daaruit blijkt dathier geen sprake is van een natuurramp, maar van een opeenstapeling van missers en het ontbreken van regie. Het bureau Necker van Naem onderzoekt momenteel de interne projectorganisatie rondom het project Sloeweg en het lijkt ons verstandig tot het moment van het verschijnen van de conclusies van dat onderzoek ons van een oordeel daarover te onthouden. Dat is overigens van meet af aan de insteek van de VVD fractie geweest. Uitsluitend oordelen op basis van gebleken feiten.En vandaag wordt ons ook gevraagd te oordelen over de feiten zoals deze in eerder genoemde documenten tot ons zijn gekomen en hoe deze van de kant van het college zijn toegelicht.

 

De verantwoordelijk projectgedeputeerde, de heer van Beveren, heeft met zijn aftreden op 24 april politieke verantwoordelijkheid genomen. In de commissievergadering van 11 mei jl. is gesproken over de politieke verantwoordelijkheid van de overige leden van het college en in het bijzonder of zij eveneens politieke consequenties moesten trekken uit de gebleken feiten. Een aantal fracties meende van wel en hebben dat vandaag dan ook weer herhaald. Namens de overige leden van het college heeft de heer van Heukelom uiteengezet hoe de informatie aan de overige leden van het college is verlopen en waarvan zij wel en juist ook niet op de hoogte waren. In de brief van Gedeputeerde Staten van 20 mei is een algemene toelichting op de informatievoorziening opgenomen. Daarnaast zijn enkele stukken ter inzage gelegd onder geheimhouding, wat vandaag is ingetrokken. De VVD fractie is van oordeel dat gezien de inhoud van het feitenrelaas, de brief van het college van 20 mei met bijlagen en de inhoud van de ter inzage gelegde stukken onder geheimhouding, er geen reden is te twijfelen aan hetgeen gedeputeerde van Heukelom op 11 mei namens Gedeputeerde Staten in hun huidige samenstelling hierover heeft meegedeeld, namelijk dat de overige leden van het college niet op gelijke wijze als de projectgedeputeerde waren geïnformeerd en ook niet over alle stappen.

 

Voorzitter, we moeten verder. Er moet een nieuwe Sloeweg komen. De VVD fractie hoopt dat we hierover op 3 juli een besluit kunnen nemen.De VVD fractie heeft in de commissievergadering van 11 mei er op gewezen dat de nieuwe Sloeweg meerdere generaties mee zal moeten en dat dit ook geldt voor een versoberde Sloeweg. Voldoende capaciteit, doorstroming en veiligheid waren belangrijke voorwaarden en voor de VVD fractie gelden die nog steeds. En behalve de Sloeweg ook voor de rest van het tracé Westerscheldetunnel; Sluiskiltunnel en Tractaatweg. Vandaar ons verzoek aan het college om nog eens uitdrukkelijk te kijken naar de mogelijkheid van het niet schrappen van de verdubbeling van de Bernhardweg-west en tevens sluit de VVD fractie zich aan bij het verzoek van de SGP om de rotonde bij de Bernhardweg dubbelbaans uit te voeren. De brief van de BZW PORTIZ van 19 mei jl. verraadt ongerustheid over de uitvoering van de Sloeweg en de Tractaatweg. Een goede communicatie met deze voor Zeeland belangrijke organisaties alsmede met de gemeenten Goes en Borsele is onontbeerlijk voor voldoende draagvlak voor een goede uitvoering van de Sloeweg 2.0.

 

Tenslotte voorzitter resteren voor ons op dit moment nog een tweetal vragen.

 

Kan het college toelichten hoe de projectorganisatie van de Tractaatweg is ingericht en wat precies de elementen daarin zijn die moeten voorkomen dat zich hier eenzelfde dramatische situatie als bij de Sloeweg kan voordoen?

 

En wij willen graag van het college weten welke maatregelen er op de korte termijn ten aanzien van de regie op andere grote projecten zijn getroffen die onaangename verrassingen als met de Sloeweg voorkomen.

Tot zover mijn eerste termijn.

 

Hans van Geesbergen
Namens de VVD-fractie

Door | 2017-03-02T14:41:27+00:00 02-06-2015|

About the Author: