Antwoord op art. 44 vragen Scoop en Zeeuwse Bibliotheek

//Antwoord op art. 44 vragen Scoop en Zeeuwse Bibliotheek

Antwoord op art. 44 vragen Scoop en Zeeuwse Bibliotheek

Provinciale Staten

 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-ment van orde inzake Fusie SCOOP-Zeeuwse Bibliotheek (ingekomen 22-10-2013) Piet de Putter
Antwoorden van gedeputeerde staten:

 Vragen

 Antwoorden

 

 1. Is de fusie tussen SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek op welke manier dan ook afgedwongen / opgelegd door Gedeputeerde Staten?  1. Nee, het betreft hier een besluit van de beide Raden van Toezicht d.d. 11 oktober 2012. Op grond van dit besluit hebben wij het voorstel tot taakstellende bezuiniging op beide organisaties van totaal € 3,2 miljoen teruggebracht naar een gezamenlijke taakstelling van € 2 miljoen. PS hebben dit voorstel op 21 december 2012 geaccordeerd.
 2. Wat is volgens uw College de achterliggende reden van deze onrust?  2. Wij hebben begrepen dat bij een aantal personeelsleden van de ZB sprake is van een ander beeld van het fusietraject dan dat door zowel de RvT van de ZB als de RvT van Scoop voor ogen staat.
 3. Was uw College op de hoogte van deze onrust?  3. Nee.
 4. Ziet u een rol voor uw College in het zo snel mogelijk op een verantwoorde manier oplossen van de ontstane problemen?  4. Nee, dit is een interne aangelegenheid van de RvT van de ZB, waarop wij gelet op de statuten van de ZB geen invloed op kunnen uitoefenen. Conform deze statuten is onze betrokkenheid met de ZB vanaf 2008, bij de overgang van Gemeenschappelijke Regeling naar stichting Zeeuwse Bibliotheek, op afstand gezet.
 5. Wat kunnen de eventuele financiële gevolgen van deze problemen voor de Provincie Zeeland zijn?  5. In onze ogen is er geen directe relatie met het provinciaal subsidie noch met onze overwegingen over een bijdrage in de frictiekosten m.b.t. het traject taakstellende bezuiniging en fusie SCOOP – ZB.
 6. Heeft uw College zicht of en zo ja hoe lang, het fusieproces hierdoor vertraging oploopt?  6. Wij gaan er van uit dat het de voortgang van het fusieproces niet vertraagd. Daarbij maken wij wel onderscheid tussen de besluiten die noodzakelijk zijn voor de zgn. institutionele fusie (mogelijk per 1-1-2014) en de verdere uitvoering en uitwerking van de fusie daarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door | 2017-03-02T14:40:13+00:00 08-11-2013|

About the Author: