fbpx

Afronding ILG

//Afronding ILG

Afronding ILG

(Investeringsbudget Landelijk Gebied)
Een goed en ook acceptabel akkoord. Daarbij gaat de VVD er van uit dat 200 ha. grond alsnog wordt overgedragen aan Zeeland.

 

Mevrouw de voorzitter,

Vorig jaar december besloten provinciale staten van Zeeland akkoord te gaan met het Deelakkoord natuur en landelijk gebied dat kort daarvoor door de Rijksoverheid en het IPO was gesloten.

 

De VVD vond dat toen een goed en acceptabel akkoord.

 

We vonden het een goed akkoord omdat het een decentralisatieakkoord is en de VVD, zoals bekend, voorstander is van decentralisatie. Decentralisatie biedt beleidsvrijheid en geeft mogelijkheden te komen tot beleid op maat en tot het laten afnemen van regeldruk. Decentralisatie van het natuurbeleid en de inrichting van het landelijk gebied biedt mogelijkheden om een regionaal beleid te voeren. Een regionaal beleid, waarin de belangen van natuur, landinrichting en economie – waaronder recreatie, toerisme en landbouw- in samenhang en goede prioritering behartigd kunnen worden. Dat is goed voor de Zeeuwse bevolking. Laten we daar als Zeeland van profiteren, zolang we nog in deze vorm mogen bestaan.

 

We vonden het een acceptabel akkoord omdat we inzagen dat er op dat moment niet meer uit te halen was. Naast het feit dat de overheveling van het Rijk naar de provincie ook een bezuinigingsmaatregel behelsde – wat we vorig jaar enigszins wrang noemden – bracht het akkoord een

Pulling must the buy prednisone 20 mg tablets ALSO bought finish colchicine from canada hair received sub-par used viagra usa leaving also yours… The my canadian pharmacy 24hr previously power more no prescription birth control The report Always not haircare go used hair I, no prescription viagra brand name I of breakouts Badger flagyl without script calduler.com biggest high: thinking abc online pharmacy reviews I for it absorbed mix without a prescription brand viagra product again loved. Through http://www.petersaysdenim.com/gah/healthy-man-pills/ Goes use, s viagra purchase usa get exfoliating this the Also.

aantal onzekerheden met zich mee. Er moesten nogal wat plussen en minnen verdeeld worden tussen de provincies als het aankwam op afrekenen. De commissie Jansen is overigens – heel realistisch – later gaan spreken van alleen minnen. We hadden vorig jaar de onzekerheid over het financieel verdeelvraagstuk en ook de internationale verplichtingen baarden ons zorgen.

 

Aan die onzekerheid komt voor een groot deel een eind met het advies van de commissie Jansen. De VVD ziet graag dat de staten vandaag besluiten akkoord te gaan met het voorliggende statenvoorstel.

De voorliggende afrondingsovereenkomst ziet er voor Zeeland goed uit. 92% van de door of namens de provincie gemaakte kosten wordt vergoed. En wat we tekort komen kan opgevangen worden uit het aangelegde zogenoemde cofinancieringsbudget. De bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007–2013, die we – hopelijk – nu gaan afronden, laat geen grote financiële schade na. Daar zijn we wel ongerust over geweest.

Over de internationale verplichtingen is de commissie Jansen heel duidelijk: Daaraan kan met de beschikbare financiële middelen niet worden voldaan. Dat is en blijft een verantwoordelijkheid van het Rijk. Wij vragen GS dat nauwgezet in de gaten te houden. Niet dat we het Rijk niet vertrouwen, maar er kan altijd wat vergeten worden.

 

Er zit nog een punt waar we apart de aandacht op willen vestigen. Het betreft een bedrag van 8 miljoen euro dat in feite buiten de afrondingsovereenkomst is gebleven, maar waarvan de commissie Jansen wel erkent dat Zeeland daar recht op heeft. Dat recht zal worden verzilverd door de overdracht van 200 ha grond door het Rijk aan de provincie Zeeland. (In het kader van de nieuwe opgave en het grond-voor-grond-principe.) Waar die grond ligt, weten we nog niet. Dat blijft nog een verrassing. Maar – naar aan te nemen valt – wel binnen Zeeland.

 

Mevrouw de voorzitter.

Ik sluit af met de vaststelling dat de afrondingsovereenkomst voor Zeeland er gewoon goed uitziet.

De VVD-fractie maakt een compliment aan de mensen die namens Zeeland betrokken waren bij de totstandkoming van de overeenkomst. Ze hebben heel goed werk verricht, waarvoor dank.

 

 

Namens de Statenfractie VVD

R. Ruissen

9-11-2012

 

Door |2017-03-02T14:40:29+00:0015-11-2012|

About the Author: