fbpx

Begroting 2017 en najaarsnota

//Begroting 2017 en najaarsnota

Begroting 2017 en najaarsnota

Bijdrage Kees Bierens Statenvergadering 18 november 2016

 

 

Voorzitter, collega’s,

 

Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar sloot ik mijn bijdrage als volgt af:

 

“De VVD hoopt dat 2016 binnen de provincie minder turbulent mag zijn dan dit jaar (2015), maar meer bruisend en gericht op positieve ontwikkelingen.”

 

De balans van het bijna voorbije jaar 2016 opmakend, is de conclusie dat we nog steeds te maken hebben met heel lastige dossiers. Ik hoef alleen maar DELTA en Thermphos te noemen…. Ik kom daar nog op terug vandaag.

 

Tegelijkertijd mogen we ook vaststellen dat er stevige vorderingen zijn gemaakt om “in control” te komen en dat er toekomstgerichte stappen zijn gezet binnen de organisatie en voor gerichte inzet op de maatschappelijke opgaven die we als provincie hebben. En ook voor nieuw beleid is er ruimte. De nieuwe begrotingsopzet via de “zero based” -benadering is een compliment aan GS en de organisatie waard, ook voor de wijze waarop we als Staten daarin zijn meegenomen. Het werk op dit onderwerp is overigens naar onze mening nog niet af en een verfijningsslag voor de volgende begroting moet nog wel gemaakt worden. Dan doel ik op meer heldere doelstellingen en acties, om aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten beter invulling te kunnen geven. In dit verband heb ik de volgende vraag: zou het alternatief voor SMART, namelijk ”ONAF” genaamd (dat staat voor Open, Nuttig, Aansprekend en Flexibel) de rode draad in de volgende begroting kunnen zijn ?

 

De actiepunten uit het rapport “Zeeland in Stroomversnelling” van de commissie Balkenende zijn verweven in de begroting en najaarsnota 2017. Een prominent actiepunt daarin is havensamenwerking en de eerste stappen op weg naar de meest vergaande vorm van samenwerking, namelijk fusie van Zeeland Seaports en het havenbedrijf Gent zijn gezet, net als – en nu een echte- samenwerking met het havenbedrijf van Rotterdam.

 

Een ander actiepunt uit het rapport Balkenende is een Bèta College, een speerpunt binnen “Campus Zeeland!”. Hoever staat het met die ontwikkeling? En zijn er naast de provincie en de gemeente Middelburg, al andere partijen die zich financieel willen verbinden ? Een ander aandachtspunt binnen Campus Zeeland! is voor de VVD-fractie de recente toekenning van € 10.000,– aan het Kennis-en Innovatienetwerk Proeftuin duurzame initiatieven cultuurtoerisme Veere. Wij hadden ons binnen Campus Zeeland grotere en bredere projecten ter ondersteuning voorgesteld. Graag een toelichting van de gedeputeerde hierop.

 

In de najaarsnota staan extra ambities vermeld. Eén daarvan is extra financiële ondersteuning van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum en de aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen de Taskforce Brabant Zeeland. De VVD-fractie kan zich daar goed in vinden en wil zelfs nog een stap verder gaan door in de periode 2017 tot en met 2019 jaarlijks € 50.000,– extra vrij te maken om binnen de eigen provinciale organisatie krachtig in te zetten op het verzamelen van signalen van ondermijning, op BIBOB-aanvragen, bewustwording en op andere zaken die nodig zijn voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ik dien daartoe (mede namens SGP, D66, PVV en de Partij voor Zeeland) een amendement in.

 

Voorzitter, en dan DELTA en de onontbeerlijke hulp van het Rijk voor de kerncentrale Borssele. De VVD-fractie is net als de aandeelhouders zeer teleurgesteld in de starre houding vanuit het Kabinet.

Graag van de gedeputeerde een toelichting op de recente ontwikkelingen en vervolgacties.

 

Voorzitter, tot slot wil ik namens de VVD-fractie, de collega-statenleden, het college van gedeputeerde staten, de medewerkers van de statengriffie en de provinciale organisatie, dank zeggen voor de prettige samenwerking en ondersteuning in deze turbulente periode. We hebben elkaar meer dan eens nodig in het belang van Zeeland !

 

Door |2017-03-02T14:41:22+00:0018-11-2016|

About the Author: