fbpx

Bestuurlijke inrichting

/Bestuurlijke inrichting
Bestuurlijke inrichting2017-11-22T16:26:56+00:00

De bestuurlijke inrichting van onze provincie is een immer terugkerende discussie, zowel binnen Zeeland als daarbuiten. De VVD is een groot voorstander van het verminderen van bestuurlijke drukte en wil komen tot een toekomstbestendige overheid in Zeeland met meer efficiëntie en een grotere slagkracht (zoals bijvoorbeeld door het initiatief van de Tafel van 15). Het belang van Zeeland en haar inwoners en het bedrijfsleven hoort hierbij voorop te staan.
Door de decentralisatie van bevoegdheden van het Rijk naar de gemeenten worden de laatsten gedwongen tot meer samenwerking en is zelfs schaalvergroting niet uit te sluiten.
Waterschappen houden zich al eeuwenlang bezig met één taak: goed waterbeheer. In de afgelopen decennia is het aantal Waterschappen van 2500 in 1950 teruggebracht tot 24 (stand 1 januari 2014). Door deze schaalvergroting werken de Waterschappen efficiënter en tegen lagere kosten. Hier kunnen mogelijk verdere stappen worden gezet. Maar ook samenwerking met andere overheden of partijen moet worden gestimuleerd. Het komt de veiligheid van Zeeland en de Zeeuwen, en de kwaliteit en beschikbaarheid van het water, niet ten goede als het Waterschap zich buiten deze discussie plaatst. Vanuit die belangrijke wettelijke verantwoordelijkheden vindt de VVD dan ook dat het Waterschap als volwaardig gesprekspartner moet meedenken en meewerken aan een toekomstbestendige en slagvaardige bestuursstructuur in Zeeland. Het Waterschap moet opnieuw deelnemen aan de Tafel van 15.
Vanzelfsprekend zijn daaraan belangrijke voorwaarden verbonden. Zeeland is waterprovincie bij uitstek en weet als geen ander wat de gevolgen zijn, als veiligheid geen topprioriteit krijgt. De verantwoordelijkheid van het Waterschap op het gebied van veiligheid, waterkeringen, kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte- en grondwater en waterzuivering vragen dan ook om onafhankelijke borging en verankering van deze wettelijke taken, met bijbehorende eigenstandige bevoegdheden, geoormerkte budgetten, onafhankelijk financieel beleid en het daarbij horende omslagsysteem (belastingheffing).
De VVD wil een onderzoek naar de mogelijkheden om de bestuurlijke slagkracht in Zeeland te versterken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een pilotproject, waarin de Provincie en het Waterschap opgaan in een nieuw te vormen Gewest Zeeland. In nauw overleg met de Zeeuwse gemeenten zou het Gewest Zeeland ook de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor taken die op dit moment Zeeuws breed worden uitgevoerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en/of de Veiligheidsregio. Voor de VVD heeft de waterveiligheid in Zeeland de hoogste prioriteit. Het nieuwe gewestelijke bestuur zou het budget voor de waterkeringen daarom moeten oormerken, zodat dit niet aan andere zaken kan worden besteed. Zie ook Takendiscussie.