fbpx

Amendement Jaarrekening 2012

/Amendement Jaarrekening 2012
Amendement Jaarrekening 20122013-05-31T09:00:54+00:00

Amendement van het lid C.W. Bierens  m.b.t. agendapunt VII.1. (Jaarstukken 2012 SERV-094)

 Dit VVD-amendement werd, alleen gesteund door de PvZ en de PVV, verworpen.

 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 31 mei 2013;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d.  23 april 2013, nr. 13007378dg, inzake de Jaarstukken 2012 provincie Zeeland;

 

besluiten:

 

het dictum als volgt gewijzigd vast te stellen:

 

  • De jaarstukken 2012 van de provincie Zeeland vast te stellen;
  • Een bestemmingsreserve afwikkeling ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) in te stellen, die gevoed zal worden aan de
    hand  van het door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten toegezegde voorstel inzake het te voeren ILG-beleid;
  • Vooralsnog in afwachting van bovengenoemd voorstel het gehele positieve rekeningsaldo ter grootte van € 12,7 miljoen toe te
    voegen aan de Algemene Reserve;
  • De toezeggingen BFW 55, BFW 57 en BFW74 als afgedaan te beschouwen. 

 

C.W. Bierens.